Home

Patristika filosofie

  1. Tak je filosofie přibírána záhy, aby pomohla vybudovat soustavu učení křesťanského nebo aby pomohla je obhajovat, a vznikají tak záhy pokusy o náboženskou filosofii křesťanskou. Mladší patristika: Východní otcov.
  2. Patristika (z řeckého πατήρ, otec) je studium křesťanské literatury a myšlení v období od 1. do 7. století.Na rozdíl od patrologie, teologické discipliny, jež se zabývá jen teologicky významnou literaturou, studuje patristika všechny dokumenty tohoto období.Lze ji pokládat za součást literární historie, teologie, klasické filologie i filosofie
  3. Patristika V období tomto (1. — 8. st. n. l.) formovala se ideologie křesťanská, jakož i základní dogmata křesťanská Gnostikové (gnose = řec. poznání) — snaha propojit křesťanství s mimokřesťanskými prvky; nejrozmanitější a nejvíce mystický jev duchovních dějin, vycházeli z Judaismu a Orientu, objevují se prvky islámu, převažuje mystičn

Termín patristika je odvozen od latinského slova patres = otcové. Myslí se církevní otcové, tj. významní myslitelé z nejranější fáze křesťanství ˇ(do 5. st.), jejichž díla a myšlenky se posléze staly významnou autoritou pro další křesťanské myšlení Patristika. FIL - Filozofie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. hem = základní problémkřesťanské učenína počátku byl Bůh, který vytvořil svět z ničeho, ale podle své vůle - svých idejí a myšlenek ve svém rozumuvýsledkem jeho vůle i člověk (stvořen skrz boha, a je tu kvůli. Křesťanství a patristika byly v protikladu (víra x moudrost) Vycházejí z biblických textů..připravuje se prostředí pro teologii, která se postupně stává nadřazenou vědou; Filosofie se stává pomocnou,podřazenou vědou; Na rozdíl od antiky (filosofií se zabývají bohatší), křesťané pochází z chudých poměr

Patristika - Wikipedi

  1. Středověká filozofie - patristika, scholastika, arabský aristotelismus. PATRISTIKA - důležitou roli hráli církevní otcové, kteří vytvořili z křesťanských zákonů fil. - teologické učení - 3 fáze
  2. Existuje značný přínos křesťanského myšlení Otců patristiky a scholastiky do středověkého vzdělání v Evropě a bude jistě vhodné se nad touto skutečností zamyslit. Přímé citace a parafráze z díla Hanse Joachima Stoeriga: Malé dějiny filosofie se nám stanou oporou v naší úvaze. Patristika. První styky.
  3. 4 FILOZOFIE OBDOBÍ HELÉNISMU, PATRISTIKA A SV. AUGUSTIN 4.4 Eklekticismus Pojem eklekticismus je vytvořen z řeckého slova eklegein = vybírat. Tento přístup se ob-jevuje v římské filozofii, která je v podstatě nepůvodní a čerpá z předchozích filozofických učení
  4. Patristika Charakteristika období Období patristiky začíná víceméně současně s naším letopočtem, respektive se vznikem křesťanství (přibližně rok 30 po Kr.) a končí zhruba v 7. - 8. století. Filosofie nemůže sama prokázat nadpřirozenou pravdu, ale pouze oslabovat protikladné.

STŘEDOVĚKÁ FILOZOFIE (patristika a scholastika)-periodizace:období patristiky: 1.-8. století n.l. období scholastiky: 9.-15. století n.l. vznik křesťanství je spjat s Ježíšem z Nazaretu a pak bylo šířeno apoštoly (Pavel z Tarsu) vzniklo z judaismu posvátná kniha Bible- Nový záko v dějinách filozofie se tímto termínem označují první pokusy o filozoficko teologické vyjádření křesťanského náboženství. název pochází z latinského slova páter = otec (míněno církevní Otcové) filozofické myšlení té doby se formovalo v názorech a dílech církevních Otců. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/M Patristika (100 - 700) Pojem Patristika je odvodený od pojmu páter (duchovný otec). Patristika je teda obdobím učenia cirkevnou inteligeciou. Predmetom jeho filozofie je Boh, svet a skúmanie vzťahu rozumu a viery. Tomáš Akvinský položil základy nového chápania kresťanskej filozofie i teológie. Podľa neho pravdy.

