Home

Oskulační kružnice paraboly

Oskulační kružnice ve vrcholu paraboly. Autor: Jiří Šrubař. Téma: Kružnice, Parabola. Pohybovat lze bodem, který je označen modrým křížkem, tj. bodem F. Konstrukci lze krokovat pomocí panelu pod popisem Konstrukce bodů paraboly podle definice; Oskulační kružnice ve vrcholech. Oskulační kružnice ve vrcholech elipsy; Oskulační kružnice ve vrcholech hyperboly ; Oskulační kružnice ve vrcholu paraboly; Ohniskové vlastnosti a konstrukce tečen. Ohniskové vlastnosti elipsy a hyperboly; Tečny z bodu k elipse nebo hyperbol

oskulační kružnice 1. Na ose paraboly si zvolíme libovolný bod M´. 2. Kružnice ( , ´ ) 3. ∥ ∧ ´∈ 4. 1, 2 ⊂ ∩ body paraboly Oskulační kružnice prochází vrcholem paraboly a jejím poloměre je parametr paraboly Evoluta (množina středů oskulačních kružnic) je v případě naší paraboly obrazem křivky s následující parametrizací. Další animace ukazuje parabolu (modře), její evolutu (žlutě) a cestu oskulační kružnice pro t mezi -0.62 a 0.62: [Animace (43KB - formát GIF)

Oskulační kružnice ve vrcholu paraboly - GeoGebr

Kuželosečky – GeoGebra

Konstrukce pro kuželosečky - GeoGebr

 1. (poloměr oskulační kružnice vkoncovém bodě) 7 2019 Clotho byla jedna ze tří sudiček objevujících se v řecké mytologii, které spřádaly nit lidského života • parabola 2. stupně se svislou osou • vypuklé (vrcholové), vyduté (údolnicové) 15 2019 ⋅10
 2. Oskulační kružnice ve vrcholech elipsy se někdy nazývají hyperoskulační kružnice, termín oskulační kružnice je pak vyhrazen pro kružnici, kterou nahrazujeme elipsu v libovolném jejím bodě. Z definice elipsy plyne další jednoduchá konstrukce, která má příznačný název zahradnická konstrukce elipsy
 3. Bodová konstrukce a konstrukce pomocí oskulační kružnice Slouží k sestrojení jednotlivých bodů paraboly. 1. Na ose paraboly si zvolíme libovolný bod ´. 2. Kružnice : , ´ ; 3. ∥ ∧ ´∈ 4. 1, 2 ⊂ ∩ body paraboly Oskulační kružnice prochází vrcholem paraboly a její
 4. Příklad 3.1 - Oskulační kružnice log. spirály Příklad 3.2 - Oskulační kružnice elipsy Příklad 3.3 - Křivost elipsy Příklad 3.4 - Křivost hyperboly Příklad 3.5 - Křivost paraboly Příklad 3.6 - Oskulační kružnice sinusoid
 5. Oskulační kružnice. Při rýsování kuželoseček nejčastěji využíváme dostupná křivítka nebo je črtáme jen tak od ruky. Ovšem výsledky se občas na první pohled nedají považovat za hladké křivky, kterými (regulární) kuželosečky jsou

Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a materiály z matematiky najdete na:http://www.isibalo.com/Pokud budete chtít, můžete nám dát like na. Jiná konstrukce bere na pomoc oskulační kružnice. To jsou kružnice, které mají v daném bodě křivky s křivkou společnou tečnu a v blízkém okolí bodu jsou stejně zakřivenéÿ, takže v okolí zmíněného bodu křivka a oskulační kružnice prakticky obr. 9 x y Y X M splývají. (Geometři to definují přesněji, ale 1, 11.

