Home

Mongeovo promítání základní pojmy

3.mongeovo promÍtÁnÍ Rovnoběžný průmět 3D tělesna rovinu nenívzájemně jednoznačné zobrazení, k obrazu neumíme jednoznačně určit objekt v prostor Mongeovo promítání - 1 - 1. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ 1.1 Základní pojmy V Mongeově promítání promítáme na dvě navzájem kolmé průmětny. Vodorovná průmětna se nazývá půdorysna a značí se , svislá průmětna se nazývá nárysna a značí se . Průsečnice půdorysny a nárysny se nazývá základnice Základní pojmy . Základní vlastnosti rovnoběžného promítání . Zobrazovací rovnice . Základy Mongeova promítání . Mongeovo promítání - zobrazení bodu . Mongeovo promítání - speciální polohy bodu . Mongeovo promítání - zobrazení přímky . Mongeovo promítání - speciální polohy přímky . Mongeovo.

2. Základní pojmy Mongeova promítání V krátkosti zopakujme základní pojmy Mongeova promítání, kterými jsem se zabývala ve své p ředchozí práci a na n ěž budu nyní navazovat. Mongeovo promítání je pravoúhlé promítání na dv ě na sebe navzájem kolmé pr ůmětny ( π a ν) Axonometrie, kosoúhlé promítání : názorný obrázek prostorového objektu sdružené pravoúhlé pr ůměty axonometrie MONGEOVO PROMÍTÁNÍ 1) Princip, základní pojmy π - p ůdorysna ν - nárysna x12 - základnice A1 - p ůdorys bodu A A2 - nárys bodu A A1A2 - ordinál Mongeovo promítání a jeho aplikace - různé možnosti zavedení MP o při řešení úloh se tělesa obvykle umísťují do základní polohy - zopakovat základní pojmy S, r, d, hlavní kružnice - konstrukce tečné roviny, řez kulové plochy 30.9. základní pojmy a vlastnosti Mongeova promítání, průměty bodu, přímky, roviny 7.10. polohové úlohy - bod na přímce, přímka v rovině, průsečík přímek, průsečnice rovin 14.10. metrické úlohy - skutečná velikost úsečky (sklápění promítací roviny) 21.10

MATEMATIKA online - ÚVO

Mongeovo promítání - základní pojmy, zobrazení bodu, přímky a roviny. Zobrazení jednoduchých těles. Úlohy polohy, úlohy metrické. Rovinné řezy a sítě jednoduchých těles. Axonometrie - základní pojmy, zobrazení bodu, přímky a roviny. Zobrazení jednoduchých těles v základní poloze. Úlohy polohy, úlohy metrické Mongeovo promítání probíraná látka: základní pojmy - průmětny (půdorysna, nárysna), souřadnice bodu, půdorysný a nárysný průmět bodu, základnice, ordinála. Zobrazení bodu, přímky, roviny ve speciálních i obecných polohách, průsečík přímky s rovinou, přímka kolmá k rovině , rovina kolmá k přímce. promítání. Mongeovo promítání. Lineární perspektiva. Kolmá axono-metrie. Základní pojmy z teorie křivek a ploch - šroubovice, pravoúhlá uzavřená šroubová plocha. Osnova předmětu: Modul 1: Stereometrie a základy promítání • Značení • Stereometrie • Nevlastní útvary • Jednoduchá tělesa a plochy. 1. Kuželosečky - základní pojmy, ohniskové vlastnosti. 2. Základní vlastnosti promítání. 3. Osová afinita a středová kolineace. 4. Mongeovo promítání - polohové a metrické úlohy, průmět kružnice. 5. Mongeovo promítání - elementární plochy a tělesa, síť tělesa. 6

6.9 Užití kótovaného promítání 7 Mongeovo promítání - pravoúhlé promítání na dvě průmětny 7.1 Základní pojmy; zobrazení bodu 7.2 Zobrazení přímky 7.3 Zobrazení dvojice přímek 7.4 Zobrazení roviny 7.5 Zvláštní polohy rovin 7.6 Konstrukce v rovině, otáčení rovin Systém základních úloh. Užití základních úloh na příkladech. Úvod do Mongeova promítání. 4. Mongeovo promítání. Základní úlohy. 5. Mongeovo promítání. Průmět kružnice. Konstruktivní úlohy. (otáčení v MP (trojúhelník, kružnice), (konstrukce tělesa (jehlan)) 6. Mongeovo promítání. Konstruktivní úlohy Kótované promítání. Opakování Vzdálenost bodu od přímky. Vzájemná poloha přímky a roviny. Vzdálenost bodu od roviny. 2. Mongeovo promítání Zobrazení bodu, přímky a roviny. Vzájemné polohy bodů, přímek a rovin. Vzdálenosti a odchylky. Title: Snímek 1 Author: Roman Hašek Last modified by

