Home

Základy kvalitativního výzkumu Strauss pdf

Základy kvalitativního výzkumu Jana Obrovská, 7.10. 2016 Kvalitativní výzkum je podle mnohých emergencí vzorů z dat. To je ale samozřejmě Specifika a přednosti kvalitativního výzkumu Strauss, Corbin, 1999, s. 14 Proces 107 9 Proces Definice termínů Proces. Spojení několikasekvencí jednánínebo interakcí. Nahodilost. Nepředpokládanýa neplánovanýjev, který způsobujezměnupodmí­ nek. Důležitou součástíkaždého výzkumu podle zakotvené teorie je začleněnípro­ cesu do analýzy. Procesem myslíme spojení několikasekvencí jednání nebo inte­. Surynek_Komarkova_Kasparova_Zaklady_sociologickeho_vyzkumu.pdf. 14 MB; Kvalitativní výzkum - charakteristika a srovnání s kvantitativním výzkumem. Postupy p ři kvalitativním výzkumu. Validita a reliabilita v kvalitativním výzkumu. Metody kvalitativního výzkumu (pozorování, interview, analýza produkt ů člov ěka). Tvorba teorie. Ak ční výzkum - charakteristika, fáze, metody

výzkum a vzdělávací politika (1997), Gardnerovu knihu Dimenze myšlení (1999), Straussovy a Corbinové Základy kvalitativního výzkumu (1999) a Salomonův článek Netradiční úvahy o podstatě a poslání současné pedagogické psychologie a následný Štechův komentář, které vyšly v Pedagogice 2/2000 kódování v oblasti kvalitativního výzkumu je možné využít analýzu slova, větného úseku nebo věty (Strauss, Corbinová 1999). Základní typologie metod analýzy textu Metoda zakotvené teorie PSY118, 474, 722 Metodologie psychologie (kvalitativní přístup) JS 2010 Tomáš Řiháče 2. Kritéria kvality kvalitativního výzkumu 3. Proces kvalitativního výzkumu a jeho plánování 4. Designy kvalitativního výzkumu 5. Metody sběru dat Zúčastněné pozorování Hloubkový rozhovor Ohniskové skupiny a skupinový rozhovor Pořizování videozáznamu jako metoda sběru dat Triangulace 6. Analýza kvalitativních dat 7 Typy kvalitativních a kvantitativních výzkumů. Obsah. 1 Typy kvalitativního výzkumu. 1.1 Případová studie. 1.2 Fenomenologický (hermeneutický) výzkum. 1.3 Zakotvená teorie (grounded theory) 1.4 Etnografický výzkum. 1.5 Biografický výzkum. 1.6 Akční výzkum

Video: Zaklady_metodologie_vyzkumu

Autorský tandem Strauss - Corbinová zde velmi srozumitelně a názorně vysvětlují 11 STRAUSS, Anselm; CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Nakladatelství Albert, 1999, 228 s. ISBN 80-85834-60-X. 12 KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Vyd. 1 Mgr. Petra Klvaová, PhD. Metody sociálního a sociologického výzkumu (ETF UK) LS 2013/14 (26. 3. 2014) Odlišná logika kvantitativního a kvalitativního výzkumu Logika kvantitativního výzkumu je deduktivní: Na zaátku je problém existující buď v teorii, nebo v sociální realitě. Tento problém je přeložen do hypotéz

Keitha Punche a Jana Hendla a ve vztahu ke kvalitativnímu výzkumu, kterým se zde zabývám přednostně, pak kniha Anselma Strausse a Juliet Corbinové věnovaná zakotvené teorii a monografie Douglase Ezzyho zabývající se mj. paradigmaty kvalitativního výzkumu. Viz DISMAN, Miroslav Sdílíme přitom odstup vůči jednoznačně formulovaným kritériím kvality kvalitativního výzkumu, která mohou omezovat autonomii výzkumníka v rozhodování o vlastních postupech. Naše pravidla je proto třeba vnímat jako rámcová doporučení, která umožní autorovi udržet kontrolu nad kvalitou vlastního výzkumu Základy kvalitativního výzkumu v didaktice SH P ředkládají: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.; PhDr. Mario Buzek, CSc. Předpoklady, charakteristika : Kvalitativní výzkum je v orientaci na v ědní obory o člov ěku a o spole čnosti nejobecn ěji prezentován jako alternativní p řístup v empirickém výzkumu