Oskulační, normálová a rektifikační rovina Frenetův trojhran Křivost, oskulační kružnice Příklady. Title: Pravoúhlá axonometrie Author: Johnny Last modified by: veckova Created Date: 8/3/2002 5:10:40 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Company Každá kružnice, která se dotýká elipsy např. ve vrcholu B, ji přibližně v blízkém okolí tohoto vrcholu nahrazuje Oskulační kružnice Hyperoskulační kružnice paraboly. Konstrukce hyperoskulační kružnice ve vrcholu V paraboly k_p je velice jednoduchá. Platí totiž, že poloměr této kružnice je roven velikosti parametru p

Konstrukce tečny v obecném bodě, vrcholová a řídicí kružnice. Parabola: video Geogebra: Konstrukce vrcholu paraboly a jejího obecného bodu z definice paraboly. video Geogebra: Konstrukce oskulační kružnice, která nahrazuje body paraboly v okolí vrcholu. video Geogebra: Konstrukce tečny v obecném bodě. video Geogebr Parabola 35 • Bodová konstrukce paraboly 35 • Oskulační kružnice 3 . Kuželosečky - kdm-- A(-30,-50), B(30,-50), C(30,50), D(-30,50), a=15Netusite nekdo jak na to? Zejmena me trapi to, ze netusim co je vlastne ridici obdelnik hyperboly, a nedari se mi definici tohoto utvaru ani nikde dohledat.Je to trochu oftopic v tomto foru, ale uz. Analytické vyjádření kružnice, vzájemná poloha přímky a kružnice, tečna. Elipsa, parabola, hyperbola, jejich základní vlastnosti, konstrukce. Vrcholová rovnice paraboly, osová rovnice elipsy a hyperboly. Určení kuželosečky z jejího analytického vyjádření. Vzájemná poloha přímky a kuželosečky, tečny ; Kuželosečky

Parabola 35 • Bodová konstrukce paraboly 35 • Oskulační kružnice 36 - určí tečny kuželoseček - při konstrukcích užívá vlastnosti řídící kružnice (přímky) a vrcholové kružnice (přímky) - sestrojí tečnu kuželosečky daným směrem a daným bodem - určí pravoúhlý průmět kružnice s využitím vlastností. DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. konstrukce kuželoseček. 1) elipsa. Freziérova konstrukce . bodová a proužková konstrukce. Rytzova konstrukce. oskulační kružnice. tečny k elipse. příčková konstrukce. tečny z bodu a daným směrem. 2) hyperbola, parabola. hyperbola - bodová konstrukce Výukový program deskriptivní geometrie

Jestliže má kružnice s elipsou (obecně s křivkou) tři soumezné body, pak se nazývá oskulační kružnic 1.3 Parabola Definice: Parabola P je množina všech bodů v E2, které mají od pevného bodu F v E2, zvaného ohnisko,

Parabola - cuni.c

Bodová konstrukce paraboly s pomocí hyperoskulační kružnice Závěr: získané body paraboly spojíme a doplníme v okolí vrcholu obloukem hyperoskulační kružnice z bodu S o poloměru DF Hyperbola je množina všech bodů v rovině, které mají od dvou daných různých bodů této roviny (ohnisek) stálý rozdíl vzdáleností (menší než vzdálenost daných bodů) elipsa, hyperbola, parabola, základní pojmy, oskulační kružnice ve vrcholech, proužková konstrukce elipsy; tečna kuželosečky, vrcholová a řídící kružnice elipsy a hyperboly, vrcholová a řídící přímka paraboly kruŽnice v obecnÉ rovinĚ V kótovaném promítání sestrojte průmět kružnice, znáte-li tři její obecné body K,L a M. Najděte její hlavní a vedlejší vrcholy, ohniska, pro vykreslení použijte oskulační kružnice