Teoretické řešení střech - základní pojmy a konstrukce. Kótované promítání - princip a základní pojmy. Mongeovo promítání - princip a základní pojmy. Pravoúhlá axonometrie - princip a základní pojmy. Kosoúhlé projekce - princip a základní pojmy. Lineární perspektivy - princip a základní pojmy. Řez hranolu - 4 - 1 Základy promítacích metod xxx 1.1 Rovnoběžné promítání Bod Přímka Rovina 1.2 Středové promítání Bod 1.3 Bod v prostoru Soustava souřadnic, bod v prostoru. 1.4 Osová afinita Osová afinita1 v rovině je zobrazení, které každému bodu roviny přiřadí právě jeden bod roviny. Je určena dvojicí různých bodů a přímkou, která neprochází žádným z těchto. 1 Mongeovo promítání 10 1. Obecný úvod 11 2. Zobrazení základních útvarů v Mongeově promítání 13 2.1. Zobrazení bodu - princip metody 13 2.2. Zobrazení přímky 16 2.3. Zobrazení roviny 21 3. Polohové úlohy v Mongeově promítání 29 3.1. Průsečnice dvou rovin 29 3.2. Průsečík přímky s rovinou 32 4

Geometrie-webskriptu

Video: Kosoúhlé promítání - základní pojmy a typ

FSI-1KGAk. rok: 2019/2020. Kurz konstruktivní a počítačové geometrie shrnuje a upřesňuje základní geometrické pojmy, včetně základních geometrických zobrazení, a seznamuje studenty s některými druhy promítání, jejich vlastnostmi a aplikacemi. Důraz je kladen na Mongeovo promítání a pravoúhlou axonometrii 3 MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - ZÁKLADNÍ POJMY 10 3 MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - ZÁKLADNÍ POJMY Mongeovo promítání (příp. Mongeova projekce) je pravoúhlé promítání na dvě průmětny k sobě kolmé. První vodorovnou průmětnu, kterou označujeme π, nazývám Úvod. Tato učebnice se zabývá základy Mongeova promítání ( používá se také název Mongeova projekce ) Jedná se o dvojici pravoúhlých promítání na dvě k sobě kolmé průmětny.Mongeovo promítání je jedna ze základních zobrazovacích metod v deskriptivní geometrii, a jeho objev jí dal vzniknout jako samostatné vědě

Deskriptivní geometrie na MFF U

  1. Transcript Lekce č.2 Mongeovo promítání. Přednáška č. 2 1. Kótované promítání. Opakování Vzdálenost bodu od přímky. Vzájemná poloha přímky a roviny. Vzdálenost bodu od roviny. 2. Mongeovo promítání Zobrazení bodu, přímky a roviny. Vzájemné polohy bodů, přímek a rovin
  2. Vybrané kapitoly z Mongeova promítání
  3. Základní pojmy Mongeova promítání V krátkosti zopakujme základní pojmy Mongeova promítání, kterými jsem se zabývala ve své p ředchozí práci a na n ěž budu nyní navazovat. Mongeovo promítání je pravoúhlé promítání na dv ě na sebe navzájem kolmé pr ůmětny ( π a ν) ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP
PPT - BA03 Deskriptivn í geometrie pro kombinované studium

Promítání - vsb.c . 2. Základní pojmy Mongeova promítání V krátkosti zopakujme základní pojmy Mongeova promítání, kterými jsem se zabývala ve své p ředchozí práci a na n ěž budu nyní navazovat. Mongeovo promítání je pravoúhlé promítání na dv ě na sebe navzájem kolmé pr ůmětny ( π a ν Základní pojmy Mongeova promítání V krátkosti zopakujme základní pojmy Mongeova promítání, kterými jsem se zabývala ve své p ředchozí práci a na n ěž budu nyní navazovat. Mongeovo promítání je pravoúhlé promítání na dv ě na sebe navzájem kolmé pr ůmětny ( π a ν) 11. Mongeovo promítání - kuželosečky. Mongeovo promítání. Základní pojmy. Základní úlohy. 3 2. týden - Rovnoběžné promítání, volné rovnoběžné promítání 3. týden - Osová afinita a středová kolineace v prostoru 4. týden - Mongeovo promítání úvod 5. týden.