Metody a charakter kvalitativního výzkumu Požadavky k zápočtu: 1. docházka na semináře - povoleny jsou maximálně 2 absence bez uvedení důvodu (v případě 3-4 STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert, 1999. 10. HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4 Dkuji PhDr.Helen Skarué , Ph.D. za tvůrí m otivaci, odborné vedení práce a poskytování rad a materiálů. Dkuji také všem ţákům naší školy, kteří ochotn spolupracovali při výzkumu Základní škola 3 ředitelky 1 učitelka 2 ředitelky v tomto typu kvalitativního výzkumu. Snahou bylo nejprve naopak nechat promluvit data. Při tom Strauss, A., Corbin, J. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody z akotvené teorie Zvládnou vytvořit základní design kvalitativně i kvantitativně orientované výzkumné studie (formulace výzkumného problému, stanovení cílů výzkumu, formulace hypotéz, výběr výzkumného vzorku, adekvátní volba metod a technik). Studenti ovládají základní postupy statistického zpracování dat tak, aby byli schopn

4. Typy kvalitativních a kvantitativních výzkumů - Wikisofi

6. Etika výzkumu, etické zásady 7. Tvorba dat a práce s daty, analýza dat - možnosti 8. Etnografie, pozorování 9. Základní charakteristika přístupů(narativní výzkum, biografická analýza, fenomenologický výzkum aj.) 10. Porovnání přístupů a jejich využití ve výzkumné praxi (narativní výzkum, biografick Výběr zkoumaných případů kvalitativního výzkumu 11. Kvalitativní rozhovor - individuální a skupinový 12. Tvorba dat a práce s daty, analýza dat v kvalitativním výzkumu - možnosti 13. Základní přístupy kvalitativního výzkumu (narativní výzkum, biografická analýza, fenomenologický výzkum) 14. Zakotvená teorie 15 Historický vývoj pedagogiky jako vědy. Předmět pedagogiky, její funkce a etapy vývoje. Přístupy k systému pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Vztah pedagogické teorie a praxe. Aktuální problémy a otázky pedagogiky. - Základy kvantitativně a kvalitativně orientovaného výzkumu v pedagogice (základn ISBN: 978-80-244-5373-6 | DOI: 10.5507/pdf.19.24453736. Případová studie - metoda kvalitativní výzkumné strategie a designování výzkumu Case Study - a Method of Qualitative Research Strategy and Research Design Jan Chrastina. Publikace předkládá ucelené pojednání o metodě, její aplikaci a také výhodách a nevýhodách

Klí č ová sl ova: kvalita kvalitativního výzkumu, kvalitativní výzkum, kritéria k vality, akademické psaní Otázka kvality vědeckého vý stupu zaměstnává kvalitativní výzkumník V kvalitativním výzkumu postupujeme od nejobecnějších, velmi širokých otázek, až k úzce specifickým otázkám, které se vynořují až v průběhu kvalitativního výzkumu paralelně se sběrem dat (proces konstantního srovnávání - Strauss, Corbin: 19991)

(Strauss and orbin, 1990) •cílem je vytvoření ucelené teorie s jistou explanativní hodnotou (Švaříček & Šeďová, 2007:96) Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky zakotvené teorie. oskovice: Sdružení Podané ruce a Nakladatelství Albert •Švaříček, R., & Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v. Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s. 164 - 175. 7 Srv. Disman, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002, s. 91 - 116. 8 Dle mého názoru se na výzkum dá navázat dv ěma zp ůsoby. S časovým odstupem m ůže být výzkum zopaková Léčba závislosti na alkoholu má u nás již dlouholetý vývoj a tradičně je kvalitativního výzkumu. Konkrétně tedy případovou studii (case study). Případová STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert. 1999. 196 s. ISBN 80-85834-60-X uvádíme stručnou a výstižnou práci: Strauss A., Corbinová J., 1999. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.) Pátá zásada: Pro srovnání mohu využít skoro všechno, ale ne všechno má odpovídající váhu. To vyžaduje rozhodnutí ve vztahu k určitému cíli Zakotvená teorie, výsledky kvalitativního výzkumu a jejich prezentace. (Švec a kol. 2009, Silverman 2005, Strauss, Corbinová 1999, Švaříček, Šeďová a kol. 2007, Gavora 2007). AD 6) Etické zásady vědecké a výzkumné a publikační práce (Fay 2002, Fajkus 2005, ČAPV, Šanderová 2005, ad.)

