Home

Koronární angiografie

Angiografie a koronarografie jsou vyšetřením systému věnčité tepny, která zásobuje krví srdeční sval. Lékař díky těmto metodám diagnostikuje stav věnčitých tepen, jejich průchodnost, diagnostikuje místa, která jsou zúžená, nebo ucpaná a následně může určit další léčebný postup Koronární angiografie neboli koronarografie je zobrazovací metoda, při níž je do krevního oběhu vstříknuta kontrastní látka a následně je zhotoven rentgenový snímek srdce. Lékař tak může zjistit, zda jsou či nejsou zablokované věnčité tepny Koronární angiografie je kontrastní koronární arterie pod röntgenovou kontrolou se zavedením RKV do ústí tepen a záznamem obrazu na rentgenovém filmu a videokameru. Stále více používají pevný disk počítače a disky CD, zatímco kvalita obrazu se nezhoršuje. [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6

Angiografie srdce a selektivní koronarografie

koronární angiografie NZI

Následná péče po katetrizačních a kardiochirurgických výkonech. koronární angiografie. koronární intervence včetně implantace koronárních stentů. konzultace výsledků vyšetření provedených v jiných zdravotnických zařízeních. Kontakt Koronární angiografie jesrdeční katetrizace postup . Tento postup se používá k určení , proč průtok krve k srdci se snižuje . V některých případech jenouzový postup dokončen pacientů, kteří podstoupili srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu CT angiografie může znázornit přímo vnitřní průsvit koronárních tepen, a to po podání kontrastní látky do žíly na ruce. Nejpřesnějším vyšetření na posouzení rozsahu zúžení koronárních tepen je koronární angiografie (koronarografie). Co to je koronární angiografie

Koronární angiografie (koronární angiografie)

  1. koronární angiografie (srdce) arteriografie končetin (končetiny: paže, nohy, ruce) fluoresceinová angiografie (části oka: sítnice a cévnatka) plicní angiografie (plíce) renální angiografie (ledviny) Angiografie je tedy název pro vyšetření cév s užitím kontrastní látky
  2. Zásadním vyšetřením v podmínkách České republiky, na něž navazuje i léčba, je katetrizační vyšetření (koronární angiografie, koronarografie), kdy se vyšetří přímo koronární tepny za pomoci speciálních cévek (katetrů). Vyšetření bývá (ne nutně v akutní fázi) doplněno odběrem krve ke stanovení ukazatelů.
  3. Indikace koronární angiografie Doporučení American College of Cardiology/American Heart Association z roku 1987 a 1991 a z nich vycházející i další publikovaná sdělení(2-4) rozlišují indikace ke koronární angiografii do tří tříd: Třída I: podmínky, za nichž je obecná shoda, že provedení koronarografie je oprávněné
  4. CT angiografie koronárních tepen (CCTA - coronary CT angiography) tedy byla první neinvazivní metodou schopnou přímo zobrazit koronární řečiště. Použití této metody bylo a je významně závislé na technickém rozvoji spirální a multidetektorové technologie
  5. Invazívní kardiologie má v současné době k dispozici řadu vyšetřovacích metod. Kromě standardně používané koronární angiografie jsou to intravaskulární ultrazvuk, od něj odvozené metody virtuální histologie a palpografie. Infračervené světlo využívají metody optické koherenční tomografie a koronární spektroskopie

Indikace pro koronární angiografie jsou potřeba objasnit vznik bolesti v srdci a hrudníku angina refrakterní na léčbu, volba provozu (koronární angioplastice nebo operaci koronárního arteriálního bypassu překrytí). Koronární angiografie je relativně bezpečný postup, ale také při jeho držení možné komplikace, včetně. Koronární angiografie Pomocí koronární angiografie lze detekovat uzavřené nebo zúžené srdeční cévy a znovu je zprůchodnit. Při tomto vyšetření se v lokální anestezii zavede katétr do velké cévy v tříslech nebo na ruce a cévním systémem se protáhne až do srdce a koronárních cév Dvouosá rotační koronární angiografie Dvojosá rotační koronární angiografie má mnoho nesporných výhod potvrzených klinickými testy. Je to zobrazovací metoda koronárních tepen, která umožňuje snížení objemu kontrastu i dávky záření a zkrácení samotného postupu koronární angiografie; koronární intervence včetně implantace koronárních stentů. Koronární angiografie se provádí u významného procenta pacientů se STEMI, a to především v podobě urgentní přímé angiografie/ angioplastiky, resp. perkutánní koronární intervence (PCI), což je případ naší republiky. Řada studií totiž potvrdila, že zásadní význam v ovlivnění prognózy pacientů se STEMI.

