Home

Impresionismus v literatuře

Literární impresionismus - Vaše literatur

Literární impresionismus byl v podstatě knižní obdobou později populárního výtvarného směru. Projevil se především v lyrické poezii , v níž se objevovaly prostředky postavené na smyslových vjemech Impresionismus • impresia = vjem, dojem (latina) • umělecký směr poslední třetiny 19. století a začátku 20. století • původně - posměšné označení obrazu Claudia Moneta - Imprese - východ slunce • snaha o zachycení neopakovatelného (prchavého) okamžiku • vychází z realismu dovádí ho k dokonalosti. znak Impresionismus - v literatuře. 14. 6. 2009. Literatura Literární impresionismus se projevil především posílením lyričnosti a hudebností verše. Tematicky se orientoval na intimní a přírodní poezii. Dále došlo k vyjadřování v náznacích, popisování emocí a nálad. To samozřejmě vedlo k jistému sblížení se symbolismem

Impresionismus, symbolismus a dekadence v literatuře SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ. FILOZOFIE/PSYCHOLOGIE. LITERATURA. JEAN-ARTHUR RIMBAUD. Symbolem, kolem něhož se vrství významy, je koráb, která se vydává na bezstarostnou pouť po řekách... PAUL VERLAINE. OSCAR WILDE. Mladý a krásný Dorian. Literární impresionismus a symbolismus v literatuře Výklad učiva: Literární impresionismus a symbolismus.doc IMPRESIONISMUS V HUDBĚ A LITERATUŘE Impresionismus pronikl i do hudby, v níž se stejně jako v malířství snažil evokovat atmosféru, nálady a emoce. Vnesl do ní nové motivy a prvky (uvolnění zákonů harmonie, disharmonie, pentatonické tóny, netradiční nástrojové polohy, zvuková barevnost, souzvuky, nečekané kombinac Impresionismus, symbolismus, dekadence. Prezentace. Prezentace 2. LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ. Společensko-historické pozadí. - rychlé životní tempo, konkurenční boj, růst sociálních problémů. - pesimismus, beznaděj, neklid, nejistota - krize myšlení a kultury

Literární impresionismus se projevil především posílením lyričnosti a hudebností verše. Tematicky se orientoval na intimní a přírodní poezii. Dále došlo k vyjadřování v náznacích, popisování emocí a nálad. To samozřejmě vedlo k jistému sblížení se symbolismem Impresionismus je umělecký směr, jenž vznikl ve Francii přibližně v polovině šedesátých let 19. století a trval do počátku 20. století. Typický impresionistický obraz poznáme většinou už na dálku - charakteristickým znakem tohoto směru je především důraz na okamžikovost, zobrazení bezprostředního dojmu a zachycení prchavých světelných jevů a barev v. Impresionismus v literatuře Celý příspěvek | Rubrika: Impresionismus | Komentářů: 0 . Impresionismus - základní fakta. 13. 6. 200

René Wellek rozeznával v literatuře podle šířky vymezení celkem čtyři možné významy označení symbolismus: v nejužším významu pouze skupinu francouzských básníků, kteří se označili v roce 1886 za symbolisty, v širším smyslu směr francouzské poezie od Nervala a Baudelaira po Claudela a Valéryho, v ještě širším pojetí jako mezinárodní epocha druhé poloviny 19. a začátku 20. století, a konečně v nejširším chápání univerzální literární sklon. Expresionismus v německé literatuře /1905 - 1925/ Expresionismus - charakteristika . POJEM - slovem expresionismus označujeme umělecký směr, který se z Německa rychle rozšířil do celé Evropy- pojem pochází z latinského expressio, což znamená výra V české literatuře se lze setkat se dvěma typy expresionismu, expresionismem programovým neboli hlasitým a neprogramovým neboli tichým. Programový expresionismus je spojován s Literární skupinou založenou v roce 1921, v jejímž čele byl literární teoretik František Götz

Po impresionismu se ve Francii v 80. letech 19. století zrodil symbolismus. Hned od počátku veřejně hlásal svůj nesouhlas s podrobným naturalismem a impresionistickými metodami. Vznik symbolismu se pojí především s dílem E. A. Poea (zemřel roku 1849) a Charlese Baudelairea (zemřel roku 1867) Krátké shrnutí třech nových směrů vzniklých na přelomu 19. a 20. století: impresionismu, symbolismu a dekadence.Autoři zmínění ve videu:prokletí básníci - Ch..