Tyto paraboly jsou určeny poloměrem výškového oblouku, který se rovná parametru paraboly - poloměru oskulační kružnice ve vrcholu paraboly. Poloměry výškových oblouků (vypuklých a vydutých) mají být navrženy co největší a zajišťují: • na dvoupruhových silnicích zajišťují rozhled pro předjíždění. Parabola je kuželosečka, což je křivka, která má od dané přímky a od daného bodu, který na té přímce neleží, konstantní vzdálenost.. Jak vypadá parabola. Parabola je definovaná jedním bodem F a jednou přímkou d.Pro všechny body X této paraboly pak platí, že mají od tohoto bodu F a od přímky d stejnou vzdálenost. Prohlédněte si obrázek Oskulační kružnice, poloměr a střed křivosti Mějme křivu AA´, která má v bodě M křivost rovnou K (viz. obr 12). Sestrojme tečnu a normálu křivky v bodě M. Postupně budeme bodem M prokládat kružnice, jejichž středy budou ležet n - směrové oblouky - kružnice (co největší poloměr) - přechodnice (klotoida, kubická parabola) - kružnic. oblouk s přechodnicí. Výškové řešení - přímé úseky - podélný sklon v ‰ (nejlépe do 40 ‰) - výškové oblouky - parabola 2. stupně se svislou osu. Traťová rychlost V (km/h) - nejvyšší rychlost pro dan Dráhou je parabola - pokud si dobře vzpomínám, tak poloměr oskulační kružnice paraboly v jejím vrcholu = poloměr křivosti ve vrcholu paraboly = jejímu parametru 'p'. Takže z rovnice trajektorie vrhu určete parametr 'p' paraboly. Nebo z obecného vzorce pro poloměr křivosti - viz rada kolegy ↑ pietro:

Kuželosečky - GV

Bodová konstrukce, oskulační kružnice a tečna paraboly Bodová konstrukce - bod 1 libovolně zvolený na polopřímce )))))* ' , bodem 1 sestrojíme přímku rovnoběžnou s řídící přímkou a její průsečík s kružnicí se středem v bodě F a poloměrem |1 | je bodem paraboly . Další body sestrojíme podobně užitím bodů 2. Kružnice ve svislé rovině - příčková konstrukce, kružnice ve vodorovné rovině - osmibodová konstrukce, parabolický oblouk.-příklady-Kružnice, parabola: Definice, oskulační kružnice, tečna v bodě, tečna z bodu, tečna daného směru. Kružnice jako parabola nebo hyperbola ve středové kolineaci.-příklady-Elipsa, hyperbol Oskulační kružnice. Tečna kuželosečky, vrcholová a řídící kružnice elipsy a hyperboly. Vrcholová tečna a řídící přímka paraboly. Konstrukce kuželoseček. 9.téma - 1 měsíc: Pravoúhlá axonometrie: Princip zobrazení, otáčení pomocných průměten, zobrazení bodu Osa paraboly o prochází ohniskem F kolmo k přímce d. Protíná d v bodě D. Vrchol A je středem úsečky DF. OSKULAČNÍ KRUŽNICE VE VRCHOLECH KUŽELOSEČEK = HYPEROSKULAČNÍ KRUŽNICE. Užitím kružnic: 2 kružnice - k(A, b), k´(C, a); spojnice jejich průsečíků protíná hlavní osu v SA (a) Kružnice ̺2 bc B2 bc A2 ̺′ 2 bc V 2 bc S2 o2 ω ϕ (b) Elipsa bc V2 bc S2 o2 ϕ ̺2 ̺′ 2 bc A2 ω (c) Parabola bc 2 bc S2 o2 ϕ ̺2 B2 bc bc A2 ̺′ 2 =p2 =q2 ω (d) Hyperbola Definice 1. Elipsa je množina všech bodů v rovině, které mají od dvou daných různých pevných bodů stejný součet vzdáleností, který je.

Méně známá je eukleidovská konstrukce pro oskulační kružnice v obecném bodě. Je založena na větě (Piska, Medek: Deskriptivní geometrie 1, str. 162, 1972): Všechny kuželosečky dotýkající se v pevném bodě, které lze nevlastní elací ve směru společné tečny navzájem v sebe transformovat, mají touž oskulační kružnici křivek, orientace křivky, tečna, oskulační kružnice a normála, křivost, torze, geometrická a parametrická spojitost a singulární body křivek. Dále jsou v této kapitole systematicky popsány jednotlivé druhy křivek. 4.1. PŘÍMKA, POLOPŘÍMKA, ÚSEČK Zobrazte oskulační kružnice a elipsu vyrýsujte pomocí křivítek. V bodě M sestrojte tečnu elipsy. Dále zobrazte parabolu danou řídící přímkou d a ohniskem E, jestliže platí |dE|=4cm, v jednom z obecných bodů sestrojte tečnu paraboly