Koronarografie - Anamneza

koronární angiografie - příznaky a léčb

Na základě oblasti vyšetřovaných krevních cév je angiografie rozdělena do několika typů, a to: Koronární angiografie, vyšetřit koronární cévy v srdci; Mozková angiografie, vyšetřit krevní cévy v mozku; Renální angiografie, vyšetřit krevní cévy v ledvinách; Plicní angiografie, vyšetřit krevní cévy v plicíc Zásadní význam v diagnostice ICHS má však katetrizační vyšetření (koronární angiografie, koronarografie). Jedná se o invazivní vyšetření, kdy po napíchnutí tepny (obvykle v třísle či na zápěstí) je pomocí speciálních katetrů aplikována kontrastní látka přímo do věnčitých tepen, které jsou následně pomocí. Echokardiografie (ECHO) je základní a jedno z nejrozšířenějších vyšetření srdce.Jde o neinvazivní a nebolestivou metodu, která pro pacienta není ani příliš nepříjemná a lékaři poskytuje okamžité informace o srdci a jeho stavu.. Co je echokardiografické vyšetřenía k čemu se používá Terapie zahrnuje stratifikaci rizik rozvoje akutního infarktu myokardu. Kontinuální sledování EKG změn a zejména časné rozhodnutí o nutnosti selektivní koronární angiografie. Farmakologicky se snažíme snížit nároky myokardu na kyslík a zabránit další tvorbě trombu / uzávěru věnčité tepny Koronární angiografie za hospitalizace byla provedena u 7 599 (81,4 %) nemocných léčených ticagrelorem a u 7 571 (81,5 %) nemocných léčených clopidogrelem. Primární cíl - kardiovaskulární úmrtí, infarkt myokardu a cévní mozkovou příhodu ukazuje obr. 3. Obr. 3. Primární složený cíl ve studii PLATO

Perkutánní transluminální angioplastika (PTA) je invazivní terapeutická metoda, při které pomocí speciálního balónkového katetru pronikáme do lumen cévy až za stenózu, kterou pak nafouknutím balónku (mechanicky) dilatujeme.Na dilataci může navazovat implantace stentu nebo stentgraftu (stenting). Mezi příčiny stenóz či uzávěrů cév řadíme aterosklerózu. 4 lety, spirální postkontrastní CT hrudníku. a, b) transverzální a koronární rekonstrukce, parenchymové okno, c, d) transverzální rekonstrukce, plicní okno. Kompletní atelektáza horního laloku vlevo, centrální Doplňuje se většinou CT angiografie či klasická angiografie mozkových tepen. CT umožňuje přímou. Koronární angiografie se provádí v tepnách nebo cévách v srdci. Mikroangiografie se používá k vizualizaci drobných cév. Neuro-vaskulární angiografie se provádí za účelem vizualizace arteriálního a žilního přívodu do mozku, zachycení mrtvice nebo sníženého průtoku krve do mozku

Angiografie - WikiSkript

Dále se využívá celé spektrum diagnostických vyšetření indikovaných podle povahy a závažnosti onemocnění (koronární angiografie, zátěžové testy- spiroergometrie, radionuklidové metody, tkáňová dopplerovská echokardiografie a jiné). Léčba Koronární angiografie neprokázala žádné poškození koronárních cév, pouze ventrikulogram levé komory ukázal systolickou dysfunkci apikálního a středního segmentu. Dva dny po započetí konzervativní farmakoterapie však již byla většina parametrů v normálu Onemocnění koronárních tepen ( CAD ), také známé jako koronární onemocnění srdce ( CHD ), ischemické srdce nemoc ( IHD ), nebo jednoduše srdeční choroba , zahrnuje snížení průtoku krve do srdečního svalu v důsledku nahromadění plaku ( ateroskleróza ) v tepnách srdce . Je to nejčastější z kardiovaskulárních onemocnění

Na oddělení jsou prováděny koronární angiografie (většinou ambulantně s krátkým pobytem na stacionáři), pravostranné a levostranné srdeční katetrizace u vrozených i získaných srdečních vad, intravaskulární ultrazvuk, k dispozici je i intrakardiální echokardiografie a optická koherenční tomografie - včasná identifikace zranitelných plaků remodelačním indexem před prasknutím a - rozvoj akutní události má značný význam zejména u spolehlivých neinvazivní metoda jako CT koronární angiografie.. Registr klinických hodnocení. ICH GCP Úvod - Kardiov. ambulance@kardiov.cz. 220 511 224. 220 511 224. Budečská 33, Praha 2. Vaše zdraví je pro nás prioritou, nabízíme osobní přístup a kvalitní péči.. Vaše zdraví je pro nás prioritou, nabízíme osobní přístup a kvalitní péči.