Romantismus v české literatuře - III. etapa národního obrození metternichovský absolitismus / specifika české literatury / Tyl - novinářská činnost a názory, charakteristika tvorby / Rozervanec / Fidlovačka / Strakonický dudák / Mácha - život, charakteristik Moderna v české literatuře. Konec 19. století je charakterizován různorodostí literární orientace. Vedle návaznosti na starší generaci se objevují také výrazné vlivy evroých moderních směrů. Především se jedná o realismus, naturalismus, symbolismus, impresionismus a dekadence

Impresionismus - Literatura - maturitní témata z literatur

  1. Surrealismus je umělecké, literární a myšlenkové hnutí, které vzniklo v Paříži kolem roku 1924. Jeho zakladateli byli André Breton a Phillipe Soupault. Definice surrealismu podle Bretona zní: Surrealismus je čistý psychický automatismus, jímž má být vyjádřen, ať slovně, ať písmem nebo jakýmkoli jiným způsobem, skutečný průběh myšlení
  2. Impresionismus pináší revoluci do partitur - díky pokynům pro pednes typu zasteně, 5 BEK, Josef. Impresionismus a hudba. Str. 16 6 tamtéž 7 ROLLAND, Romain. Hudebníci přítomnosti. Vyd.. Praha: Aventinum, . Aventinum, sv. str. 8 tamtéž 9 SYCHRA, Antonín. Impresionismus a exprese v hudbě. .vyd. Praha: Sup raphon, 1990. ISBN 8070581956
  3. Také literatura má svou historii: •DVORSKÁ literatura •HUMANISTICKÁ literatura •KLASICISTICKÁ literatura •ROMANTICKÁ literatura •REALISTICKÁ literatura •IMPRESIONISTICKÁ literatura •SURREALISTICKÁ literatura • a další •HUMANISMUS •KLASICISMUS •ROMANTISMUS •REALISMUS •IMPRESIONISMUS •SURREALISMU
  4. onové směry v literatuře o impresionismus o symbolismus o civilismus o dekadence o Prokletí básníci. Symbolismus v literatuře • umělecký směr - vyjádření reality v symbolech, náznacích • předchůdce symbolistů: Edgar Allan Poe • Amerika, básník a prozai
  5. Pojem impresionismus je odvozen od obrazu Clauda Moneta: Impression, soleil levant (Dojem, Východ slunce), který byl roku 1874 vystaven na výstavě nezávislých malířů v Paříži. Prosazení impresionismu ukončilo tradiční akademické umění a nastal rozvoj moderního umění
  6. Cílem expresionismu bylo zavrhnout atavismy 19. století a později reagovat na civilizační krizi po 1. světové válce - pocity úpadku, marnosti, zkaženosti a beznaděje. Po nástupu nacistů k moci byl označen za degenerovaný směr a v protikladu kultu nového německého nadčlověka. V roce 1937 se expresionistická díla společně s díly ostatních progresivních výtvarných směrů či secese stala základem pro výstavu Zvrhlé umění. Ta putovala po Německu a.
  7. Manet, A. Renoir, E. Degas, P. Cézanne, P. Gaugin, H. de Toulouse - Lautrec, V. van Gogh, A. Slavíček, K. Purkyně, A. Chittussi, hudební skladatelé C. Debussy, V. Novák, J. Suk IMPRESIONISMUS V LITERATUŘE sdělení bezprostředního subjektivního dojmu (radost, smutek) popisy emocí a nálad posílení lyričnosti a hudebnosti verše citovost, potlačení rozumové části obsahu v popředí lyrika, zvl. přírodní a intimní využití zvuků, barev, světelných odstínů.
PPT - Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř

Dekadentní literatura má velmi blízko k symbolismu. Symbolismus je původně francouzské umělecké hnutí, konstituované v 80. letech 19. století a ovlivňující vývoj poezie a zčásti i dramatu a prózy v mnoha dalších zemích, zejména koncem 19. a na počátku 20. století Symbolismus v literatuře - výklad - Materiály do školy

