Home

Komutativní spravedlnost

Řecká mytologie a spravedlnost epravo

  1. Oproti distributivní spravedlnosti stojí spravedlnost komutativní (=vyrovnávací, opravná, diortotická, směnná, ekvivalentní, aritmetická). Tento druh spravedlnosti není závislý na postavení osob ve společnosti, ale jeho cílem je dosažení ekvivalence, tedy například při prodeji-koupi zajištění přiměřené protihodnoty.
  2. Spravedlnost lze dělit na vyrovnávající (komutativní) a rozdělující (distributivní). Vyrovnávající spravedlnost se týká narovnávání nerovnosti v mezilidských vztazích. Jejím cílem je zachování rovnosti bohatství, majetku, který vzniká obchodem, výměnou nebo narovnání nerovnosti vzniklé poškozením, zcizením věci
  3. Spravedlnost komutativní je podle Akvinského pojímána jako nárok na ná-hradu újmy vzniklé z nedodržení smluv.10 Pojem legální (právní) spravedlnosti se začíná objevovat v 18. století, kdy dochází k pojmovému oddělení práva a morálky. V objektivním pojetí spravedlnosti se práv

Jednak je to komutativní neboli reciproční spravedlnost, která je v Písmu vyjádřena slovy: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. Podle Taylorových slov je toto měřítkem té spravedlnosti, která předpokládá výměnu výhodných věcí za jiné výhodné věci: já naplňuji. komutativní spravedlnost (aritmetická, směnná) primární spravedlnost → rovný přístup ke všem. nepřihlíží k rozdílům mezi subjekty a snaží se dosáhnout rovnosti. nepočítá s reálným životem. distributivní spravedlnost (geometrická, podílná Dále literatura rozlišuje spravedlnost komutativní, tj. ideální model vztahů na trhu, a distributivní, která přihlíží k vlastnostem subjektů (v demokratických státech není přípustné uplatňovat rozdíly mezi lidmi např. pokud jde o pohlaví, rasu, barvu pleti atd.) Spravedlnost je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, regulativní idea pro uspořádání společnosti a zejména pro právo. Podle Aristotela je to nejdůležitější z ctností, protože se vztahuje ke druhému a nazývá se také dobro pro druhé distributivní spravedlnost (týká se rozdělování statků, dober a funkcí mezi členy určitého společenství; sférou fungování je veřejné právo

Vztah práva a spravedlnosti - několik poznámek Daňová

2. Spravedlnost z pohledu sociologie 22 2.1. Émile Durkheim 22 2.2. Karl Marx 23 2.3. Sociologická teorie konfliktu 24 2.4. Tři významy spravedlnosti - Peter Fischer 27 2.5. Distributivní a komutativní spravedlnost - Klaus Günther 27 2.6. Koncept sociální spravedlnosti - Peter Koller 28 3. Spravedlnost z pohledu politologie 29 3.1 Aristotelés vedle spravedlnosti jako nejobecnější a nejvyšší ctnosti určil její dvě formy, které byly později pojmově označeny jako spravedlnost distributivní a spravedlnost komutativní. Viz Aristoteles, V. kniha EN. Aristoteles, Etika Níkomachova, Rezek, Praha 1996, s. 122-148

Vztah práva a spravedlnosti - několik poznámek - Roman

Spravedlnost představuje pro jakoukoli společnost jeden z klíčových principů, přičemž jednotlivá kritéria spravedlnosti jsou určována hodnotami daného politicko-sociálního uskupení, které zpětně spoluurčují a formují. , 3b)komutativní, případně 3c)směnný princip spravedlnosti,. Zatímco korektivní (komutativní) spravedlnost si strany zajišťují svou interakcí samy (a je doménou práva soukromého), distributivní spravedlnost vyžaduje prostředníka externích hodnot a zájmů (a zabezpečuje ji stát či z jeho pověření jiná moc veřejná). Je proto doménou práva veřejného Na tomto principu rozlišuje spravedlnost vyrovnávací neboli komutativní a spravedlnost rozdělovací, distributivní, čili spravedlnost sociální (Rawls, 1995). Vyrovnávací spravedlnost je, podle Aristotela, vlastností lidského chování. Vztahuje se k jednání jednotlivců, které se dotýká jiných lidí a tím vymezuje vzájemná. Aristoteles dělil spravedlnost na distributivní (rozdělovací) a komutativní (vyrovnávací) spravedlnost. Podle teorie distributivní spravedlnosti jsou statky rozdělovány vždy určité třídě osob. Při aplikaci distributivní spravedlnosti jde o to, aby se rovnými zacházelo rovně. Naproti tomu