Koronární angiografie - 202

Koronární angiografie - zdravotní lázeň 202

Koronární angiografie Anatomické hledisko: zobrazení anatomie věnčitých tepen , přítomnosti koronární nemoci , koronární anomálie Funkční hledisko: znalost koronárního nálezu je nejpřesnější informací pro rozhodnutí o druhu léčby (revaskularizace - PCI či bypass , nebo konservativní) Prognostický význam Koronární angiografie je postup, kdy lékaři vstříknou do srdce nebo do tepen, které jej obklopují, speciální barvivo, které se objevuje na rentgenových paprskech. Barvivo odhaluje, jak dobře funguje srdce a zda jsou tepny vedoucí k němu zúžené nebo zablokované Možnými důsledky koronární angiografie jsou krvácení, mozkové mrtvice a srdeční záchvaty. Obecně platí, že riziko úmrtí je podstatně nižší než 1 procento, u vážných komplikací je to méně než 5 procent. Některé údaje však při tomto testu uvádějí až osmnáctiprocentní riziko vzniku vážných komplikací a.

Akutní uzávěr kmene levé koronární tepny (LMCA) je téměř vždy fatální mechanismem náhlé srdeční smrti (fibrilace komor). V ojedinělých případech pacienti přežívají do emergentního provedení koronární angiografie a následnou perkutánní koronární intervencí (PCI) Kontraindikace koronární angiografie Většina kontraindikací je relativních, v akutním stavu může být intervenční výkon navazující na koronarografii život zachraňující, a tedy nemá kontraindikace. Relativní kontraindikace Akutní mozková cévní příhoda Klíčová slova: koronární CT angiografie, invazivní koronarografie, koronární nemoc Koronarografie je rentgenové zobrazení srdečních dutin a tepen. Kontrastní látka se zavádí katetrem, který vede přes kůži a proniká až k srdci a jeho tepnám cévním systémem Koronární angiografie se provádí na prázdném žaludku, aby se zabránilo zvracení, pádu do plic potravinových hmot nebo ztráta vědomí. V předchozích dnech byste měli konzumovat hodně tekutin, aby nedošlo k poškození ledvin. Příprava na koronární angiografii v oddělení zahrnuje Digitální subtrakční angiografie (DSA.

• koronární angiografie a perkutánní koronární intervence • dočasná kardiostimulace • perikardiocentéza • cílená regulace tělesné teploty na úrovni 33° nebo 36° • komplexní resuscitační a poresuscitační péč Koronární angiografie by měla být zvažována u všech pacientů po mimonemocniční zástavě oběhu s přetrvávající hemodynamickou nestabilitou a/nebo elektrickou nestabilitou i přes absenci ST-elevací AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROMY + nové možnosti léčby Angiografie do 24-48 hodin Pacient stabilizován Angiografie okamžite ECHO EF>.40 Stress Test Vysoké riziko Nízké riziko Medikamentózní Léba Recidivující stenokardie Srdení selhání Závažné arytmi

Metodika:V naší práci jsme posoudili 528 nemocných zaslaných k elektivní koronární angiografii, u kterých jsme zhodnotili demografické ukazatele, klinické údaje a výsledky koronární angiografie. Na podkladě zjištěných údajů jsme posoudili indikaci k invazivnímu výkonu - buď ke koronární angioplastice, nebo ke. -koronární angiografie (SKG) - levostranná ventrikulografie (LVG) - angiografie velkých cév 2. Léčebné metody s využitím angiografie: -koronární intervence (PCI) - nekoronární intervence (PTMV,PuV,PTSMA,) Metody používané na kardiointervenčním pracovišt