Můžete mě sledovat také na Instagramu @maku_maja_ a dozvědět se více o nových videích, napsat mi o radu, dostat tipy na čtení a výlety a další. :)V tomto vid.. Dění v oblasti literatury uvádí do souvislostí s vývojem výtvarného umění a dobovou situací. Popisuje i obsahy nejznámějších děl. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Realismus a naturalismus ve světové a české literatuře - maturitní otázka 4/5 Literární impresionismus bylo hnutí, které vzniklo koncem devatenáctého století a bylo inspirováno vlivem impresionistických umělců z oblasti plastiky. Jeho cílem bylo postavit se proti realistické literatuře, která v té době vládla Impresionistické nálady se v literatuře promítly především v poezii, kde docházelo k větší popisnosti krajiny, citů a nálad. Verše byly také hudebnější. Vliv impresionismu byl znatelný například v dílech Marcela Prousta, Paula Verlaina nebo Franze Kafky Impresionismus v literatuře: - projevuje se především v poezii - lépe vystihuje nálady, pocity - zvýšená smyslová vnímavost vůči světu - hudebnější a lyričtější verše - přírodní a intimní poezie - časté popisování nálad a emocí -> sblížení se symbolismem - často používaný umělecký prvek - personifikac

Impresionismus - v literatuře - Umělecké styl

Literatura konce stoletíGenerace nastupující do literatury v devadesátých letech vychází z negativní reakce na předchozí materialistické realistické a naturalistické zaměření literatury a je ovlivněná moderními uměleckými směry západní Evropy.V roce 1895 mladí autoři v Rozhledech zveřejnili svoje programové prohlášení tzv impresionismus, umělecký směr vzniklý ve francouzském malířství v 70. letech 19. stol. Usiloval o zachycení okamžitých smyslových vjemů, dojmů, pocitů nekorigovaných předchozí zkušeností ani rozumovou úvahou. Pojmenování odvozeno z názvu Monetova obrazu ( Impression, soleil levant - Dojem, východ slunce, 1872) Impresionismus v literatuře. Jak si představujete impresionistickou báseň? posílení lyričnosti a hudebnosti verše. intimní a přírodní poezie. popisování emocí a nálad. představitelé - Antonín Sova, Fráňa Šrámek. U řek mám večer vlažný rád, u řek, kde plno mušlí leží, kde zvolna z řek vstává chla Význam pojmu: jako především malířský směr vznikal impresionismus v 60. letech v Paříži ve skupině malířů, kteří odmítali oficiální malbu representovanou Akademií a Salonem.Jejich společným záj-mem bylo dále studovat a důsledně zobrazovat vizuální realitu, a to zejména v jejích proměnách světla, pohybu a atmosféry v tvých verších, tím, co vznáší se tu po lidské duši na odletu k nebesům, láskám šťastnějším. Tím buď verš, co se rozptýlilo tvým žitím jako ranní van, v němž voní máta, dymián. Literatuře nech, co zbylo! Přeložil František Hrubín. Úkoly pro práci s. textem v . hodině. 1.

Impresionismus přechází i do hudby, sochařství a do literatury. V literatuře se snaží o zachycení bezprostřední nálady. Autor záměrně ze skutečnosti vybírá jen některé detaily důležité pro vytvoření nálady Řekne-li se impresionismus, vybaví se nám Monet, Renoir, Degas a Cézanne a jejich atmosférické krajinomalby, živé portréty a scény z městského života. Své obrazy začali malovat v plenéru, volili barvy, které odpovídaly světelným a podnebným podmínkám dané chvíle a nanášeli je rychlými tahy štětce Romantismus v české literatuře - III. etapa národního obrození metternichovský absolitismus / specifika české literatury / Tyl - novinářská činnost a názory, Literatura na konci 19. století ,moderní básnické směry - impresionismus, symbolismus, dekadenc Literatura Literární impresionismus se projevil především posílením lyričnosti a hudebností verše. Tématicky se orientoval na intimní a přírodní poezii. Dále došlo k vyjadřování v náznacích, popisování emocí a nálad. To samozřejmě vedlo k jistému sblížení se symbolismem Institute of Germanic Studies. Nejprve bude představen impresionismus v malířství. Navazujíc na to se bude diskutovat otázka, jak se můžou impresionistické črty prokázat v literatuře (zejména v poezii), jejíž předchůdce bylo malířství