Promítání, základní pojmy a vlastnosti, p řehled vybraných promítacích metod: Mongeovo promítání, kosoúhlé promítání, (vojenská perspektiva), pravoúhlá axonometrie, technická isometrie. Zobrazení objekt ů sestavených z jednoduchých t ěles a daných pravoúhlými sdruženými pr ůměty Mongeovo promítání - základní konstrukce 4. Mongeovo promítání - hranatá tělesa 5. Kuželosečky 6. Mongeovo promítání - oblá tělesa zná základní pojmy -průmětna, směr promítání, průmět bodu základy stereometrie načrtne příslušné prostorové obrázky zobrazí bod, přímku, rovinu, útvar do průmětny.

Zobrazovací metody :: Dagmar Dlouh

Mongeovo promítání - základní úlohy > Konstrukce přímky, Průsečnice dvou rovin, Vzdálenost bodu od roviny, Tečná rovina kulové plochy, Pravidelný šestiúhelník Pravoúhlá axonometrie - základní úlohy > Pravidelný čtyřboký jehlan, Průnik úsečky s trojúhelníkem Konstrukční úlohy v Mongeově promítání Mongeovo. Literatura popisující základy těchto promítání je například Konstruktivní geometrie od Jaroslava Černého. 1. Mongeovo promítání. Mongeovo promítání je první a v celku nejzákladnější metodou, kterou stojí za to zde zmínit Mongeovo promítání. probíraná látka: základní pojmy - průmětny (půdorysna, nárysna), souřadnice bodu, půdorysný a nárysný průmět bodu, základnice, ordinála. Zobrazení bodu, přímky, roviny ve speciálních i obecných polohách, průsečík přímky s rovinou, přímka kolmá k rovině , rovina kolmá k přímce 11. Mongeovo promítání - základní pojmy, polohové vztahy 12. Mongeovo promítání - body 13. Mongeovo promítání - přímky 14. Mongeovo promítání - roviny 15. Kuželosečky - Elipsa 16. Kuželosečky - Parabola 17. Uzel spojky - šroubový spoj 18. Čepový spoj se šroubem s okem 19. Uložení hybného hřídele.

INTERAKTIVNÍ ÚLOHY MONGEOVA PROMÍTÁNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Petra Konjatová Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor Ma-Te (2010 - 2012) Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Honzík Plzeň, 23. března 2012. 3 MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - ZÁKLADNÍ POJMY. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ (3. - 5. cvičení) - Na CD: Kapitoly 5.1. - 5.9. Základní pojmy zde. Stopníky přímky, skutečná velikost úsečky zde. Stopy roviny zde. Hlavní a spádové přímky roviny zde. Vzdálenost bodu od roviny zde. Vzdálenost bodu od přímky zde

Prometheu

Šroubovice mongeovo promítání. 3.mongeovo promÍtÁnÍ Rovnoběžný průmět 3D tělesna rovinu nenívzájemně jednoznačné zobrazení, k obrazu neumíme jednoznačně určit objekt v prostor MONGEOVO PROMÍTÁNÍ Mongeovo promítání je pravoúhlé rovnoběžné promítání na dvě k sobě kolmé průmětny. Proto je také nazýváno pravoúhlým promítáním na dvě kolmé průmětny Mongeovo promítání - přímka kolmá k rovině, rovina kolmá k přímce. Mongeovo promítání - průsečík přímky s rovinou. Plochy - základní pojmy, klasifikace ploch, rovnice plochy. Plochy - klasifikace bodů a přímek na ploše. Plochy - úlohy na plochách Promítání - základní princip zobrazovacích metod Základní pojmy: Průmětna Bod a jeho průmět Promítací přímka S A Ac s A Mongeovo promítání Kolmé promítání na dvě vzájemně kolmé průmětny Gaspard Monge (1746-1818) WWW.OPPA.CZ 2 Dobrý den, potřeboval bych poradit postup, jakým narýsovat následující úlohu z deskriptivní geometrie (Mongeovo promítání): Rýsovat umím, ale už jsem to trochu pozapomněl a nevím si s tím rady (základní pojmy si pamatuji). Předem moc děkuji! :) Témata: matematika. 1 reakc Aplikace kótovaného promítání - řešení výkopů a násypů Kuželosečky vznik, definice a základní pojmy Rotační plochy Kótované promítání princip a základní pojmy Shrnující úlohy na probrané celky Shrnující úlohy na probrané celky zadání 2. rysu princip a základní pojmy jednoduché konstrukce v Mongeově.