Zrodila se zobrazovací metoda zvaná selektivní koronární angiografie, bez které by jakékoli invazivní zákroky na věnčitých tepnách (chirurgické i katetrizační) nebyly myslitelné. Krátce nato, na jaře 1963, radiolog Charles Theodore Dotter z Oregonské univerzity lékařských věd v Portlandu vyšetřoval rentgenem nemocného. koronární rekonstrukce z počítačové tomografie (FFRCT) nebo koronární angiografie (QFR - quantitative flow ratio). Oproti angiograficky vedené revaskularizaci a údajem o její kompletnosti se v praxi budeme stále častěji setkávat s klinicky pří Koronární cirkulace. Martin Mates, Petr Kala, Pavel Červinka a kol. Kardiovaskulární nemoci jsou trvale vedoucí příčinou morbidity i mortality ve většině zemí dnešního světa. Mezi nimi pak právě nemoci koronární cirkulace - tedy především ICHS - stojí na prvním místě. Kardiovaskulární nemoci jsou trvale vedoucí. Koronární angiografie srdce: recenze. Zdraví. Koronární angiografie srdečních cév je použita jako povinná fáze diagnostiky v lékařských centrech po návštěvě srdečního chirurga Mít peněz jako želez. Душа ушла в пятки. Srdce spadlo do kalhot. Зарубить себе на носу. Zapsat si za uš

Anotace knihy. Koronární angiografie je dnes základní morfologickou zobrazovací metodou. Přesnější metody, jako je intravaskulární ultrazvuk (IVUS) a optická koherentní tomografie (OCT), jsou schopny díky vyšší rozlišovací schopnosti přesněji stanovit stupeň koronárního postižení včetně posouzení složení plátu, jeho délky i objemu Koronární angiografie je dnes základní morfologickou zobrazovací metodou. Přesnější metody, jako je intravaskulární ultrazvuk (IVUS) a optická koherentní tomografie (OCT), jsou schopny díky vyšší rozlišovací schopnosti přesněji stanovit stupeň koronárního postižení včetně posouzení složení plátu, jeho délky i.

Kardiologie Vodičkova - Kardiologi

A koronární CT vápníkové skenování je skenování pomocí počítačové tomografie (CT) srdce pro posouzení závažnosti ischemická choroba srdeční.Konkrétně hledá usazeniny vápníku v koronárních tepnách, které mohou zúžit tepny a zvýšit riziko infarktu. Tato závažnost může být prezentována jako skóre Agatston nebo skóre vápníku koronární arterie (CAC) Nestandardní řešení recidivující ischemie myokardu při intermitentní obstrukci ústí kmene levé koronární tepny papilárním fibroelastomem . J. Počarovský, A. Širáková, J. Ulman, J. Kroupa, V. Kočka. u kterých byla během vlastní angiografie s efektem využita intraaortální balonková kontrapulsace (IABP) V případě koronarografie jsou zobrazeny cévy zásobující srdce (koronární řečiště). Angiografie patří mezi rentgenové zobrazovací metody s aplikací kontrastní látky. Tuto látku tvoří jodová sloučenina a je vstříknuta do tepenného řečiště v oblasti, která má být vyšetřena Koronární tepny naplněné touto kontrastní látkou jsou zobrazeny na speciálním rentgenovém přístroji. Po koronarografii budete uloženi na lůžko a musíte dodržovat klidový režim 4-6 hod. Počítejte s hospitalizací 1-2 dny. Diagnostická koronarografie

Koronární bypass označuje léčbu, kdy je obnoven průtok myokardem pomocí jiné cévy, která se našije přes uzavřenou tepnu tak, aby přemostila uzavřený úsek tepny. Pro bypass se používají cévy např. z rukou a nohou. ← Angiografie Koronarografie a angioplastika koronárních tepen (2). Elektrokardiogramová koronární angiografie koronární CT vyšetření protilátky proti acetylcholinovému receptoru . Hlavním klinickým projevem CAS je varianta angina pectoris, tj. Angina pectoris s klidovým stavem a přechodná elevace EKG v ST segmentu. V posledních letech bylo zjištěno, že pacienti s typickou anginou pectoris. Periferní angiografie pomáhá vizualizovat bloky v cévách nohou pacientů s klaudikací. Během samotného angiogramu jsou možné určité intervence, jako je aterektomie. Koronární angiografie může vést k abnormálním srdečním rytmům, perikardiálnímu výpotku a poškození ledvin