Patristika je spoločný názov pre pôsobenie tzv.cirkevných otcov v rámci stredovekej kresťanskej filozofie, chronologicky spadajúcom do obdobia medzi 2. až 8. storočím.Vyznačuje sa apológiami (obranou) kresťanstva pred pohanskými a heretickými prúdmi, ako i dôležitou konfrontáciou kresťanského evanjelia s antickou filozofiou. Úzko súvisí s postupným náboženským i. Dějiny západní filosofie popisují dějiny filosofie v té oblasti, kde během času vznikala evroá a euroamerická kultura. Střediska této filosofie se v průběhu staletí posouvala a měnil se i její jazyk (jazyky), nicméně se zde udržovala více méně nepřetržitá paměť a tradice textů i neustálá diskuse s velkými předchůdci, což je hlavní důvod, proč můžeme. k obhajobě a objasnění obsahu víry často využívali řecké filozofie (zejm. platónismus a novoplatónismus) jejich odkaz rozvíjí patristika: nejvýznamnější apologeti: Justin Mučedník, Tertullianus a jin

FILOSOFIE OBDOBÍ SCHOLASTIKY (9. - 15. stol.) schola = škola z latiny . obrana církevních dogmat. scholastika se vyučovala na středověkých církevních školách při klášterech. od 12. stol. i na univerzitách (Oxford, Sorbonna, Heidelberg, Lio,..) východisko: Písmo svaté, Platónovy idej Ze spojení židovského, křesťanského a antického duchovního světa vzniká koncem starověku křesťanská teologie a patristická literatura, na niž později naváže i středověká filosofie. Patristika (z řeckého πατήρ, otec) je studium křesťanské literatury a myšlení v období od 1. do 7.století. Je to doba církevních otců Dobře ovládá základní metodiku akademické práce a orientuje se jak v základních obdobích dějin filosofie (antická filosofie, patristika a scholastika, novověká filosofie, filosofie 19. a 20. století), tak ve filosofii soudobé (analytická tradice, současná kontinentální filosofie)

Patristika - Krystal OPPPT - Středověká filozofie - patristika PowerPoint

Patristika V období patristické filozofie bylo potřeba zformulovat a systematizovat křesťanské dogma - které pravdy jsou vlastně ty správné. Rozum nehrál důležitou roli, protože všechno lidské vědění je před Boží moudrostí pošetilé Patristika Spisy církevních otců z prvních staletí křesťanství zůstávají stále pramenem nauky církve a stálou inspirací pro víru. Ediční řada Patristika se snaží zpřístupnit texty církevních otců co nejširšímu čtenářskému publiku, proto není pojata přísně vědecky, ale spíše popularizačně

Patristika - Filozofie - Referáty Odmaturu

- typickým znakem středověké filosofie tak nutně bylo střetávání antického myšlenkového dědictví a křesťanského pohledu na svět - křesťanství nerovná se filosofie - víra je pro ně hlavní (dříve rozum) Patristika - do 8. století. ZSV - Základy společenských věd - STŘEDOVĚKÁ FILOZOFIE - KŘESŤANSTVÍ, PATRISTIKA, AURELIUS AUGUSTINUS FIL - Filozofie - Novoveka filozofie jako obrat k poznavajicimu subjektu FIL - Filozofie - Filozofie v obdobi stredoveku, renesance, reformac OBN, Filozofia, Stredoveká filozofia, Patristika, Stanislav ĎurekPrezi prezentácia: https://prezi.com/0i1glxbnuivm/stredoveka-filozofia/?present=

- středověká filosofie → vztah víry (křesťanství) a vědění. Patristika (2. - 8. stol) - snaha duchovních otců (patres) o výstavbu a upevnění křesťanského učení. 1) teologický problém - učení o Bohu a nejsvětější trojici 2) christologický problém - učení o Kristu 3) antropologický problém - dědičný hřích, svoboda lidské vůl Patristika a scholastika - dvě dominanty středověké filozofie. Hlavním úkolem teologie je výklad Pí ma, důkaz exi tence Boha a formulace dogmat církve. Zároveň e vyvinula logika, byly vyvinuty pojmy o obno ti a por o prioritu obecn&# Obsah: Hlavním úkolem teologie je výklad Písma, důkaz existence Boha a formulace dogmat církve