Impresionismus, symbolismus a dekadence v literatuře

Knihu Francouzský impresionismus : mistrovská díla ze s... z roku 2019 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám Moderní umělecké směry na začátku 20.st. Od poč. 20.st., zejména pak pod vlivem 1.sv. války, říjnové revoluce v Rusku a následného rozvoje levicového hnutí, vznikají moderní umělecké směry (např. futurismus, expresionismus, kubismus, dadaismus, funkcionalismus, konstruktivismus a jiné). FUTURISMUS - vznikl už před 1.sv.válkou v Itálii; jeho program destrukce.

Impresionismus - Kultura

Literární impresionismus a symbolismus v literatuře

Důsledně dodržovaly impresionismus krajináři Camille Pissaro a Alfred Sisley. Augustus Renoir. Nejoblíbenější Impresionista. Hlavně pro jeho schopnost idealizovat skutečnost v půvabných portrétech. (portéty: Lisa, Gabriela). K vinikajícím dílům od Renoira patří: Milenci v trávě, který vlastní národní diavdlo v Praze Umění zblízka - Impresionismus 2000; Velká kniha - Kresba - Malba 1996; Povím vám o Aspergerově syndromu 2014; Umění zblízka - Impresionismus 1996; Impresionistické krajiny 1996; Umění z blízka - Jak vnímat obrazy 1995; všech 7 knih autora. Kniha Umění zblízka - Impresionismus je v IMPRESIONISMUS - imprese = dojem - nejdříve byl užíván jako posměšný výraz (1874, odvozen z Monetova obrazu Imprese, Západ slunce) - v literatuře znamená označení děl, jejichž cílem bylo zachytit atmosféru okamžiku(ale nechce jí rozumově odůvodňovat) pomocí obrazů, zachycujících smyslové vnímán BRANDTOVÁ, Olga. Literární moderna ve světové literatuře. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 16. 08. 2011, [cit. 2021-08-04]

PPT - V Y_32_INOVACE_ ČJPS2A0160BED PowerPoint

nastupující v osmdesátých letech 19. století v literatuře a umění, jež k vyjádření svých různých představ používala různých formálních stylových prostředků. Symbolismus vznikl jako reakce na naturalismus v literatuře a impresionismus v malířství; místo napodobován Impresionismus je umělecký směr, který vznikl v druhé polovině 19. století. Byl reakcí na ateliérovou malbu, jeho cílem je malba v přírodě , kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle, neopakovatelné chvíle, okamžik duševního rozpoložení . Navazuje na realismus, se kterým má mnoho společných prvků, pojmů Impresionismus je umělecký směr, který vznikl v druhé polovině 19. století.Byl reakcí na ateliérovou malbu, jeho cílem je malba v přírodě (), kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle, neopakovatelné chvíle, okamžik duševního rozpoložení (imprese = dojem).Navazuje na realismus, se kterým mnoho společných prvků, pojmů

Video:

Kniha: Impresionismus v české kultuře (1880-1920) Autor: Erik Gilk Interdisciplinární kolektivní monografie si klade za cíl zčeřit poněkud stojaté vody při užívání pojmu impresionismus a přimět čtenáře k tomu, aby přijal odlišné, otevřenější a nepředpojaté uvažování Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Konec století v evroé literatuře-s blížícím se koncem století sílil pocit nespokojenosti i mezi umělci-skutečnost, že v umění se těší oblibě kritický realismus a naturalismus, svědčí o tom, že ve společnosti něco není v pořádku-narůstá sobectví, faleš, pesimismus, nedůvěra ke státním institucím-někteří autoři se obraceli k filosofii - Nietzsche. V Anglii Charles Dickens, William Makepeace Thackeray a Thomas Hardy. V této době psal své pohádky dánský spisovatel Hans Christian Andersen. V Americe Mark Twain a můj oblíbený spisovatel Jack London. V české literatuře pak neexistuje přesné ohraničení mezi romantismem a realismem V literatuře chce básník svým dílem především zapůsobit, nezáleží mu na plném pochopení. Používá se především volný verš, básníci se snaží o hudebnost verše. V Čechách a na Moravě byl hlavním propagátorem symbolismu časopis Moderní revue , kde byly odmítány téměř všechny dosavadní představy o literatuře