používá vrcholovou a řídící přímku paraboly ke konstrukci této kuželosečky Kuželosečky o elipsa, hyperbola parabola -ohniskové definice o základní konstrukce o sdružené průměty elipsy o oskulační kružnice o tečna kuželosečky o vrcholová a řídící kružnice elipsy a hyperbol oskulační kružnice. tečny k elipse. příčková konstrukce. tečny z bodu a daným směrem. hyperbola - bodová konstrukce. parabola - bodová konstrukce. OSOVÁ AFINITA A STŘEDOVÁ KOLINEACE. osová afinita. středová kolineace I. středová kolineace II. středová kolineace III Ve vrcholech hyperbolyA, B sestrojíme oskulační kružnice. Jejich středy jsou průsečíky hlavní osy a kolmice k asymptotě vedené vrcholem charakteristického obdélníka. Na obr. 27 jeO 1 průsečík hlavní osy a přímky, která je kolmá k asymptotěa 1 a prochází bodemM

Zjistíme poloměr oskulační kružnice: 1. derivace funkce je. 2. derivace funkce je. V bodě je poloměr kružnice. Velikost rychlosti v bodě je., tj. x-ová složka výslednice sil je. x-ová složka zrychlení tedy je. To by už mohlo být správně? :) EDIT: Přidal jsem tuhle odpověď do svého prvního příspěvku oskulační kružnice ve vrcholech, proužková konstrukce elipsy, Rytzova konstrukce os elipsy. tečna kuželosečky. vrcholová a řídící kružnice elipsy a hyperboly, vrcholová a řídící přímka paraboly. konstrukce tečen kuželoseček zahradnická konstrukce elipsy . příklady z praxe (předměty, které mají tvar kuželoseček 5. Parabola takovou rovinnou křivkou je kružnice. Řezem může být elipsa, hyperbola nebo parabola. Typ kuželosečky závisí na tom, pod jakým úhlem protíná rovina řezu kuželovou plochu, což nám říká Quételetova-Dandelinova věta. Obr. 11 Oskulační kružnice kružnicemi. Oskulační kružnice má tu vlastnost, že právě v blízkosti vrcholu nejlépe nahrazuje elipsu (důkaz viz Pech [1], str. 11). Díky této vlastnosti můžeme oskulační kružnici využít při konstrukci elipsy. Bodová konstrukce elipsy U této konstrukce je předem zadána přímka, na které leží střed elipsy S, Obě.

oskulační kružnice ve vrcholech, proužková konstrukce elipsy, Rytzova konstrukce os elipsy. tečna kuželosečky. vrcholová a řídící kružnice elipsy a hyperboly, vrcholová a řídící přímka paraboly. konstrukce tečen kuželoseček zahradnická konstrukce elipsy . příklady z praxe (předměty, které mají tvar kuželoseček. Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury Poříčí 273/5, 63900 Brno 39 Zadání dizertační práce Číslo dizertační práce: Akademický rok: 2009/2010 Ústav: Ústav navrhování I 1 SYLABUS 10 PŘEDNÁŠKY Z INŢENÝRSKÉ GEODÉZIE (Přechodnice, přechodnicové a výškové oblo..

