Home

§ 48 odst. 5 zákona o dph

235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané - Zákony pro lid

  1. Pořízení zboží z jiného členského státu podle § 16 odst. 3 a § 18 odst. 4, 5, 7 a 8 se však považuje za uskutečněné dnem , ke kterému by bylo uskutečněno takové plnění při dodání zboží do jiného členského státu podle § 22. Díl 5. Daňové doklady. Oddíl 1. Obecná ustanovení o daňových dokladech § 26.
  2. Označení stránky: §48 zákona o DPH, § 48 zákona o dph, Zákon o DPH § 48, zákon o DPH §48, Zákon o dph paragraf 48, paragraf 48 zákona o dph, paragraf 48 dph, §48 DPH , DPH paragraf 48, paragraf 48a. Příbuzné stránky § 48a paragraf 48a - Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb
  3. Označení stránky: zákon o dph § 48, zákon o dph §48, novelizace zákona o dph § 48 Příbuzné stránky Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení, § 48 - Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., porovnání znění k 1.2.201
  4. stavby uvedené v § 48 odst. 5 písm. d-l) ZDPH (např. dětské domovy, domovy pro seniory apod.). Při dodání stavby pro sociální bydlení se uplatní první snížená sazba 15 %
  5. K převodu a k dodání bytového domu se za podmínek § 48 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH) vztahuje snížená sazba daně 5 %. Určení bytového domu je tedy podstatné pro stanovení správné sazby daně. Bytový dům je vymezený v 48 odst. 3 následovně
  6. Pokud se jedná o rodinný dům, vymezený v ustanovení § 4 odst. 1 písm. za) zákona o DPH a za podmínky, že je plynový kotel součástí rodinného domu, lze v souladu s ustanovením § 48 zákona o DPH u montážních prací uplatnit sníženou sazbu daně. Opravou se také rozumí stavební údržba nebo montážní údržba
  7. v § 48 zákona o DPH, zejména odst. 2 - definice stavby pro bydlení, nebo odst. 5 - definice stavby pro sociální bydlení, v článku DPH u nemovitostí od roku 2016. Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlen

§ 48a paragraf 48a - Zákon o DPH č

Možnost volby zdanění při dodání nemovité věci (§ 56 odst. 5 zákona o DPH) Již od r. 2013 obsahuje zákon o DPH ustanovení, vycházející ze směrnice o DPH 48, umožňující dodání vybrané nemovité věci, která splňuje podmínky pro osvobození dle § 56 odst. 3 zákona o DPH, podrobit zdanění Zákon č. 222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnot Pokud se jedná o rodinný dům, vymezený v ustanovení § 4 odst. 1 písm. za) zákona o DPH a za podmínky, že je plynový kotel součástí rodinného domu, lze v souladu s ustanovením § 48 zákona o DPH u montážních prací uplatnit sníženou sazbu daně. Opravou se také rozumí stavební údržba nebo montážní údržba. 38 C. Uplatnění DPH a osvobození od daně u převodu nemovitosti. Podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona se u převodu nemovitosti uplatňuje základní sazba daně s výjimkou převodu bytového domu, rodinného domu a bytu, kdy se uplatní snížená sazba daně, pokud se nejedná o osvobozené plnění podle § 56 zákona. Převodem se rozumí K § 48a odst. 5. Bytem pro sociální bydlení je byt, jehoľ celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m 2. K § 48a odst. 4. V odst. 4 je definováno, co se pro účely zákona o DPH rozumí bytem pro sociální bydlení (byt, jehoľ podlahová plocha nepřesahuje 120 m²)

1. vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích s obsahem válců větším než 48 cmnebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6000 km Zdravotní pojišťovny předají do Národního registru hrazených zdravotních služeb do 180 dnů ode dne zřízení tohoto registru údaje podle § 77a odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud se vztahují ke zdravotním službám poskytnutým po 1. lednu 2010. 5 Jde o shodné vymezení jako u bytu v § 48 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ve znění do konce r. 2014. Byt, resp. obytný prostor je tedy určen stavebně technickým uspořádáním, nikoliv účelem užití; musí ale splňovat požadavky na trvalé bydlení. Platí tedy, že co bylo považováno za byt do konce r. 2014, je bytem, resp. Stanovisko k sazbě daně u tepelných čerpadel vychází z ustanovení § 47 a 48 zákona o DPH. Z ustanovení § 47 odst. 5 vyplývá, že se u stavebních prací uplatní základní sazba daně. Výjimka je uvedena v ustanovení § 48 zákona o DPH, kde je definována bytová výstavba, u které lze uplatnit sníženou sazbu daně 19 % § 47 odst. 5 zákona o DPH Komentář • Nikdy nejde o případ podle § 48 odst. 1 nebo 2 (bytový dům, rodinný dům, byt v BD nebo RD). IV. Je dům, který není bytovým domem ani rodinným domem ve smyslu § 48 odst 3 zákona o DPH, ve kterém jsou bytové a nebytové prostory. Dům je rozdělený prohlášením vlastníka na.