Výstava impresionistů s 3D zvukem se představí v Karlíně. Pražské Forum Karlín se od pátku 18. září stane dějištěm výstavy Bylo nebylo, Van Gogh, Monet, Renoir. Na ploše více než 2 000 metrů čtverečních se představí mistrovská díla proslulých impresionistů v projekcích doplněných prostorovými zvukovými efekty Konec století v literatuře • lidstvo na konci 19. století prod ělalo velký přerod, hroutí se neměnné hodnoty a společnost se žene za ziskem • vznikají nové politické strany a hnutí, projevuje se především mladá generace a vyjadřuje znechucení a odpor vůči společnost znaky osvícenství, Diderot a Voltaire a jejich přínos Klasicismus a osvícenství v české literatuře - I. etapa národního obrození Literatura na konci 19. století ,moderní básnické směry - impresionismus, symbolismus, dekadence společensko-historické pozadí, charakteristika literatury, směrů (u impresionismu včetně Snaha o nekonvenční malování byla ve Francii vyjádřena v díle několika malířů, kteří byli součástí impresionistického hnutí. Tito umělci měli svůj vlastní

LITERÁRNÍ MODERNA Světová literatura 2. poloviny 19. století ODRAZ V LITERATUŘE hledání nového způsobu vyjadřování - vznik nových uměleckých směrů (impresionismus, symbolismus, dekadence) důraz na svobodu jedince osobité vidění světa, pravdivé vyjádření vlastních zkušeností, prožitků IMPRESIONISMUS lat Definice Je umělecký směr, který vznikl ve Francii roku 1886, největší rozmach byl na přelomu 19. a 20. století. Symbolismus byl reakcí na popisnost naturalismu a parnasismu (v Čechách Lumírovci). Toto hnutí částečně navazuje na romantismus. Symbolisté chtěli vizualizovat věci, jež nelze racionálně popsat (nálady, myšlenky, city atp.), tj. zobrazit (nakreslit, popsat. Příklad: Impresionismus se kromě literatury projevil i ve výtvarném umění, hudbě nebo divadelní režii. Literatura úzce souvisí také s filozofií, estetikou, lingvistikou apod. Příklad: Autoři dekadentní literatury byli ovlivněni nihilismem, tedy filozofií nicoty Arthura Schopenhauera, jiní básníci té dob

Moderní umělecké směry v literatuře. Mgr. Lucie Rusová 10. 03. 2014. český jazyk a literatura. 3. ročník/septima. Moderní umělecké směry přelomu 19. a 20. ve světové a české literatuře. Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace. Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily, Česká republik Impresionistické prvky v rané tvorbě F X. Svobody (Michal Fránek) 137 Impresionistické rysy lyrického subjektu v poezii Antonína Sovy (Petr Komenda) 147 Impresionismus v pojetí Hermanna Bahra a jeho varianty na příkladech moravské německé literatury (Alžběta Peštová) 155 Malíř Rudolf Quittner, pozdní žák Camilla Pissarra a.