Dovolte, abych nejprve předložil předběžnou charakteristiku nebo definici slova spravedlnost. V polovině sedmnáctého století napsal Jeremy Taylor, že existují dva druhy spravedlnosti. Jednak je to komutativní neboli reciproční spravedlnost, která je v Písmu vyjádřena slovy Komutativní spravedlnost. Typické pro komutativní spravedlnost, teoreticky bez vztahu k sociálním aspektům (v praxi se promítnou, např. může dojít ke zmírnění náhrady škody) Distributivní spravedlnost- rozdělování podle stejného měřítka Jde tu o povinnost, kterou rozličné části jedné společnosti mají jedna vůči druhé a nazývá se záměnná, komutativní spravedlnost. Je to spravedlnost, kde se členové identického organismu vzájemně podporují a navzájem si dávají to, co jsou povinni si dávat, aby organismus mohl fungovat jako celek Směnná (komutativní) spravedlnost vyžaduje navrácení toho, co bylo ukradeno. Mravní zákon zakazuje skutky, které z obchodních nebo totalitních důvodů vedou k zotročování lidí, k jejich kupování, prodávání a vyměňování, jako by to bylo zboží

Dějiny právního myšlení Problém spravedlnosti * * Typologie problémů spravedlnosti Problém distributivní spravedlnosti Spravedlivé rozdělování statků a povinností ve společnosti Spravedlivé rozdělování výsledků společné práce Problém komutativní spravedlnosti Problém spravedlnosti restitutivní Problém vynucování Vindikativní spravedlnost Retribuční. V případech teorie spravedlnosti se jedná o termíny: sociální spravedlnost, distributivní spravedlnost, politická spravedlnost, směnná a komutativní spravedlnost. Domněnka, že dostatečný popis a vymezení těchto pojmů zajistí všeobecnou shodu, je dlouhodobě zpochybňována a vyvracena § 2. Spravedlnost - str. 277 Spravedlnost formálně právní. - Spravedlnost komutativní a distributivní. Dvojí rovnost. § 3. Právní jistota - str. 281 Pojem právní jistoty. Vztah spravedlnosti a právní jistoty. Úloha soudního výkladu. § 4. Právní principy - str. 285 Pojem právních principů. Rozdílnost právních principů.

Spravedlnost mezi jednotlivými osobami se nazývá komutativní spravedlnost (např. placení daně); distributivní spravedlnost stanoví, co dluží společenství občanům podle jejich přínosu a jejich potřeb (Katechismus, 2411);5 a zákonná spravedlnost, která se týká toho, co občan dluží společenství (např. platit. Spravedlnost mezi jednotlivými osobami se nazývá komutativní spravedlnost (např. placení daně); distributivní spravedlnost stanoví, co dluží společenství občanům podle jejich přínosu a jejich potřeb (Katechismus, 2411); 5 a zákonná spravedlnost, která se týká toho, co občan dluží společenství (např. platit. Komutativní spravedlnost se zaměřuje na poctivost výměn nebo transakcí. Etický imperialismus je pokusem o zavedení etických standardů na jiné kultury. Morální absolutismus naznačuje, že etické normy platí univerzálně napříč všemi kulturami