Koronární angiografie & Technika >> srdeční chorob

Koronární angiografie je vyšetření, při kterém se detailně prozkoumá stav vašich cév v srdci. CT, MRI - zobrazovací metody, kterými se zjišťuje hlavně anatomický tvar srdce, aorty a artérie. Léčba anginy pectoris. Základem léčby kardiovaskulárních onemocnění je změna životního stylu. Důraz je kladen na to, aby. Poté je provedena kontrolní angiografie ke zhodnocení efektu. Ve většině případů na výkon navazuje provedení perkutánní transluminální koronární angioplastice (PTCA) a implantace stentu. Po dosažení optimálního výsledku je odstraněn utratenký vodič a provedena kontrolní angiografie CT angiografie (CTAG) MR angiografie (MRA) Kontrastní angiografie a digitální subtrakční angiografie Mohou být postiženy i koronární cévy. Poměrně časté je postižení periferních nervů (polyneuritidy, polyneuropatie), vzácněji i CNS. Někdy dochází i ke změnám kloubů, v očních strukturách, v GIT aj

Masivní krvácení do tenkého střeva: CT-angiografie aZobrazení stenózy ramus interventricularis anterior

kdy nejsou angiografie i neinvazivní zát ové testy schopny podat správnou informaci o skutené hemodynamické významnosti stenó zy koronární tepny. V tomto sdlení shrnujeme souasný stav poznatk o DES, prezentujeme st ejní modality pro optimalizaci výkonu PCI a pedkládám e struné shrnutí dopo Koronární angiografie se obvykle neprovádí. Angina se může vyskytnout také u některých srdečních chorob, jako je aortální stenóza a nedostatečnost, idiopatická hypertrofická kardiomyopatie a onemocnění koronárních tepen. Podobné bolesti se mohou vyskytnout také u perikarditidy, plicní embolie a plicní hypertenze Koronární angiografie (koronarografie) Toto je invazivní zobrazovací metoda, kdy se přes stehenní tepnu zavede dlouhá úzká trubička (katétr) až do koronárních tepen, kde se aplikuje speciální barvivo (kontrastní látka). Následně se rentgenovou metodou zobrazí tyto tepny a aplikované barvivo odhalí místo blokády či.

Angina pectoris IKE

koronární angiografie, což je speciální rentgenový test, který používá barvivo vidět uvnitř tepen a měření průtoku krve prostřednictvím svého srdce; Existuje mnoho onemocnění srdce. Tyto testy jsou užitečné, protože mohou dát svým lékařem detaily, které je třeba stanovit přesnou diagnózu Koronární angiografie se provádí v tepnách nebo cévách v srdci. Mikroangiografie se používá k vizualizaci drobných cév. Neuro-vaskulární angiografie se provádí za účelem vizualizace arteriálního a žilního přívodu do mozku, zachycení mrtvice nebo sníženého průtoku krve do mozku koronární angiografie, CT nebo MRI. SYMPTOMY ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ JSOU TÍM, Koronární angioplastika - také zvaná PTCA (perkutánní transluminální koronární angioplastika) - je postup, při kterém se rozšíří malinký balónek, který pak tla.

Klíčová slova: koronární CT angiografie, kardiovaskulární riziko, ischemická choroba srdeční. Key words: coronary CT angiography, car-diovascular risk, ischemic heart disease. rychlostí 5 ml/s a se záplachem 40 ml fyziologického roztoku. Před vyšetřením nebyly podávány beta-blokátory ani prepa-ráty nitroglycerinu Poskytování péče o nemocné s kardiovaskulárními chorobami. Nabízíme kompletní spektrum moderních diagnostických i léčebných katetrizačních výkonů. Provádíme koronární angiografie, pravostranné a levostranné srdeční katetrizace u vrozených i získaných srdečních vad či intravaskulární ultrazvuk koronární angiografie ; Terapie. režimová opatření. nekouřit redukce hmotnosti léčba hypertenze snížit stres dostatek přiměřeného pohybu ; dietoterapie. nízkocholesterolová dieta či dieta 3 racionální ; farmakoterapie. nitráty betablokátory blokátory kalciového kanálu antiagregancia antikoagulancia ACE inhibitor Před diagnostikováním onemocnění koronárních tepen anebo provedením koronární angiografie u někoho, kdo má atypický průběh bolestí na prsou anebo u někoho, kdo žádnými bolestmi netrpí, se vyžaduje jak pozitivní zátěžový test na běhátku, tak pozitivní radionuklidové snímkování než angiografie, kterými jsou intravaskulární ultrazvuk a optická koherentní tomografie, zů-stává prostá koronární angiografie základním vyšetřením. Na druhou stranu je vedle výše uvedených diskrepancí doloženo, že i morfo-logicky identické postižení se funkčně může projevovat velmi odlišně. Typickým příklade