zkouška- holcner, BM01 - Pozemní komunikace I - VUT

 1. 13. Elipsa - ohniskové vlastnosti, oskulační kružnice, bodová konstrukce 14. Elipsa - Rytzova konstrukce elipsy, její použití 15. Elipsa - proužková konstrukce elipsy, její praktické použití 16. Elipsa - řídicí a vrcholová kružnice, tečna k elipse 17. Řez válcovou plochou 18. Řez kuželovou plochou - parabola.
 2. (hyper)oskulační kružnice ggb; DÚ 2: V kótovaném promítání je dána rovina třemi obecnými body K, L a M. Najděte její stopu, všechny hlavní přímky s celočíselnými kótami (od 0 po bod s nejvyšší z-kótou) a v otočení zobrazte skutečnou velikost trojúhelníku KLM parabola F(0;6;9), osa kolmá k půdorysně, obecný.
 3. Odkazy na Internetu. 1. Interaktivní výuka matematiky s nástrojem GeoGebra. V dnešní dosti složité situaci se i ve školství hledají a používají různé softwarové nástroje zpřístupňující a vlastně vůbec umožňující vzdálenou výuku. Kromě asi již běžných nahrávek přednášek, e-learningových kurzů a.
 4. Komentáře . Transkript . Kuželosečk
 5. Oskulační kružnice ve vrcholech kuželoseček (PDF, 70,52 KB) Rytzova konstrukce (PDF, 34,60 KB) Lichoběžníková konstrukce (PDF, 24,20 KB) Věta o subtangentě a subnormále (PDF, 17,43 KB). Konstrukce bod ů elipsy podle definice Elipsa je určena hlavní poloosou a a excentricitou e
 6. elipsa, hyperbola, parabola, základní pojmy, oskulační kružnice ve vrcholech, proužková konstrukce elipsy, sdružené průměry elipsy, Rytzova konstrukce elipsy; tečna kuželosečky, vrcholová a řídící kružnice elipsy a hyperboly, vrcholová a řídící přímka paraboly; Mongeovo promítání II

Určeno pro posl. 1.roč Deskriptivní geometrie II. 1 Kuželosečky 3 2 Elipsa 3 2.1 Přímka a elipsa 4 2.2 Konstrukce elipsy 4 2.3 Způsob zadání elipsy 5 2.4 Tečna k elipse 6 2.5 Průměty kružnice 7 2.6 Kružnice v rovině 8 2.7 Řez kuželem rovinou kolmou k nárysně 9 2.8 Řez koulí 10 3 Parabola 12 3.1 Tečna a normála paraboly 1. Parabola 35 • Bodová konstrukce paraboly 35 • Oskulační kružnice 36 Vrcholová rovnice paraboly. Vrcholová rovnice paraboly s vrcholem v Oxy. Vrcholový úhel. Vyjádření úhlů ve stupňové míře. Vyjádření úhlů v obloukové míře. Výplňkové úhly. Výška v trojúhelníku. Výšky v čtyřúhelníku • Bodová konstrukce hyperboly 23 • Popis hyperboly 24 • Oskulační kružnice 26 • Vzájemná poloha bodů a přímek roviny s hyperbolou 27 • Tečna hyperboly 28 • Ohniskové vlastnosti hyperboly 29 Úkoly k řešení 33 Nápověda 34 1.4 Postup je shodný jako u paraboly, s tím rozdílem, že namísto ohniska se vybíra střed. Oskulační kružnice ve vrcholech elipsy. Autor: Jiří Šrubař Elipsa patří mezi tzv . kuželosečky, jedná se tedy o rovinnou křivku, kterou je možné Shrnutí kapitoly:Elipsa patří mezi kuželosečky, tj. křivky, které lze získat průnikem rovinya pláště kužele Metody hodnocení a jejich poměr test - závěrečný 70 % seminární práce 30 % Podmínky testu Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): započteno 100 -70, možnost opakovat test 69,99 - 30, nezapočteno 29,99 - 0