CO JE TO SPRAVEDLNOST Občanský institu

Jedním z prvních a dosud asi nejcitovanějších je Aristoteles, který spravedlnost rozděluje do dvou podskupin:diortotická spravedlnost (zarovnávací, komutativní, retribuční) - obnovení rovnovážného stavu, odčinění negativní skutečnostidistributivní spravedlnost (rozdělovací) - rozdělování podle stejného měřítk Trh, důvěra a spravedlnost. 21.7.2009. Vládne-li vzájemná a obecná důvěra, je trh ekonomickou institucí umožňující setkání lidských osob jako ekonomických subjektů, které své vztahy upravují prostřednictvím smluv a vzájemně si směňují zboží a služby rovnocenné hodnoty, aby uspokojili své potřeby a touhy. Interakční spravedlnost je definován sociologem John R. Schermerhorn jako.. míra, do jaké se s lidmi postiženými rozhodnutím zachází důstojně a s respektem (Organizační chování, 2013).Teorie se zaměřuje na interpersonální zacházení, které lidé dostávají při provádění postupů. Interakční spravedlnost, dílčí složka organizační spravedlnost, se.

vým ěrů je nutno zmínit aristotelovské rozlišování spravedlnosti: spravedlnost komutativní a spravedlnost distributivní, p řičemž spravedlnost komutativní se jeví ideálním modelem vztah ů na trhu 11 a nep řihlíží k vlastnostem subjektu, zatímco distributivní spravedlnost k jejich vlastnostem přihlíží Trhu je vlastní komutativní spravedlnost (směna a výměna mezi rovnocennými partnery), kterou ale musí doplňovat spravedlnost distributivní a sociální. (CV 35) Mýlí se ten, kdo se domnívá, že tržní ekonomika potřebuje strukturálně určitou míru chudoby a zaostalosti, aby fungovala co nejlépe sociální spravedlnost je nedosažitelný ideál. Platón - každému dávat, co mu náleží. otázka je, zda se má člověku dávat, co mu náleží podle zásluh, nebo podle jeho. pozice ve společnosti. 2 typy spravedlnosti: 1) vyrovnávací - komutativní (právo trestní a soukromé) vztahuje se k jednání osob k jiným osobá

spravedlnosti, komutativní a distributivní spravedlnost 7, z nichž první - komu-tativní spravedlnost - zakládá Smithovo východisko pro Pojednání o podstatě a původu bohatství národů(dále BN) a představuje spravedlnost ve směně. Druhý význam spravedlnosti, distributivní spravedlnost, pak zkoumá dobro 66. Spravedlnost a právní jistota. Spravedlnost komutativní a distributivní, další typy spravedlnosti. Právní jistota a její atributy. Případy kolize mezi spravedlností a právní jistotou a způsoby jejich řešení. Schopnost aplikace pojmů a poznatků na konkrétní případy 67. Efektivnost práva a způsoby jejího zjišťování dostaly název distributivní a komutativní. Distributivní spravedlnost je podle Aristotela (2009a: 116-118) vztažena k přerozdělování společenských statků, a to na základě osobních kvalit daných občanů (někdo má větší a někdo menší vlohy zastávat například veřejný úřad

3/A Politické a právní myšlení antického Řecka a Říma

subjektivních práv tak jde nejen o rozlišování případů, ale i o rozlišování, přesněji ře- čeno o právní kategorizaci subjektů. Naopak způsob úpravy subjektivních práv osob, při kterém objektivní právo jejich vlastnosti za podstatné nepovažuje, označuje teorie jako komutativní spravedlnost či rovnost Právo a spravedlnost Spravedlnost nemá ist racionální základ, má intuitivní charakter. Její definicí se zabývalo mnoho filosofů. - Aristoteles, spravedlnost rozdluje do dvou podskupin: diortotickáspravedlnost (zarovnávací, komutativní, retribuní) - obnovení rovnovážného stavu, odinní negativní skutenost Spravedlnost Smysl pro dobro těchdruhých(všech). Mádvězákladníformy: 1. Retributivní(odplácející, korektivní). VynucovanáSpravedlnost bez sílyje bezmocná, sílabez spravedlnosti tyranská. 2. Distributivní(rozdělovací) - spravedlnost Aritmetická(kus jako kus), Geometrická(podle zásluh, solidární, komutativní Dále literatura rozlišuje spravedlnost komutativní, tj. ideální model vztahů na trhu, a distributivní, která přihlíží k vlastnostem subjektů (v demokratických státech není přípustné uplatňovat. Spravedlnost je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, regulativní idea pro uspořádání. politicko - prÁvnÍ minimum starosty - poŽadavek obČanŮ na spravedlnost v prÁvu a prÁvnÍ jistoty v ČeskÉ republice 1.1. Zajištění spravedlnost

Ing. Iveta Vilímková - Seminární práce - Spravedlnost a ..