Strauss,-Corbinová---Základy-kvalitativního-výzkumu-(celá-kniha).pdf. 12 MB; + Základní vztah mezi jednotlivými typy příčin (špatná volba, nedobrovolný odchod, odpoutání se) a přímými krátkodobými až střednědobými dopady na život jedince se odvíjí od vzdělávacích aspirací samotných aktérů. 460048_EN.pdf. Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a. 6) Životní styl a jeho utváření, kvalita života. Vymezení pojmů, faktory utvářející životní styl, struktura životního stylu, výchovné metody a principy, význam rodinnéh Strauss, A., Corbin, J. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert. Tomášek, M. 2006. Singles a jejich vztahy; kvalitativní po- Základní z nich je management nebo správa domácnosti, což znamená zodpovědnost za do- Výzkum Kombinace pracovního a rodinného života v perspektivě genderových vztahů,.

1) Kvalitativní výzkum - k jeho volbě jsem přistoupila z důvodu autentického zachycení subjektivního vnímání situace Syřany a dosažení adekvátní hloubky 5 KROPÁČEK, L. Duchovní cesty islámu, str. 275. 6 STRAUSS, A. a CORBIN, J. Základy kvalitativního výzkumu, str. 14 Prezentuje výsledky výzkumu zaměřeného na zkoumání sebe/reflexe v souvislosti s pedagogickým výkonem učitelů mateřských škol ve vybraných aspektech. The core of the monograph is the topic of the quality of work of a preschool teacher, especially in connection with the qualification requirements for this profession axiálního a selektivního kódování (Strauss, Corbin, 1999) Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvenéteorie. Boskovice: Albert. Title: Microsoft PowerPoint - 11_brozova_identita_AT2010 Author: Vendulka Created Date: 5/25/2010 10:15:28 AM.

Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie

 1. pedagogické kolegy do výuky elektrotechniky a elektroniky na základní školy. LITERATURA • DOSTÁL, J. Elektrotechnické stavebnice: teorie a výsledky výzkumu . Olomouc: Votobia, 2008. 34 s., ISBN 978-80-7220-308-6. • STRAUSS A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie
 2. 27. kapitola Využití principů zakotvené teorie při etnopsychologickém výzkumu: sociální reprezentace smrti v České republice a na Srí Lance Roman Hytych Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra psychologie Psychologický ústav Akademie věd ČR Abstrakt: Pozice vědce, z níž zkoumá svůj předmět zájmu, rozlišení jednotlivých typů zdrojů dat a.
 3. STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce / Boskovice: Nakladatelství Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X. ŠUBRT, Jiří a kol. Soudobá sociologie VI, (Oblasti a specializace). Praha: Karolinum

doivup.upol.cz: Případová studie - metoda kvalitativní ..