Koronární angiografie stále zůstává zlatým standardem v diagnostice stenóz věnčitých tepen. S rozvojem nových terapeutických postupů však stoupají nároky kladené na zobrazovací metody. Metodou intravaskulárního ultrazvuku lze relativně snadno zobrazit strukturu cévní stěny a rozměry cévy Cílem studie publikované v časopise The Journal od Invasive Cardiology bylo porovnat diagnostickou přesnost třech vyšetřovacích metod - dual-source CT koronární angiografie (CTCA), koronární angiografie (CAG) a intravaskulárního ultrazvuku (IVUS) - pro detekci a kvantifikaci restenózy stentované levé koronární arterie

-CT angiografie -MR angiografie . Digitální subtrakční angiografie (DSA) • Princip: Subtrakce (odečtení, rozdíl) digitalizovaného skiaskopického obrazu před a po aplikaci RTG kontrastní látky koronární, renální, končetinová, karotická, viscerální) = balónková dilatace v místě stenózy. Srdeční katetrizace • = invazivní metoda • Zavedení katetru do srdečních dutin za účelem: - Vstříknutí rentgen-kontrastní látky k zobrazení srdečních dutin, velkých cév, koronárního řečiště, Cílem této studie je posoudit bezpečnost metforminu u podstupujících diabetiků koronární angiografie z hlediska rizika laktátové acidózy a případné individualizace prediktory zvýšené kyseliny mléčné po koronární angiografii.. Registr klinických hodnocení. ICH GCP

Koronární angiografie Scintigrafie myokardu Magnetická rezonance. KORONAROGRAFIE koronarografie - těžká stenóza RIA. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA AIM •nestabilní angina pectoris •perikarditida •disekující aneurysam aorty •plicní embolizace •pneumothora Výpočetní tomografie (nesprávně počítačová tomografie) (Computed Tomography, CT, nebo X-ray CT, dříve také Computed Axial Tomography, CAT) je radiologická vyšetřovací metoda, která pomocí rentgenového záření umožňuje neinvazivní zobrazení vnitřních orgánů a tkání člověka či zvířat s vysokou rozlišovací schopností a ve 3D projekci

Koronární syndrom X – WikiSkriptaLevá koronární arterie, koronární cirkulace obstaráváStáže afrických studentů na klinikách IKEMuVazospazmy jako komplikace subarachnoidálního krvácení

Historicky první koronární angiografie byla ve Zlíně provedena před téměř 10 lety, 2. července 2001, vzpomněl Coufal důležitý historický mezník v KNTB. Od té doby k dnešnímu dni lékaři pracoviště intervenční kardiologie uskutečnili 18.615 vyšetření koronárních tepen a za tu dobu také zasahovali u 2.822. Koronární angiografie, intrakoronární doppler, multi-slice CTA, pozitronová emisní tomografie (PET) a kontrastní zátěžová echokardiografie jsou modality, které umožňují studovat význam MM. V našem případě jsme diagnostikovali MM LAD angiograficky, což ukázalo její systolické zúžení a také sníženou FFR průchodnosti během periferní/koronární angiografie. Pozorování nemocného. Intravaskulární podání by se mělo provádět je-li to možné u pacienta vleže. Po podání by měl být nemocný pod dohledem nejméně 30 minut. Předtest. Aplikace dávek k testování senzitivity se nedoporučují, protože těžké nebo fatáln - koronární angiografie, echokardiografie, radionuklidová ventrikulografie aj. speciální metody se používají ve vybraných případech ICHS. Prognóza Nejzávažnějším důsledkem AP je její přechod do nestabilní formy, akutního infarktu myokardu (AIM), jeho opakování, popř. náhlé smrti. Léčb Angina pectoris je forma ischemické choroby srdeční, která vzniká při přechodném nedostatečném prokrvování srdečního svalu. Hlavním projevem je silná bolest na hrudi, která po několika minutách sama mizí. Vyvolávajícím faktorem bolesti může být - a často i je - tělesná námaha