Spravedlnost - Wikipedi

komutativní spravedlnost) a to nejlepší z levice(aby se i ti méně úspěšní měli jakžtakž přijetelně, aby nemrzli na ulicích bezdomovci,aby nemohoucm lidem bylo pomoženo)...nebo je humanismus něco zlého? Máme se prát a žrát?..ano chápu je to v povaze lidstva, vždy byly oba vzorce chování, boj i solidarit Komutativní a distributivní spravedlnost spravedlnost - pojem - komutativnÍ - prÁvnÍ hledisko - princip opravy poruŠenÉho stavu, rovnost pŘed zÁkonem - distributivnÍ - ekon. hledisko - proporcionalita Či nerovnost (jde o pŘerozdĚlovÁnÍ bohatstvÍ). dÁna jasnÁ pravidla pŘerozdĚlenÍ ČÁsti bohatstvÍ (napŘ. danĚmi a dÁt je. Spravedlnost pohledy politické filosofie, ekonomie, sociální etiky a sociálního učení církv Spravedlnost má intuitivní charakter. Její definicí se zabývalo již mnoho filosofů. Jedním z prvních a dosud asi nejcitovanějších je Aristoteles, který spravedlnost rozděluje do dvou podskupin: • diortotická spravedlnost (zarovnávací, komutativní, retribuční) - obnovení rovnovážného stavu, odčinění negativní. C. Psychologie 275KB 15.10. 2011 01:07:47 - věda, která zkoumá psychiku - vzniká v 19. století jako samostatná věda, do té doby jako součást filosofie (r.1879, WUNDT založil psychologickou laboratoř) - předmětem psychologie je psychika (pr..

A obě tyto svobody jsou osobní a subjektivní, nebo nejsou vůbec. Jan Hus však neměl vůbec poro- zumění pro svobodu rozhodnutí; jako by tato svoboda byla poznanou nut- ností; jako by se dala zaručit jen tím, že je člověku zvenčí přikázána. Jako by člověk měl změnit sám sebe tím, že změní druhého člověka, že. Vymezení pojmu spravedlnost 2.2. Právní jistota 2.2.1. Vymezení pojmu právní jistota . 2.2.2. Základní projevy právní jistoty v oblasti tvorby a aplikace práva . 2.2.3. Právní jistota v současné České republice . 2.2.4. Krize právní jistoty v ČR z pohledu podnikatelských subjekt Bolzano Bernard, [] 1781-1848, český matematik a logik italského původu, kněz, filozof, bojovník za sociální a národnostní spravedlnost. Věnoval se pojmosloví matematiky, logice, studiu posloupností a nekonečných řad Témata odrážející napětí mezi zákazem diskriminace (a s tím spojenými otázkami rovnosti a pozitivními opatřeními k jejímu dosažení) na straně jedné a ochranou kolektivních práv na straně druhé