Podľa § 48 ods. 8 zákona o DPHslužby vzťahujúce sa na dovážaný tovar sú oslobodené od dane s nárokom na odpočítanie dane, ak je hodnota týchto služieb zahrnutá do základu dane podľa § 24 zákona o DPH. Základom dane pri dovoze tovaru je hodnota určená na colné účely podľa colných predpisov h) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo poskytování péče o děti do 4 let v denním režimu, pokud jsou poskytovány 1. státem, 2. krajem, 3. obcí, 4. organizační složkou státu, kraje nebo obce, 5. dobrovolným svazkem obcí Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby. Tento dokument se věnuje úpravám v uplatňování DPH u výstavby, přináší definice zákládních pojmů, postup pro stanovení velikosti podlahové plochy včetně praktických příkladů a řadu dalších důležitých informací. 23.04.2008 / Finanční správa ČR (FS ČR)  Zákon 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty. Platnost od 23. 4. 2004 , účinnost od 1. 5. 2004. Úplné znění na jedné stránce

V přechodném období se uvede hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu podle § 76 odst.3 zákona o DPH ve znění pl. do 31.3.2011. ř. 52 Část odpočtu daně v krácené výši Koeficient (%) V přechodném období se ve smyslu ust. § 76 zákona o DPH ve znění pl.do 31.3.2011 uved Zaujmout společné stanovisko, že ani po změně zákona č. 116/1990 Sb. zákonem 360/2005 Sb. se nemění obsah pojmu nebytový prostor v § 48 odst. 2 ZDPH. Pro účely DPH se vychází ze stavebně právního pojetí nebytového prostoru a z § 2 písm Uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) u oprav, údržby a technického zhodnocení nemovitostí není upraveno výslovně ve zvláštních ustanoveních zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Ale je třeba vycházet z aplikace obecných ustanovení tohoto zákona Výkon veřejné správy není podle zákona o DPH ekonomickou činností a není předmětem daně, avšak vzhledem k tomu, že podle § 72 odst. 5 ZDPH má plátce nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití přijatých zdanitelných plnění pro ekonomickou činnost (po vyloučení přijatých plnění. Co se rozumí dodáním vybrané nemovité věci, uvádí zákon o DPH v § 56 odst. 1.Pro účely § 56 odst. 3 zákona o DPH se jedná o stavby pevně spojené se zemí, jednotky, inženýrské sítě, pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, podzemní stavby se samostatným účelovým určením a právo stavby

Pohledávky státu z titulu opravy DPH v insolvenčním řízení . Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ČR (dále jen NSS) usnesením ze dne 16.07.2019 rozhodl o otázce výkladu šestiměsíčního časového testu uvedeného v § 44 odst. 1 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty (ve znění účinném od 01.04.2011 do 28.07.2016) Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů přináší tyto zásadní změny zákona o DPH od 1.1.2008: - zvýšení snížené sazby daně z 5% na 9% - změnu uplatnění snížené sazby DPH u bytové výstavby včetně změny přílohy č.2 (vypuštění stavebních a montážních prací u staveb pro sociální bydlení včetně definice.

Sazba daně u dokončené stavby pro - Kurzy

Osvobození pozemků od DPH. Základní pravidlo pro osvobození dodání pozemku je uvedeno v § 56 odst. 1 ZDPH (Zákona o dani z přidané hodnoty). Prodej pozemku bude osvobozen v případě, kdy budou současně splněny dvě podmínky: Dle § 48 odst. 3 ZDPH se pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí. Platiteľ dane podľa § 49 ods. 2 zákona o DPH môže odpočítať: daň uplatnenú platiteľom dane z tovarov s služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň podľa § 48c ods. 5 a § 69 ods. 2 až 4, 7 a 9 až 12 zákona o DPH, daň zaplatenú v tuzemsku správcovi dane (colnému orgánu) pri dovoze tovaru z tretích štátov 5. 2015, č. j. 29 A 5/2015 - 48, t a k t o : buďto jako plátce DPH podle ustanovení § 101 odst. 1 zákona o DPH nebo jako osoba, které vznikla povinnost přiznat daň uvedenou na jí vystaveném dokladu podle ustanovení § 101 odst. 7 téhož zákona. Ani v jednom případě by tak nešlo o právně nepřípustné podání Na závěr je nutné zmínit ustanovení § 64 odst. 5 zákona o DPH, které uvádí, že dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními prostředky