PATRISTIKA 1.-8. století - Patristika = učení otců, pater = otec - Po apoštolech přichází církevní otcové = vzdělaní učení lidé, zasloužili se o rozpracování křesťanství do ucelené podoby filosofie a náboženství, svým příkladným životem přispěli k růstu autority křesťanství a stali se vzory pro křesťany, všichni byli kanonizována = prohlášeni za svat Studijní materiál Otázka č. 23 - Helénistická filosofie a patristika z předmětu Základy společenských věd (ZSV), Právnická fakulta (PF), Univerzita Karlova v Praze (UK Patristika. V období tomto (1. — 8. st. n. l.) formovala se ideologie křesťanská, jakož i základní dogmata křesťanská Gnostikové (gnose = řec. poznání) — snaha propojit křesťanství s mimokřesťanskými prvky; nejrozmanitější a nejvíce mystický jev duchovních dějin, vycházeli z Judaismu a Orientu, objevují se prvky islámu, převažuje mystičn 24. Křesťanství, patristika, scholastika Vznik křesťanství - * 3. st. př. n. l. na území Izraele - vzniklo z: judaismu novoplatonismu stoicismu atd. - spočívá ve víře v Ježíše Krista (Ježíš z Nazaretu) = Syn boží - víra v jednoho Boha = monoteistické náboženství, desatero, rovnost a lásku - křesťané se řídí v pozemském životě posvátnou knihou - Bible

Dějiny filosofie I

patristika je spoločný názov pre pôsobenie tzv. cirkevných otcov v rámci stredovekej kresťanskej filozofie, chronologicky spadajúcom do obdobia medzi 2. až 8. storočím. Vyznačuje sa apológiami kresťanstva pred pohanskými a heretickými prúdmi, ako i dôležitou konfrontáciou kresťanského evanjelia s antickou filozofiou. Úzko. 8a Počátky středověké filosofie; patristika, realismus a nominalismus v rané scholastice. hlavním duchovním zdrojem středověké kultury = křesťanství - vzniká z židovského náboženského myšlení -> očekáván příchod Mesiáše -> mění starý svět a má začít nový spravedlivý svě filosof, SŠ, gymnázium, společenské vědy, filosofie, křesťanství, patristika, dogmatika, systematika: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni Na rozdíl od patrologie, teologické discipliny, jež se zabývá jen teologicky významnou literaturou, studuje patristika všechny dokumenty tohoto období. Lze ji pokládat za součást literární historie, teologie, klasické filologie i filosofie. Zdroj: wikipedia. Slovník cizích slov, význam slova / co znamená: kontemplace. meditace proudy pozdní antické filosofie. 2 Patristika je období, které za číná smrtí prvních apoštol ů v prvním století a kon čí stoletím pátým. Patristika je spojena se západním filosofickým systémem a teologií. Je to období velmi dramatické, kdy se prosazuje a ší ří za velmi nep říznivých podmínek k řes ťanství

Patristika, FIL - Filozofie - - unium

Patristika Studijni-svet

filozofie nejenže stojí vedle sebe, ale přímo na sebe vzájemně působí, ať už polemicky nebo Patristika - 2 - některé kruhy v pozdním židovstvu na přelomu letopočtu v něm viděli Učitele spravedlnosti - mírumilovného morálního vůdce, jiní zase politického vůdce, který. 16) Středověká filosofie . Za začátku stále působí některé ant. školy, křesťanství je pronásledováno, ale přesto se stále rozšiřuje dělí se na 3 hl. části: Apoštolské období: působí apoštolové (nečekaně), vyvíjí misijní činnost, vnniká Nový zákon Pavel z tarzu Patristika: 1.-8.sto 23. Antická řecká a římská filozofie Antická filozofie A) Řecká a) předsokratovská filozofie (archaické období) - 8.-6. stol. př. n. l. b) sokratovská filozofie (attické- klasic Dějiny filozofie zahrnující všechny významné filozofické směry a filozofy vhodná pro studenty středních škol. (Předklasické období, Klasické období, Helénistické období), Středověká filozofie (Patristika, Scholastika), Renesanční filozofie, Porenesanční filozofie, Osvícenská filozofie (Anglický empirismus.