 1. kvalitativního výzkumu je, že v jeho průběhu nezaujímá výzkumník tak velkou distanci od zkoumaných subjektů. Naopak, je s těmito sub-jekty v bližší, spíše neformální interak-ci. (Maňák, 2005, str. 55) Výzkumník se (narozdíl od kvantitativního výzkumu) snaží získat velké množství informac
 2. Aplikovaný výzkum upr. Anett Pražáková. V metodologických úvahách nad výzkumem provedeným v rámci kvalitativního přístupu, je nadmíru důležité vědět, kdo provádí výzkum, jaká jsou jeho výchozí stanoviska, za jakým účelem realizuje výzkum a jak prováděl analýzu dat. Teprve poté můžeme posuzovat kvalitu daného.
 3. pedagogického výzkumu. 1. 3. 2007 Seznámení s kurzem Požadavky na splnění kurzu Literatura 8. 3. 2007 Vztah filozofie a edukace filozofie edukace, sociálních věd, pedagogického výzkumu a vědy. Vztah filozofie a edukace. Termín, pojem. 15. 3. 2007 Výzkum jako hledání pravd
 4. z knihy Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (Švaříek, 2007), kterou autor rozdělu-je na dvě základní þásti. První je věnována praktickým doporuením provádění kvalitativní-ho výzkumu, druhá þást je tvořena ukázkou příkladů provedených kvalitativních výzkumů
 5. Abstrakt. Tato práce představuje výsledky pilotního výzkumu, který zjišťoval, jaké subjektivně vnímané faktory a procesy ovlivňují plynulost mluveného projevu v rámci počítačem podporovaných simulačních her a jak tyto faktory a procesy ovlivňují aktuální performanci v oblasti plynulosti

Hledejte: Základy inkluzívní pedagogiky - Lechta V - kniha

Mgr. Andrea Preissová-Krejčí, KAZ PdF UP Olomouc, Štípa 216, 76312, Zlín, andrea.krejci@email.cz Adolescenti představují zrcadlo celé společnosti. V souladu s interpretací kvantitativního a s podporou dat z kvalitativního výzkumu hodnotově-postojové orientace adolescentů můžeme tvrdit, že současná generace dospívajících. 12. Reliabilita metod - základní definice, typy a způsoby jejího odhadu: 13. Validita metod - základní definice, typy a způsoby jejího odhadu: 14. Metody sběru dat - vzájemné porovnání: 15. Pozorování - typy, možnosti a meze: 16. Analýza stop a výsledků činnosti - typy, možnosti a meze: 17. Rozhovor - typy. Zdroje pro zpracování vědeckého výzkumu a tvorby závěrečné práce VŠ studia BOLDIŠ, P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 - Citace: metodika a obecná pravidla Anotace: Cílem článku je uvést do českého prostoru tzv. lesson study jako specifickou formu dalšího vzdělávání učitelů založenou na spolupráci učitelů při zkvalitňování výuky prostřednictvím plánování, realizace a vyhodnocení experimentální hodiny

Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie . Saved in: Bibliographic Details; Main Authors: Strauss, Anselm L., 1916-1996 (Author. teorie, výsledky kvalitativního výzkumu a jejich prezentace. 10. Didaktika jako věda i jako nástroj učitele (vývoj didaktiky, pojetí didaktiky v anglosaském i středoevroém kontextu, klasifikace teorií vzdělávání, klinický přístup, akční výzkum). 11 Kontakt. Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky. Nejnovější články Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Albert. Šíp, R. (2014). Problematické aspekty současné pedagogiky z pohledu pedagogické filozofie: vztah praxe a teorie a potlačení somatické dimenze pedagogických procesů (Habilitační práce)

Knihu Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techni... z roku 1999 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám Článek si klade za cíl uvést výsledky výzkumu identifikace činností požadovaných od asistenta pedagoga v mateřských školách legislativními dokumenty, realizace činností asistenty pedagoga a jejich hodnocení učitelkami. Respondentkami se stalo 32 kvalifikovaných a profesionálně aktivních učitelek pracujících ve stejných třídách MŠ jako 32 asistentek pedagoga.

(PDF) Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie

 1. Článek se zabývá využíváním Wi-Fi sítí učiteli a případně žáky na základních školách, které jsou tvořeny prvním i druhým stupněm, v rámci Kraje Vysočina. Pozornost je věnována nejen technickým aspektům implementace, ale i přínosu a případným k..
 2. anotace: V rámci kurzu se studenti seznámí se základy kvantitativního výzkumu pedagogických jevů. Kurz naváže na základní seznámení s kvantitativním výzkumem v rámci ÚTMK a zaměří se hlouběji na přípravu a konstrukci nejčastěji využívaného výzkumného nástroje - dotazníku
 3. Další výzkum kurikula, který by mohl přispět k jeho zkvalitnění, proto považujeme za relevantní. Předkládaná studie analyzuje projektované kurikulum tělesné výchovy v Nizozemsku, které následně srovnává s projektovaným kurikulem tělesné výchovy v České republice se zaměřením na vybrané faktory kvality kurikula.
 4. Základy statistiky v pedagogicky orientovaných výzkumech (výběr prvků do výzkumného vzorku, měření v pedagogickém výzkumu a typy proměnných). 7. Systém þeských kurikulárních dokumentů. Vysvětlení pojmů: klíþové kompetence, odborné kompetence, vzdělávací oblast, průřezové téma, profil absolventa. 8
 5. Mám základní vzdělání : příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání: Variant title: I finished only primary school : causes and effects of dropping out of school and education: Author: Hloušková, Lenka: Source document: Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 2, pp. [11]-38 Extent: [11]-38: ISSN