3. Oskulační kružnice a křivost rovinné křivky - Příklad 3 ..

 1. Parabola 35 • Bodová konstrukce paraboly 35 • Oskulační kružnice 3 Dětské židle vhodné pro Vaše děti. Rostoucí židle ACTIKID, FREAKY, nebo zdravotní židle THERAPIA ENERGY S. Také zde naleznete levné židle značky HALMAR a produkty německého výrobce TOPSTAR.Nabízíme co nejkvalitnější dětské židle k psacímu stolu
 2. Nevlastní body. Projektivní rozšíření eukleidovského prostoru. Homogenní souřadnice. Princip duality. Dvojpoměr. Harmonická čtveřice. Pappova věta. Zdroje: Geometrie 4 (2021), (str. 14-32). Příklad: Rovnici kuželosečky přepište do homogenních souřadnic a určete její nevlastní body: -x2+ 2xy+ 3y2-2x+ 4y+ 1 = 0
 3. elipsa - oskulační kružnice ggb; elipsa - tečna ggb; DÚ 01: 4b Sestrojte elipsu, jsou-li dány hlavní vrcholy A, B a obecný bod elipsy M. Z bodu R veďte k elipse tečny t, t'. elipsu vykreslete pomocí oskulačních kružnic, proužkouvé případně bodové konstrukc

50 - Elipsa motivace a základy (MAT - Analytická geometrie

 1. Oskulační kružnice; Proužková konstrukce Ohniskové vlastnosti: tečna, řídící a vrcholová kružnice Příklad: Sestrojte elipsu, je-li dána hlavní osa 1 o, na ní ohnisko F, tečna elipsy t a excentricita e. Vše potřebné v elektronické podobě najdete také na stránkách kolegy Jiřího Doležala.. - vnitřní a vnější bod
 2. Elipsa. Kapitoly: Kuželosečky, Elipsa, Hyperbola, Parabola, Euklidovy věty. Elipsa je kuželosečka. Základní vlastností elipsy je, že každý bod elipsy má od daných dvou bodů v rovině stejný součet vzdáleností. Těmto bodům se říká ohniska
 3. Dvě soustředné kružnice se středem S a poloměrem (r2 - r1) / 2, resp. (r1 + r2) / 2. Rys 12 - Parabola. Parabola jako množina bodů, které mají stejnou vzdálenost od dané přímky a daného bodu (ohniska) ležícího mimo ni. Měňte vzdálenost v. Tím se zobrazí další body splňující zadanou vlastnost
 4. Střed hyperoskulační kružnice Bod 1 se setrojí takto: stačí bodem U 1 vést komici k asymptotě u 1 a určit její průsečík s hlavní osou o 1 hyperboly. (Zpět k obrázku) Věta 1. Tečna (normála) v bodě hyperboly půlí příslušný vnější (vnitřní) úhel průvodičů. (Zpět k obrázku) Věta
 5. Spočtěme poloměr oskulační kružnice hyperboly, která je řezem kužele uvedených rozměrů rovinou rovnoběžnou s osou kužele vedenou ve vzdálenosti x od této osy. Asymptoty této hyperboly jsou rovnoběžné s příslušným osovým řezem kužele. Proto pro velikosti její hlavní osy a a vedlejší osy b platí

5, BM01 - Pozemní komunikace I - VUT - Fakulta - unium

Stránky věnované výuce analytické geometrie na střední škole. Elipsa. Elipsa vznikne řezem rotační kuželové plochy rovinou, která neprochází jejím vrcholem a pro jejíž odchylku φ od osy rotace kuželové plochy platí: φ ∈ (α; 90°), kde α je odchylka tvořících přímek kuželové plochy od její osy Oskulační kružnice Od: radekkl 18.05.14 02:20 odpovědí: 2 změna: 04.06.14 13:26. Dobrý den, vím ,že při konstrukci elipsy se používají oskulační kružnice, ale používají se i u konstrukce ELIPSOIDU? Vím, že je mohu použít, ale zajímalo by mě,zda je to přípustné podle nějaké všeobecné konstrukční normy nebo ne

Osculating circle - Wikipedi

rovnice kružnice se středem v počátku + rovnice obecná paraboly. dosadíme za x 2 (vyjádřeno z rovnice kružnice a řešíme kvadrat rovnici pro y a r 2 bereme jako parametr. Pokud mají kružnice a parabola jeden bod doteku (jeden průsečík) musí být diskiminant D = 0 a z toho pak vyjde poloměr-vzdálenost od počátk r min-poloměr oskulační kružnice ve vrcholu oblouku, popř. nejmenší poloměr složeného kružnicového oblouku. Pro menší toky s poměrem B/r 2 v rozmezí 0,2 až 0,7 se ověřuje při návrhu trasy křivost oblouků výrazem b-šířka koryta ve dně, j-úhel vnitřního tření materiálu neopevněného dna