Pojem stavba - zákon o DPH dříve používal v § 56 pojem stavba spojená se zemí pevným základem, od 1. 1. 2016 používá pojem stavba pevně spojená se zemí. Pojem stavba je pro účely zákona o DPH autonomním pojmem, neboť pro výklad pojmů v harmonizované oblasti nelze použít soukromé právo jednotlivých členských států zákona č. 109/2006 Sb. Tímto zákonem bylo z § 113 zákona o DPH vypuštěno písm. b), které původně omezilo platnost § 51 odst. 1 písm. i) a § 68 odst. 10 zákona o DPH jen do 31. 12. 2004. Zákonem č. 109/2006 Sb. tak dle názoru žalobkyně byla do zákona o DPH vrácena ustanovení § 51 odst. 1 písm. i) a § 68 odst. 10 DPH u vodovodních přípojek. 10. 5. 2010. 10. 7. 2019. vakinfocz. Podle § 47 odst. 4 zákona o DPH se obecně u stavebních a montážních prací jako služeb spojených s výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami staveb, včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do stavby jako jejich součást. Byt je pro účely zákona o DPH definován jako soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení (§ 48 odst. 1 písm. c).Bytový dům je definován jako stavba pro bydlení, ve které více než polovina. Užívání těchto pojmů (§§ 48, 49, 56 a 56a zákona o DPH) není sjednoceno a je proto nutné vybrat,který pojem je pro naši konkrétní situaci vhodný. Stavby pro bydlení. Vymezení staveb pro bydlení uvedené v § 48 odst. 2 zákona o DPH ve znění pro r. 2014 a na stejném místě i od 1. 1. 2015 se věcně nemění

Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer. DPH u pronájmu od 1. 1. 2021. Jak se mění od ledna 2021 ustanovení § 56a zákona o DPH, které upravuje nájem nemovité věci? Plátce DPH pronajímá nemovitost plátci DPH pro jeho ekonomickou činnost s 21% DPH. V katastru nemovitostí je zapsáno, že se jedná o objekt k bydlení. Od 1 Nebudou-li naplněny podmínky § 56 odst. 2 písm. a) zákona o DPH a bude-li vydáno stavební povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby pevně spojené se zemí, stává se z pozemku stavební pozemek, při jehož prodeji nelze uplatnit osvobození

Dodání nemovité věci z pohledu DPH - Portál POHOD

Novelou zákona o dani z přidané hodnoty č. 80/2019 Sb., účinnou od 1. dubna 2019, byla v zákonu o DPH upravena problematika uplatňování daně z přidané hodnoty u nájmu nemovité věci. Situace r. 2020. Podle § 4 odst. 4 písm Dle §48a, odst. 1 Zákona o DPH a §121, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, lze uplatnit sníženou sazbu DPH 15% pouze v případě, pokud jsou dodávané stavební a montážní práce provedeny na objektu, který je příslušenstvím rodinného domu nebo bytu a splňuje definici sociálního bydlení 3. Osv obození u dodání nemovité věci - nový § 48 odst. 3 zákona o DPH měnící výklad § 56 zákona o DPH Zákon o DPH obsahuje nové znění § 48, které v odst. 3 defi nuje tzv. funkční celek stavby a pozemku sou-visejícího s touto stavbou. Ustanovení § 48 odst. 3 zní Finanční zpravodaj číslo 15/2021. Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění. Seznam států uvedených na unijním seznamu.

6SL3210-1KE23-8UP1 | Jork spolZahrada | Hadicová spona 12-20mm W1 | Spojovací materiál a