Video: Postupy poznávání a naplňování cest k dobrým hodnotá

Peter-Gavora---Úvod-do-pedagogického-výskumu

Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika. Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a ze Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. září 2005 Dětská kniha a mediální konvergence. Název v anglickém jazyce: Children´s Books and Media Convergence. Klíčová slova: Cross-média, nakladatelství, dětská kniha, knižní trh, čtenářství. Klíčová slova anglicky: Cross-media, publishing, children book, book market, reading support. Akademický rok vypsání: 2015/2016 Článek prezentuje sebehodnocení jako významnou součást hodnocení žáka učitelem a současně jako jednu z klíčových kategorií ovlivňující formování žáka v prvních letech povinné školní docházky. Cílem článku je prezentovat dílčí výsledky případov..

Mám základní vzdělání

takový článek, provádí prostě terénní výzkum sám na sobě (Glaser, Strauss, 1967, cit. podle Mason, 2002, b). Jaká jsou alespoň základní vodítka, kterých se při realizaci kvalitativního výzkumu držet? Kriticky pojatý výzkum by se podle Gougha a McFadden (2013, s. 70) měl zabývat sociálních států mají podobu kvalitativního výzkumu. Pod pojmem . kvalitativní výzkum, jež byl zvolen i v si lze představit této práci, jakýkoliv výzkum, jehož . výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů . kvantifikace. (Strauss, Corbin, 1999, s. 10) Úkolem kvalitativního výzkumu j Uvedené složky kvalitativního výzkumu jsou základem pro využití tzv. zakotvené teorie, která je induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který reprezentuje (Strauss, Corbinová, 1999 s. 14). Vychází ze shromažďování údajů o zkoumaném jevu (v tomto případě business analýze) a jejich analýzy Strauss, Anselm, Juliet Corbinová. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Nakladatelství Albert. Sýkorová, Dana. 2006. Od solidarity jako základu intergeneračních vztahů v rodině k ambivalenci a vyjednávání. Sociologický časopis 42 (4): 683-699

The preschool teacher as a reflective practitioner PEDF

Anselm Strauss: Základy kvalitativního výzkumu, postupy a technik y metody zakotvené teorie Jan Hendl : Kvalitativní výzkum, základní metody a aplikace Komparace mediálního obrazu Rom. Hendl- Kvalitativní výzkum, základní metody a aplikace_checked.doc. Podklady pro kvalitativní výzkum - Hrdost (1).pdf V sociálních vědách pojem kvalitativní výzkum označuje výzkum, který se zaměřuje na to, jak jednotlivci a skupiny nahlížejí, chápou a interpretují svět Hendl, J. (2005): Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Strauss, Anselm, Corbin (1999): Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Další literatura bude upřesněna. Obsa Za pomoci kvalitativního výzkumu se pokusím alespoň z části zmapovat základě tohoto cíle jsem si stanovila základní výzkumnou otázku, na kterou se v průběhu práce budu snaţit odpovědět. Ta zní: Jak značný je rozdíl v ocenění významu pohřebních Eriksen, Claude Lévi-Strauss či Edmund R. Leach. Česká. na metodě kvalitativního výzkumu. Tím se rozumí jakýkoliv výzkum, který nedosahuje výsledků za pomoci statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace. Zahrnuje například výzkum týkající se života lidí, příběhů, chování, ale také chodu organizací nebo vzájemných vztahů