fáze středověké filosofie: apoštolské období - působení Krista, šíření křesťanství (nultá fáze) patristika - pater - otec největší vliv na křesťanství mají duchovní otcové tehdejší doby vytvářejí se dogmata; scholastika - schola - škola křesťanství už je zavedeno školní vychovávání správných. Patristika (1-8 stol) - svatý Augustin (Aurelius Augustinus) - biskup, učitel církve ŽIVOT - 33 let - prozření, iluminace, obléhání města Vizigóty - umírá DÍLO: O obci boží (De civitate Dei) - obec boží (civitas Dei) a obec pozemská (civitas terraena), O trojici ( De Trinitate) - chlapec a jezírko, O svobodné vůli ( De libero Arbitrio) - víra v predestinaci, 3 důkazy.

Středověká filosofie. míšení kultur, orientální myšlenky - rozšiřování obzorů x snahy o zachování identity; počátek našeho letopočtu - křesťanství, Nový zákon - láska k bližnímu - nová hodnota, rovnost lidí - v duševní rovině (již u stoiků - vzájemné ovlivnění proudů), křesťanství má čím dál silnější pozice - zasahuje do všech oblastí života. Apologeti a Patristika. Filosofie očišťuje duši k přijetí víry, na níž pravda buduje poznání. Úvod do středověké filosofie. Soubor. Filosofie a víra. Soubor. Sedmá pečeť - otázky. Soubor Patristika je studium křesťanské literatury a myšlení v období od 1. do 7. století. Na rozdíl od patrologie, teologické discipliny, jež se zabývá jen teologicky významnou literaturou, studuje patristika všechny dokumenty tohoto období. Lze ji pokládat za součást literární historie, teologie, klasické filologie i filosofie literatura, na niž později naváže i středověká filosofie. PATRISTIKA (z řeckého πατήρ, otec) je studium křesťanské literatury a myšlení v období od 1. do 7. století. Je to doba církevních otců. Základem je obhajoba křesťanství proti pohanům, ale i proti gnosi, či judaismu. Etapy Středověká filosofie obdobi. Středověká filosofie. Patristika - období raného středověku - pater = otec, učení církevních otců jako velkých autorit - 1. a 2. stol. - období spojeno s obranou, obhajobou křesťanství - apologetika - 313 císař Konstantin zrovnoprávnil křesťanství Milánským edikte Dějiny středověké filosofie se obvykle píší z hlediska západního.

Středověká filozofie - PATRISTIKA - Etika, Filozofi

SKS - Patristika a scholastik

13. Bonaventura, Breviloquium.Praha : 2004. 14. Bonaventura, Jak přivést umění zpět k theologii; Váš učitel je jeden, Kristus. Praha : Oikoymenh, 2003 Středověkou filosofii zastupuje patristika a scholastika, renesanci pak filosofie přírody a filosofie společnosti. Všímá si novověké filosofie (zde zkoumá racionalismus, empirismus, osvícenství a osobu Immanuela Kanta) a filosofie 19. století (G. W. F. Hegel, Ludwig Feuerbach, marxistická filosofie, pozitivismus, iracionalismus a. This entry was posted in Maturitní otázky ze ZSV, Referáty and tagged Duns Scotus, filosofie, Gnostikové (gnose= poznání), maturita, maturitní otázka, Maturitní otázky ze ZSV, PATRISTIKA, referát, referát ze ZSV, Roger Bacon, SCHOLASTIKA, středověká filosofie, Tomáš Akvinský, Základy společenských věd, ZSV Scholastika a Patristika Scholastika Po patristice se vytváří scholastika - filozofie středověku. Učila se na církevních školách. Jejím úkolem bylo vysvětlovat a zdůvodňovat zjevnou pravdu (náboženská dogmata) a vyvracet námitky proti ní. V boží mysli jsou modely (člověk, kůň, strom - jako takový) = REALISTÉ 4. Středověká filosofie - patristika a scholastika-periodizace období-patristika - gnostikové, apologeti, Augustinus Aurelius-scholastika - spor o universálie,-Anselm z Canterbury,R. Bacon, Tomáš Akvinský, William Occam. 5. Filosofie v období renesance-humanismus -reformace /Martin Luther