Určení bytového domu v § 48 zákona o DPH - Koordinační

protokol o otevírání obálek s nabídkami v listinné podobě podle § 110 odst. 5 Zákona. Oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. oznámení o vyloučení účastníka podle § 48 odst. 11 Zákona. Zpráva o hodnocení nabídek. zpráva o hodnocení nabídek podle § 119 odst. 2 Zákona. Oznámení o výběru. Pokud bude veřejnoprávní subjekt uskutečňovat ekonomickou činnost ve smyslu § 5 odst. 2 nového zákona o DPH, zejména činnosti uvedené v příloze 3 zákona, a je již plátcem DPH, bude povinen odvádět daň z plnění, která jsou zdanitelná podle příslušných ustanovení zákona o DPH nebo bude uskutečňovat plnění. naplnění dvod nezpsobilosti dle § 48 odst. 5 a 6 zákona obnovil svou zpsobilost k účasti v zadávacím řízení, pokud v prběhu zadávacího řízení zadavateli doloží, že přijal dostatečná nápravná opatření. Akceptování nebo neakceptování obnovení zpsobilosti účastníka je v kompetenci zadavatele * tzv. sazbová novela zákona o DPH (Zákon č. 262/2014 Sb. účinnost je od 1. ledna 2015, *tzv. řádná novela zákona o DPH z.č.360/2014 účinnost od 1. ledna 2015 s tím, že účinnost některých části zákona je jiná ( §56 -stavební pozemky a kontrolní výkaz od roku 2016)

I. Nejčastější dotazy k uplatňování DPH ve výstavbě po 1.1 ..

5 Podle S 4 odst. 4 písm. b) bodu I zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů se za nový dopravní prostředek považuje: vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců od odst. 5, věty za středníkem zákona o veřejných zakázkách sice vyplývá povinnost veřejného zadavatele dodržet zásady, které jsou uvedeny v § 6 téhož zákona. Dle žalovaného však postup, kterýměl zadavatel dodržovat, v § 6 zákona o veřejných zakázkácby h uveden není Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 jako veřejný zadavatel ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), tímto poskytuje zadávací dokumentaci na veřejno FETRACO TRADE s.r.o., DIČ: CZ29460476 - Detail plátce DPH. Tento výpis z Registru DPH obsahuje údaje o společnosti FETRACO TRADE s.r.o. Údaje byly staženy 18. 8. 2021 z datové služby dle DIČ CZ29460476. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob RENOVA RYCHLÍK s.r.o., DIČ: CZ28064780 - Detail plátce DPH. Tento výpis z Registru DPH obsahuje údaje o společnosti RENOVA RYCHLÍK s.r.o. Údaje byly staženy 23. 5. 2021 z datové služby dle DIČ CZ28064780. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob

Správné určení sazby DPH - Portál POHOD

Podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen zákon), zjistí-li orgán dohledu, že zadavatel závažně či opětovně porušil ustanovení tohoto zákona, uloží mu pokutu do výše 0,5% ceny zakázky, nejméně však ve výši. Obrat pre účely zákona o DPH sa sleduje len v nadväznosti na predmet dane podľa § 2 zákona o DPH s miestom dodania v tuzemsku. Do obratu pre účely zákona o DPH nevchádzajú výnosy (príjmy) z dodaní tovarov a služieb s miestom zdaniteľného obchodu v zahraničí. Miesto zdaniteľného obchodu upravuje § 13 až § 16 zákona o DPH

Video: k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1

Ruční nářadí | Nůž vysouvací Al 18mm | Spojovací materiálBetaglukan IMU 200mg tobStavební nářadí | Naběračka plastová oranžová (pevná

Souöasnš se ukonöuje platnost Osvädöení o 66219/01/384900/7650 ze dne 03.04. Pod le § 5 odst.3 a pod le S 36 zákona E. 588/1 992 Sb., hodnoty, ve znëní pozdšj ších pyedpisü, a pod le § E. 235/2004 sb., o dani z pYidané hodnoty, ve znëní plátcem danë z pYidané hodnoty registraci 2001. o dani z pYidané 111 bodu 3 zákona. Bude-li subjekt vybraným subjektem podle § 11 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Finanční správě České republiky), doplní Specializovanému inančnímu úřadu Celková předpokládaná hodnota navýšená o vyhrazené změny dle § 100 zákona činí 12 683 471,24 Kč bez DPH. 6. Vyhrazená změna závazku Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku k této smlouvě, maximálně do výše 1 000 000,00 Kč bez DPH, formou změnových listů tak, že tyto změn zákona o správä daní) Proti tomuto rozhodnutí se mtžete odvolat do 30 dnt ode dne , následuje po jeho doruäení, písemnë nebo ústnä do protokolu u uvedeného správce danä. Odvolání nemá odkladný úEinek (S 48 odst . 7 který shora z ákona o správë daní Otisk úYedního trazítka Ing. Rostis av Ková Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.8.2021. Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen zákon) zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen Seznam) § 82a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), a podle § 82a odst. 5 písm. d) téhož zákona uvedla elektronickou (e-mailovou) adresu pro komunikaci se správcem daně. Ten vydal dn