Mongeovo promítání konstrukce kuželosečky z daných prvků jednoduché konstrukce v Mongeově promítání vznik a základní pojmy průsečná metoda základní polohové a metrické úlohy zadání 1.rysu jednoduché praktické úlohy na rovinném terénu Rotační plochy Kótované promítání. 2. Mongeovo promítání 4 2. 1. Základ a princip Mongeova promítání 4 2. 2. Konstrukce bodu 5 2. 3. Konstrukce přímky 5 2. 4. Konstrukce kružnice 5 3. Perspektiva 6 4. Lineární perspektiva 7 4. 1. Základní pojmy 7 4. 2. Vlastnosti lineární perspektivy 7 4. 3. Konstrukce bodů, přímek, výšky bodu 7 5. Cylindrická perspektiva 9.

Ústav matematiky a deskriptivní geometri

Kótované promítání. Mongeovo promítání. Lineární perspektiva. Kolmá axono-metrie. Základní pojmy z teorie křivek a ploch - šroubovice, pravoúhlá uzavřená šroubová plocha . Lineární perspektiva - základní úlohy - 2 . 2. Osová afinita, perspektivní kolineace. Perspektivní kolineace v prostoru a v rovině; střed, osa. 2. Základní pojmy Mongeova promítání V krátkosti zopakujme základní pojmy Mongeova promítání, kterými jsem se zabývala ve své p ředchozí práci a na n ěž budu nyní navazovat. Mongeovo promítání je pravoúhlé promítání na dv ě na sebe navzájem kolmé pr ůmětny ( π a ν Základní pojmy, zobrazovací principy a polohové vlastnosti bodů, přímek a rovin; Mongeovo promítání: body a přímka, skutečná velikost úsečky, odchylka přímky od průmětny, vzájemná poloha dvou přímek; Mongeovo promítání: rovina a její určení, přímka a bod v rovině, hlavní a spádové přímky roviny, kolmost. pojem, základní vlastnosti. 5. Volné rovnoběžné promítání - základní vlastnosti, zobrazování hranatých a oblých těles. Řez těles rovinou, průsečík přímky s tělesem, řešení prostorových konstrukčních úloh. 6. Mongeovo promítání - základní pojmy, zobrazení bodu, přímky a roviny. Polohové a metrické úlohy

Kótované promítání; Mongeovo promítání Zde najdete příklady na procvičení různých způsobů zadání osové afinity. Využití osové afinity S osovou afinitou se v deskriptivní geometrii potkáváme na každém kroku. Využíváme ji hodně při konstrukcích elipsy, z nichž řada je přímo založena na afinním vztahu 1.1. Bod, přímka, rovina - základní polohové a metrické vztahy 1.2. Řezy krychle a jehlanu ve volném rovnoběžném promítání 1.3. Principy a druhy promítání 2. Mongeovo promítání 2.1. Základní úlohy - bod, přímka, rovina 2.2. Průměty rovinných obrazců a těles, otáení roviny, afinita 2.3 Základní pojmy stereometrie. Tělesa v učivu ZŠ. Zobrazovací metody (volné rovnoběžné promítání, pravoúhlá axonometrie, Mongeovo promítání). Základní konvexní útvary v prostoru (poloprostor, vrstva, klín, trojhran, trojboký hranolový prostor, čtyřstěn). Konstrukční úlohy v učivu matematiky na základní škole