Kuželosečky - Geometri

= Příklad otázky v te= stu: U výškového (zakružovacího) oblouku se známým poloměrem oskulační kružnice paraboly R chceme zjistit místo s nulovým podélným sklonem. Pro vyřešení potřebujeme dále: = 1. &nbs= p; úloha. oskulační kružnice - budiž dána křivka c a její bod P; vezmeme-li dva body A a B křivky c takové, že P náleží vnitřku oblouku křivky c o koncových bodech A a B, existuje právě jedna kružnice obsahující body A, P a B (pokud neleží v přímce); jestliže se body A a B blíží k bodu P, tato kružnice se blíží ke.

E-studovna KMDG-VŠ

Tečna elipsy (html -GeoGebra)- I.K., paraboly (html -GeoGebra)- Bláhová Karolína (studentka GJGJ) Tečna z vnějšího bodu elipsy (html -GeoGebra)- Ivana Kuntová Výklad a příklady: Osová afinita - kružnice a elipsa, Rytzova konstrukce - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D Parabola jako obraz kružnice v kolineaci Oskulační kružnice hyperboly 176,38 kB Mgr. Ivana Kuntová: 18. 08. 2010: 2847: Hyperoskulační kružnice elipsy. Druhý úkol z Konga uznaný Prokopem + návod na oskulační kružnice, třeba to někomu pomůže. Nejčastější chyba, kvůli které to vracel, je umístění středu elipsy ležící na šestihranu do počátku, ten ale musí být posunut po ose Y (doleva) od počátku o tloušťku šestihranu-do roviny ve které logicky leží Jestliže má kružnice s elipsou (obecně s křivkou) tři soumezné body, pak se nazývá oskulační kružnicí. Jestliže má kružnice s elipsou (obecně s křivkou) čtyři soumezné body, pak se nazývá hyperoskulační kružnicí. Elipsa má hyperoskulační kružnice jen ve vrcholech. Poznámka: Máme-li elipsu zadanou například (F 1,

Bodová konstrukce hyperboly — bodová konstrukce hyperbol

Tečna - přímka, která má s kružnicí právě jeden společný bod. Sečna kružnici rozsekne, jako sekera poleno Kružnice je křivka, která má od daného bodu (středu) vždy stejnou vzdálenost.; Kruh obsahuje i body uvnitř (mezi kružnicí a jejím středem).; Tětiva je úsečka, která spojuje dva různé body na kružnici U paraboly rozlišujeme celkem čtyři různé případy. Jak je orientována osa paraboly, tj. jestli je osa svislá (rovnoběžná s osou y), jako na prvním obrázku, nebo jestli je osa vodorovná (rovnoběžná s osou x).Dále pak rozlišujeme případ, kdy je parabola omezená zdola nebo shora a zleva nebo zprava

• průmět kružnice v základní a svislé rovině 7) Šroubovice • vlastnosti, rektifikace, řídící kužel, tečna a oskulační rovina šroubovice • konstrukce šroubovice dané bodem, osou a výškou závitu (v MP, v AX) • konstrukce šroubovice dané bodem, osou a redukovanou výškou závitu (v MP, v AX Odstředivá síla (nebo také centrifugální) je síla působící na těleso resp. hmotný bod směrem od středu křivosti trajektorie.V případě pohybu po kružnici jde o střed této kružnice. V obecnějším případě pohybu po hladké křivce jde o střed oskulační kružnice.Existují dva odlišné typy sil, které mají odstředivý směr Afinní transformace: Mohou se měnit délky a úhly (např. kružnice do elipsy). scale - změna měřítka ; shear - kosení ($ x' = x + a*y; y' = b*x + y $) obecná afinní transformace - matice s různými koeficienty, poslední řádek [0,0,0,1], obecně $ x' = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_{14}w $ apod pro ostatní. Matice může být. 14A041 - oskulační dráha = osculating orbit kuželosečka (elipsa, parabola nebo hyperbola), která aproximuje pro daný okamžik skutečnou oběžnou dráhu kosmického tělesa 14A042 - apsidy = apsides průsečíky kuželosečky s její hlavní osou; pericentrum a apocentru Bodová konstrukce, tečna, oskulační kružnice zde. Vrcholová kružnice. Řídící kružnice zde. Tečny elipsy rovnoběžné s danou přímkou zde. Tečny elipsy jdou daným vnějším bodem zde. Proužková konstrukce zde. Rytzova konstrukce zde. PERSPEKTIVNÍ AFINITA, PERSPEKTIVNÍ KOLINEACE (2. cvičení) - Na CD: Kapitoly 3.2., 3.3