(PDF) Využití principů zakotvené teorie při

Strauss A. a J. Corbin (1998) Základy kvalitativního výzkumu - techniky a postupy pro rozvoj zakotvené teorie, druhé vydání, Londýn, Sage Publications; Groves, PS, Manges, KA, a Scott-Cawiezell, J. (2016). Předání bezpečnosti u postele. Klinický ošetřovatelský výzkum, 1054773816630535. Další čten - focusing jako metoda výzkumu prožívání vypsaný pro studenty psychologie na FF UK Praha. Prbh tohoto kursu byl zaznamenán na magnetofonový pásek pro další kvalitativní vyhodnocení. Nyní uvedu alespo základní principy focusingu, i když jsem si vdom, že k jeho osvojení a pochopen 3 1. Co je to marketingový výzkum 1.1. Stručná definice marketingu a základní marketingové pojmy V této kapitole se dozvíte, že marketing je těžké obsáhnout jedno Výzkum ex-post-facto, výzkum experimentální a pedagogický průzkum. Experimentální techniky a experimentální plány. Kvalitativní pedagogické výzkumy. Základní a aplikovaný pedagogický výzkum. Teoretický a empirický výzkum. Longitudinální a průřezový výzkum. Komparativní výzkum. Historicky orientovaný výzkum

Aplikovaný výzkum upr

FOCUS GROUP JAKO METODA KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU Teorií a praxí focus group jako metody kvalitativního výzkumu v oblastech sociologie, marketingu, psychologie, vzdělávání, obchodu, zdraví a komunikace se zabývá celá řada auto-rů, kteří vydali v tomto ohledu několik publikací (Vaughn, Schumm & Sinagub, 1996, Mor 7 Přehled použitých dokumentů a příklady publikací vhodných pro seznámení s pedagogickým výzkumem. ANTOCH, J.; VORLÍČKOVÁ, D. Vybrané metody statistické analýzy dat. Praha : Academia, 1992. ISBN 80-200-0204-9.BLACK, P. Testing.Friend or Foe Praktika z kvalitativního výzkumu LS 2010 (JSB033), skupina vedená J. Morávkem Téma/oblast zkoumání: (Ne)kontrolované užívání marihuany mezi mladými lidmi II. Východiska: V roce 2008 vznikly polostrukturované rozhovory na vzorku 11 pravidelných uživatel ů marihuany ve v ěku 20 - 26 let v Praze Strategie, metoda a cíl výzkumu: Hlavní metodou bude kvalitativní obsahová analýza vybraných článků MF Dnes a regionálního Ústeckého deníku z let 1989-2005. Ukáže-li se diskurz napříč českými deníky významně odlišným, budu pa

Základní p řístupy - paradigmata - ke zkoumání: 1) objektivistické - spole čnost souborem lidskou činností vytvo řených stabilních struktur, kterým se jednotlivec p řizp ůsobuje 2) interpretativní - jedinec uznává objektivní uspo řádání spole čnosti, ale je rozdíl v tom Jedná se o elektronický odborný časopis určený všem zájemcům o psychologii. Publikuje původní články z výzkumu a praxe, přehledové studie, zprávy ze zajímavých akcí a recenze kni Katedra společenských věd na PdF UP v Olomouci Žižkovo nám. 5 771 40 Olomouc Vývoj stranického systému v našich zemích od listopadu Strauss, A., Corbinová, J. Základy kvalitativního výzkumu. Brno - Boskovice: Sdružení Podané ruce - Albert, 1999.. Výzkumnou skupinu tvořili studenti v závěrečných ročnících studia či čerství absolventi PdF UP. Výzkum byl koncipován jako kvalitativní a výzkumným nástrojem byl polostrukturovaný rozhovor. Strauss, A., L. & Corbinová, J. (1999). L. & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody. Základní myšlenkou tohoto přístupu je tvrzení, že při zkoumání potenciálně kvalitativního výzkumu závislostní tematiky je vývoj účinných intervencí. (Strauss, Corbin, 1996). Podmínkou pro zařazení informátorů do výběru bylo užívání drog alespoň x do měsíce, drogová kariéra v délce minimálně.