230-0241/07 - Deskriptivní geometrie (BcDg

Středová kolineace a osová afinita. Kótované promítání, Mongeovo promítání, pravoúhlá axonometrie. Elementární plochy a tělesa - řezy rovinou, průsečíky s přímkou. Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 2, Kótované promítání. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1998. rovnoběžné promítání, pravoúhlá axonometrie, Mongeovo promítání). Základní konvexní útvary v prostoru (poloprostor, vrstva, klín, trojhran, trojboký hranolový prostor, čtyřstěn). 9. Konstrukční úlohy v učivu matematiky na základní škole. Množiny bodů dané vlastnosti. 10

Mongeovo promítání - zobrazení základních útvar Průmět bodu , přímky(stopník, odchylka od průmětny, skut. vel. úsečky) Průmět roviny (stopa, určení roviny) Bod a přímka v rovině (speciálně hlavní a spádové př. roviny) Obchylka roviny od průmětny Průnik rovin; průsečík přímky s rovinou, rovnoběžné roviny. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ 1 Pravoúhlé promítání na dv prmtny Stopníky pímky, stopy roviny Hlavní a spádové pímky roviny Vzájemná poloha bod, pímek a rovin Vzdálenost bodu od pímky a od roviny Kolmost pímky a roviny Otáení roviny do prmten Základní hranatá tlesa Konstrukní úlohy Sít tle Pravoúhlé promítání na dvě průmětny (Mongeovo promítání) je způsob zobrazení, kdy jsou geometrické útvary zobrazová-ny ve dvou navzájem kolmých průmětnách s kolmým smě-rem promítání. Základní geometrické útvary v prostoru: - Body - označují se velkými písmeny latinské abecedy: A, B

Geometrie - teoretický základ studia / Skripta / Zadani

Mongeovo promítání - základní pojmy, zobrazení bodu, přímky a roviny. Zobrazení jednoduchých těles Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou. Promítání prostoru na rovinu, základní typy a vlastnosti. Kinematická geometrie v rovině. Základní pojmy a vlastnosti (neproměnná soustava, trajektorie, okamžitý střed otáčení, polodie, vratný pohyb) Přehled cyklických pohybů. Promítání. Klasifikace promítání. Základní pojmy, zobrazení bodu, přímky v pravoúhlém. Deskriptivní geometrie je věda o zobrazení prostorových útvarů do roviny (průmětny). Podstatou deskriptivní geometrie je jednoznačný vztah mezi zobrazovaným objektem a jeho průmětem (jedním nebo více). Zjednodušeně řečeno jde o zobrazování trojrozměrných útvarů na dvojrozměrnou nákresnu

Jan Josef Šafaří

Mongeovo promítání - zobrazení kulové plochy a řez kulové plochy rovinou. 24. Základy Mongeova promítání a pravoúhlé axonometrie. 25. Objekty v pravoúhlé axonometrii. Tematické okruhy a hodnotící kritéria DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 1 Deskriptivní geometrie 2.- Mongeovo promítání - Spurná Ivona . Titul ve dvou na sebe navazujících dílech pokrývá problematiku deskriptivní geometrie - Mongeova promítání. V úvodu najdete jednotlivé stavební kameny celé problematiky, na které následně navazují složitější úlohy vycházející ze základních úloh Definice promítání, základní pojmy a základní vlastnosti promítání. Druhy promítání. Základní vlastnosti rovnoběžného promítání. Viditelnost. Názornost a měřitelnost obrazů. Kótované promítání. Základní úlohy v kótovaném promítání. Zobrazení kolmice a roviny kolmé v kótovaném promítání

Požadavky ke zkoušce

Detail předmětu - Deskriptivní geometrie (131228) - VU

Aplikační úlohy 8. Základní pojmy stereometrie. Tělesa v učivu ZŠ. Zobrazovací metody (volné rovnoběžné promítání, pravoúhlá axonometrie, Mongeovo promítání). Základní konvexní útvary v prostoru (poloprostor, vrstva, klín, trojhran, trojboký hranolový prostor, čtyřstěn). 9 1/ Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3.: Mongeovo promítání, Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1997. 2/ Poláček, J.: Základy. Základní pojmy. Vynášení souřadnic. Konstrukce v souřadnicových rovinách (stačí v půdorysně). BA008 - Konstruktivní geometrie. Zadání rysů: [ 2018/2019] [ 2017. Základy daní a sociálního a zdravotního pojištění: Základní daňové pojmy. Druhy daní. Základní daňové principy. Daňová soustava v České republice. Jsou zařazeny dokumentární filmy, které se týkají sociálně ekonomických souvislostí v historii lidské společnosti. Zejména cykličnost krizí a rozbor jejich příčin