patristika, ZSV - Základy společenských věd - - unium

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν a σοφια je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje . Hledá pravdivé poznání světa a smysl lidského života prostředky reflexe, racionální argumentace a diskuse, která vyžaduje určité pojmy 3. Antická filosofie řecká: od Aristotela k helénismu 4. Antická filosofie (latinská): stoicismus, epikureismus, novoplatonismus etc. 5. Antická filosofie/teologie latinská: judaismus a křesťanství (patristika) 6. Filosofie/teologie/etika křesťanského Západu: scholastika, aristotelismus, augustinismus 7 Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje ().Hledání pravdivého poznání, smyslu a dobrého života prostředky reflexe, racionální argumentace a diskuse.

Dějiny filosofie II

Stredoveká filozofia - patristika a scholastika - O škol

Learning outcomes. Absolvent ovládá základní metodiku akademické práce a orientuje se jak v základních obdobích dějin filosofie (antická filosofie, patristika a scholastika, novověká filosofie, filosofie 19. a 20. století), tak ve filosofii soudobé (analytická tradice, současná kontinentální filosofie) 166 Výtisky zaslané redakci AVRIGA (ZJKF) LII 2010 Běda Ctihodný, Církevní dějiny národa Anglů. Přel. Jaromír Kincl a Magda­ lena Moravová. Praha: Argo 2008, 394 s. (Jan KALIVODA) Bednaříková, jařmila, Frankové a Evropa. Praha: Vyšehrad 2009, 335 s

Patristika - Wikipédi

Tematická oblast Filosofie Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0204_0214 Patristika - filosofie raného středověku Anotace harakteristika období patristiky, položení základů jednotné víry, obrat k ohu. Teorie je prokládána citáty Augustina Aurelia, které mají přivést studenty k vlastnímu zamyšlení a rozvíjet diskusi Středověká latinská filosofie: Patristika a scholastika. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, Filosofie (pojem filosofie, přehled dějin filosofie,základní období a myslitelé) Závazkové právo. Napsat komentář Zrušit odpověď na koment. 1.2.1 Vznik filozofie, jaký má smysl, mýtus Filozofie = láska k moudrosti ( z. řec. filein - milovat a sofia - moudrost) Filozofie je nauka o nejobecnějších zákonitostech přírody, člověka a jeho vědomí. Je pro ní charakteristické úsilí o vidění světa jako celku. Smysl filozofi

Dějiny filosofie II - Masaryk Universit

filozofie nejenže stojí vedle sebe, ale přímo na sebe vzájemně působí, ať už polemicky nebo Patristika - 2 - některé kruhy v pozdním židovstvu na přelomu letopočtu v něm viděli Učitele spravedlnosti - mírumilovného morálního vůdce, jiní zase politického vůdce, který. Patristika Pater (otec) bolo označenie, ktorým sa nazývali v helenistickom období učitelia múdrosti. V kresťanstve sa takto označovali duchovní a kňazi (cirkevní otcovia), preto toto obdobie nazývame obdobím patristiky.Medzi najvýznamnejších cirkevných otcov - filozofov patrí Tertullianus, Origenes, Ambrosius, Hieronymus, Gregor Veľký a Aurelius Augustinus Počátky středověké filosofie; patristika, realismus a nominalismus v rané scholastice. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, Rozvoj evroé filosofie v období humanismu a renesance. Napsat komentář Zrušit odpověď na koment. Hlavní rysy filosofie středověku. Prvky středověké filosofie stručně představují křesťanskou víru jako nástroj sjednocení všech lidí bez ohledu na jejich materiální situaci, národnost, profese, pohlaví PATRISTIKA (1. období)-základy křesťanské filosofie - řeší 4 základní problémy - teologický-učení o Bohu a Boží trojici - christologický- učení o Ježíši - otázky početí, zmrtvýchvstání, boží podstaty, jeho myšlenky - antropologický- vztah člověka a boha - církevní- struktura a organizac