Impresionismus, symbolismus, dekadence :: Zpravodaj učitelsk

Novinky: 13. 1. 2019 vytvořená struktura a rubriky. 14. 1. testuju šablonu a grafické prvky. 20. 1. další úpravy struktury a funkčnosti 202 Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > E > Expresionismus (literatura) moderní umělecké směry v literatuře, impresionismus, dekadence, symbolismus, expresionismus: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný vrámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/ literatura. Napište si prosím do literárních sešitů dalšího lumírovce a J. V. Sládka=) Julius Zeyer (1841 - 1901). Po studiu se věnoval jen literatuře, časté cesty do ciziny, kontakty se světovou lit., proto k lumírovcům, ale byl mezi nimi výjimečný: Toužil po ušlechtilém životě, před malostí českého prostředí unikal do mýtů a legend (=novoromantismus) Kategorie: Maturitní otázky z literatury Typ práce: Ostatní Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tato maturitní otázka se věnuje moderním básnickým směrům a generaci buřičů v české literatuře.Charakterizuje významné umělecké směry české, i světové literatury. Jmenuje důležité autory té doby, a krátce zmiňuje jejich tvorbu Český jazyk a literatura. 2021. Gilk E. Česká humoristická próza v období protektorátu. Bohemica litteraria. 2020. Gilk E. Nedotažený románový diptych Dity Táborské. Bohemica Olomucensia. 2020. Gilk E..

Výtvarné umění - Impresionismu

Druhá světová válka v literatuře - historický kontext, válečná tvorba autorů, skupina 42 9. Literární časopisy a almanachy od 90. let 19. století do roku 1945 a jejich význam pro rozvoj kritického myšlení o literatuře - osobnosti, programy, spory a polemiky v souvislosti s dobovými estetickými a poetologickými požadavk Literatura Seznam recenzí knih a tak z imprese - dojmu vznikl název pro výtvarný směr impresionismus. A máme-li hovořit o jeho nejvýraznějším představiteli, nemůžeme zapomenout právě na Clauda Moneta, jehož biografii obsahující několik nádherných reprodukcí přináší nakladatelství Alpress v knize Monet. Bohužel. Impresionismus v literatuře měl poměrně velkou váhu a jeho nejsilnější vliv byl patrný již od konce 19. století. Stojí za zmínku, že nejen literatura se dozvěděla, co impresionismus je, ale také další sféry umění, například malba. Ale zpátky do dané oblasti Impresionismus v literatuře 11. Světoví spisovatelé - impresionisté 11. Čeští spisovatelé - impresionisté 11. Paul Verlaine 12. Hugo von Hofamnnsthal 13. Anton Pavlovič Čechov 14. Rudolf Těsnohlídek 15. Marie Pujmanová 16. Fráňa Šrámek 17. Impresionismus v hudbě 1

Symbolismus – WikipedieEgypt – Stará říšePPT - SYMBOLISMUS konec 19Impresionisté - muzeum v knize | knihaRomantismus sochařství - romantismus je umělecký a

Literatura realismu; Moderní směry. Naturalismus; Impresionismus; Symbolismus; Expresionismus; Literatura dekadence; Světová meziválečná; Literatura po roce 1945. Literatura o válce a totalitě; Existencialismus; Beat generation; Magický realismus; Postmoderní literatura; Česká literatura. Středověk (po Bílou horu) Literatura ve. Impresionismus. IMPRESIO = smyslový dojem, nálada, prchavost dojmu. Poslední třetina 19. století. 1874 - v Paříži - poprvé použit název: výstava obrazů Claudie Monata - obraz Impresio - Východ Slunce. kritizován, považován za pouhé vyjádření dojmů, žádné malířství Zjednodušeně řečeno došlo k masivnímu rozvoji průmyslu a obchodu( industrializace),k rozvoji měst (urbanizace)k rozvoji kapitalismu,ke krizi tradičních křesťanských hodnot,v literatuře se to odrazilo v rozvoji dekadentních směrů) vznikla generace tzv.prokletych básníků,rozvoj impresionismu- kladen důraz na prchavé vjemy,za zakladatele považován malíř Claude Monet s. Impresionismus plně ovládl francouzské umění v sedmdesátých letech 19. století. Byl pojmenován podle slavného Monetova obrazu Imprese, vystaveného v roce 1872. Barevná skvrna se stala nejdůležitějším vyjadřovacím prostředkem, malíř soustřeďoval svou plnou pozornost na zachycení okamžiku světla a zářivé životnosti přírody V literatuře jej charakterizuje bezprostřednost, zvýšená smyslová vnímavost a citovost; jazyk je výrazně lyrický a bohatě odstíněný. Próza je lyrizována (uvolněná kompozice, oslabená role příběhu). Také v dramatu se projevuje zdůrazněním náladových a lyrických prvků