Parabola – GeoGebra

Ty vepsané kružnice jsou samozřejmě menší a menší a po chvíli nejsou vidět ani na tomto výřezu, takže by se hodil nějaký schematický diagram, kam bychom si mohli zapisovat racionální čísla, tak jak nám je Fordovy kružnice vyplivují oskulační kružnice - budiž dána křivka c a její bod P; vezmeme-li dva body A a B. Rytzova konstrukce. oskulační kružnice. tečny k elipse. příčková konstrukce. tečny z bodu a daným směrem. 2) hyperbola, parabola. hyperbola - bodová konstrukce. parabola - bodová konstrukce. osová afinita a středová kolineace Kulová plocha, kulová plocha a přímka, kulová plocha a rovina Didaktické aplikace DrGeo, Kig a GeoGebra mohou usnadnit výuku základů geometrie na základních či středních školách a případně i některých předmětů vysokých škol (např. výuka perspektivy v rámci estetických oborů). Vedle výuky matematiky se tyto aplikace uplatní mimo jiné při výuce fyzikálních předmětů, kde se požaduje pochopení principů paprskové optiky. Základní vlastnosti křivek křivka množina bodův roviněnebo v prostoru lze chápat jako trajektorii pohybu v roviněči v prostoru nalezneme je také jako množiny bodůna ploše - křivky jako řezy plochy rovinou, křivky jako průniky ploch lze popisovat různým způsobem - rozlišujeme hlavně neparametrický a parametrický způsob vyjádření křive kružnice a kruhu (tětiva, kružnicový oblouk, kruhová výseč a úseč, mezikruží), popíše a užívá jejich vlastnosti Užívá s porozuměním polohové vztahy mezi body, přímkami a kružnicemi elipsy, paraboly, hyperbola jako množiny bodů

Jednotky a veličiny Základem jak fyziky, tak techniky a i mnoha dalších lidských činností je měření a pozorování množství a kvality. Již od pravěku lidé potřebovali určovat množství zásob při skladování a výměnném obchodu. Aby bylo možné se o zásobách bavit, vznikly tzv. jednotky - tedy dohodnutá množství. Průnik přímky s tělesem - přímkou proložíme libovolnou rovinu, určíme řez tělesa touto rovinou a průnik přímky s řezem tělesa je současně průnik přímky s tělesem 11. Průnik přímky s hranatým tělesem v Mongeově promítání 12. Elipsa, tečna elipsy 13. Hyperbola, tečna hyperboly 14. Parabola, tečna paraboly 15 KMT/MCH1 - Mechanika 1 pro učitele Přednáška - kinematika, 30. 9. 2019 Jiří Kohout Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzn • Křivka • množina bodů v rovině nebo v prostoru • lze chápat jako trajektorii pohybu v rovině či v prostoru • nalezneme je také jako množiny bodů na ploše -křivky jako řezy plochy rovinou Vektor, operace s vektory, skalární a vektorový součin; rovnice přímky a roviny, vzájemné polohy přímek a rovin, odchylky, vzdálenosti; rovnice kružnice, elipsy, paraboly a hyperboly, tečny ke kuželosečkám, rovnice kvadrik v základním tvaru. 19. Křivky v E 3 Parametrické vyjádření křivky