Filozofie by m ěla poskytovat oporu kritickému myšlení. M ěla by být kritickou sondou a stát v čele odporu vůči stále se objevujícím sn ům o totálním uchopení reality a její pod řízení n ějaké Superpravd ě. Pokud by filozofie zmizela ze školních a univerzitních lavic, byl by u čin ě Patristika je studium křesťanské literatury a myšlení v období od 1. do 7. století. Na rozdíl od patrologie, teologické discipliny, jež se zabývá jen teologicky významnou literaturou, studuje patristika všechny dokumenty tohoto období. Lze ji pokládat za součást literární historie, teologie, klasické filologie i filosofie Patristika 1.-8. stol, tzv. období církevních otců, to oni udali tón křesťanství, filozofy nezajímá jak vznikl svět a jak se má člověk chovat (to už objasňuje bible) ale jak se má církev stavět ke zbytku svět Arabská recepce řecké filosofie a její vliv na evroou filosofii (Avicenna, Averroes) Řecká a latinská patristika (Řehoř z Nisy, Origenes, Boethius) učení o predestinaci a etika. Anselmův argument - vysvětlení, metodická východiska (ve srovnání s Tomášovými cestami) a jeho dějiny Filozofie vystupuje jako schopnost lidského myšlení, které dokáže zobecnit, třídit dílčí poznatky, uspořádat pojmy, vidět předměty a jevy v jejich jedinečnosti, ale 3.1 Patristika 3.1.1 Představitelé patristiky 3.1.2 Aurelius Augustin - sv. Augusti

Přehled dějin filozofie nakladatelství Kupka

Dějiny západní filosofie - Wikipedi

7B) Středověká právní filosofie (Akvinský) (Tomáš Akvinský (1225 - 1274): 7B) Středověká právní filosofie (Akvinský De filosofie van de middeleeuwen wordt soms zeer succesvol de filosofie van de tekst genoemd, omdat de filosofen van die tijd zich voornamelijk bezighielden met de interpretatie van religieuze geschriften. De periode zelf begint in de 5e eeuw en geleerden associëren het begin ervan met de ineenstorting van het machtige Romeinse rijk

Jeruzalémská bible - Krystal OPJosef Bartoň - Katolická teologická fakulta

Studijní program: Filozofie Typ studia: Bakalářské Forma studia: Prezenční Délka studia: 3 Zaměření: Humanitní (Filosofické) Náplň programu/oboru: Absolvent ovládá metodiku akademické práce a orientuje se v základních obdobích dějin filosofie (antika, patristika a scholastika, novověk, filosofie 19. a 20. století) i ve filosofii soudobé (analytická tradice. Dějiny evroé filosofie 2. Patristika, scholastika-spojení filozofie a náboženství-střet víry a rozumu- učení svatých otců - čerpání z antické filozofi V. Patristika - shrnutí apologeta se objevily první pokusy o teologicko-filozofické vyjádření křesťanského učení pomocí řecké filozofie. ve 4. - 5. stol. došlo k systematizaci církevních doktrín. v 6. stol. byla církevní dogmata stabilizována a vytvářela se jednotná teologie. ve Dějiny filozofie I. FILLIN + SOFIA milovat + moudrost 1) Filozofie: - Založena na rozumovém myšlení myšlenkovém úsilí - nepotřebuje materiální podobu. - Založena v Řecku v době 6.stol. př.n.l. - Na začátku bylo málo filozofů, lidé se řídily mýty (Ilias a Odysea II.G. Arabská a židovská filosofie.. 237 III. Vrcholné podoby středověkého filosofování (13. a 14.století).. 245 III.A. Charakteristika základních podmínek a předpokladů . . 24 Středověká filosofie - patristika apologeti, dogmatikové. 1. - 8. st. Aurelius Augustinus ( 354 - 430 ) - scholastika raná ( spor o univerzálie ) 8. - 15. st. vrcholná ( František z As., Tomáš Akvinský ) pozdní ( R. Bacon, něm. mystika - Mistr Eckhart