Deskriptivní geometrie pro střední školy + CD Prometheus

Vážení uživatelé, probíhá plánovaná odstávka webové části centrálního informačního systému VUT, která potrvá do pondělí 23. srpna 6:00 Mongeovo promítání užívá Zavedeme si u roviny ještě další dva pojmy. Jsou to hlavní přímka roviny a spádová přímka V průběhu této kapitoly se tedy seznámíme se základními postupy kosoúhlého promítání. Budeme řešit základní typy metrických úloh, které bude potřeba probrat dříve, než se pustíme do.

Deskriptivní geometrie pro střední školy (kniha + CD) od

Mongeovo promítání - výklad a řešené úlohy. Přednáška: Úvod do Mongeova promítání. Souřadnice bodu, zobrazení bodu - výklad s animacemi ( zip 0,6 MB ) Souřadnice bodu - opakovací test s výkladem - (zip 3,6 MB) Souřadnice bodu - klasifikační test zip 2,4 MB. Stopníky přímky - výklad s animacemi ( pps 4 MB Mongeovo promítání. Princip promítání (směr promítání, průmětny, zobrazení bodu, půdorys a nárys bodu, základnice, ordinála). Kinematická geometrie (základní pojmy, definice nejdůležitějších pojmů a popis jejich vlastností, speciální pohyby). Základy kinematické geometrie v rovině, určenost pohybu pomocí.

Detail předmětu - Konstruktivní a počítačová geometrie

Základní pojmy . Historie CAD systémů která je po ně nazvána jako Mongeovo promítání. Monge je považován za zakladatele deskriptivní geometrie, vědy o zobrazení prostorových útvarů do roviny (průmětny). Podstatou deskriptivní geometrie je jednoznačný vztah mez Arial Calibri Wingdings Motiv sady Office 1_Motiv sady Office Mongeovo promítání Gaspard Monge Gaspard Monge (1746-1818) Pojmy a názvy Snímek 5 Snímek 6 Snímek 7 Snímek 8 Snímek 9 Snímek 10 I.Zavedení souřadnicového systému Snímek 12 Snímek 13 Děkuji za pozornost Obr. 1.10 Stiedové promítání Obr. 1.11 Rovnobëžné promítánf ! Zobrazeni (promitáni = projekce) musi být vzájemnè jednoznaèné, tzn. že každému vzoru pi.ifadi jediný obraz a obrácene; ke každému obrazu existuje právè jeden vzor !!! ZÁKLADNÍ POJMY PRÚMETNA. je rovina, na kterou promitáme Aproximace sqrt(2) pomocí 41/29 Do úhlu vepiš kružnici proch. daným bodem Hooman Transmutation MONGEOVO PROMÍTÁNÍ Základní pojmy trojúhelníku. Obsahem předmětu je kótované promítání, Mongeovo promítání, kuželosečky a pravoúhlá axonometrie. V předmětu je využita kombinace metod výklad, kooperace žáka a učitele v dialogu, samostatná práce žáků •zná základní pojmy a zásady pravoúhlé axonometri

Pojem promítání, druhy promítání, základní věty rovnoběžného promítání Axonometrie - základní pojmy. Zobrazení rovinného útvaru v pravoúhlé axonometrii - obrazec ležící v průmětně a v obecné rovině Kosoúhlé promítání, pravoúhlá axonometrie, Mongeovo promítání Volné rovnoběžné promítání - základní vlastnosti, zobrazování hranatých a oblých těles. Řez těles rovinou, průsečík přímky s tělesem, řešení prostorových konstrukčních úloh. 6. Mongeovo promítání - základní pojmy, zobrazení bodu, přímky a roviny. Polohové a metrické úlohy Volné rovnoběžné promítání 2 na tyto pojmy do literatury. ýtenář by měl rovněž znát základní principy promítání. Jinak pojmy související přímo s osvětlením jsou vždy vysvětlené v textu práci. Tento materiál by měl být užiteþný pro studenty a uitele deskriptivní geome trie na vysokých školách