Spravedlnost jako nedostačující společenský integrační

'komín' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglick Czech. ~~~ Je tam komín, letadlo, lampa a klíček od hodin. There is a funnel, an aerial part, a lamp and clockwork key on the ark. Czech Před padesáti až sto lety byl symbolem industriální společnosti kouřící tovární komín. Fifty to a hundred years ago, the symbol of industrial society was a smoking factory chimney Překlad těchto slov, smlouva, komutativní spravedlnost, které jsou jazykem zákona, do obchodním jazykem a máte obchod, to znamená ve svém nejvyšším významu, akt, kterým se člověk a člověk prohlašují v zásadě za producenty, a vzdávají se všech předstírání, že si navzájem vládnou - sociální spravedlnost je nedosažitelný ideál - Platón - každému dávat, co mu náleží - otázka je, zda se má člověku dávat, co mu náleží podle zásluh, nebo podle jeho pozice ve společnosti - 2 typy spravedlnosti: 1) vyrovnávací - komutativní (právo trestní a soukromé -spravedlnostàvyrovnávací (komutativní) -celkovou ctností takto uspořádané duše i obce by pak podle Platóna měla být spravedlnost-podle Platóna je demokracie (rozkošná ústava, bez vlády a pestrá, udělující jakousi rovnost stejně rovným i nerovným. (558c)) druhým nejhorším politickým zřízením - tím.

Teorie spravedlnosti a její možné typologi

Spravedlnost etická a spravedlnost právní (legální) Spravedlnost a právní jistota Spravedlnost komutativní a distributivní (sociální a právní stát b) spravedlnost komutativní (vyrovnávací) - sprav. měřítko chování - spravedlnost jedinců vzájemně mezi sebou. a) spravedlnost materiální (obsahová) b) spravedlnost formální - v současném pozitivním právu převládá mínění o pouhé spravedlnosti formální - hlavní pro pojetí právního pozitivism => komutativní princip (princip vyrovnávací): t ý ká se sm ě ny - jednak dobrovolné, ale i nedobrovolné - v ur č itém smyslu je to vyrovnávací spravedlnost, jejím ž minimálním p ř edpokladem je zachování rovnost

Stát může sice zahraničněpoliticky jednat mimo oblast komutativní nebo distributivní spravedlnost, ale jen ve jménu státu. Může rozhodovat o věcech teritoriálních a majetkových a tím zatížit svoje občany. Tak jak to udělalo Německo při potvrzení hranice Odra - Nisa nebo Československo při česko - slovenském dělení spravedlnost) 54. Iura naturae sunt immutabilia ( Práva přírody jsou nezměnitelná (Přirozená práva se nedají změnit)) 55. Locare servitutem nemo potest ( Nikdo nemůže pronajmout nebo propachtovat (pozemkovou) služebnost) 56. Servitutibus civiliter utendum est ( Služebnosti se musí vykonávat slušně (tj Ekonomie se právem zakládá na komutativní spravedlnosti, na do ut des. Avšak i v této oblasti zůstává něco, co je zdarma, neboť žádná společnost nemůže růst, aniž by něco promíjela. Tak také v boji za spravedlnost ve světě, nesmíme nikdy zapomínat na tuto gracióznost Boha, neustálé dávání a přijímání. (komutativní, asociativní zákon v matematice, zákon vyloučeného třetího v logice) vyjádření přírodní či společenské nutnosti nezávislé na člověku (zákon volného pádu, zákony trhu) =) zákony vědecké. (1858 - 1947). 5/1

Bulletin advokacie, odborný právnický portál

  1. MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií. Katedra politologie. Mgr. Pavel Dufek. Úrovně spravedlnosti. K hranicím liberálního kosmopolitism
  2. Rozhodně je to pravda, některé pořady nebo především software skutečně podněcují nenávist a násilí. Bohužel nemám pocit, že by to byly zrovna hry nebo tak něco veselého, naopak, nebetyčnou zuřivost a záchvaty psychotické agrese vyvolávají zejména organizační nástroje, takové ty productivity tools, kancelářské balíky a různé vychytávky pro vedení povinných.
  3. komutativní (neboli směnná) spravedlnost (iustitia co mmutativa) se týká spíše věcí a vyžaduje, aby se při směně respektovala hodnota, kterou směňované předměty mají

Co je to spravedlnost? Reformace

Motání hlavy po jídle, motání hlavy a

- spravedlnost je mravní ctnost, která se zakládá na vytrvalé a pevné vůli dávat Bohu a bližnímu to, co jim patří (Katechismus, 1807). 91 - statečnost je mravní ctnost, která při obtížích zabezpečuje pevnost a vytrvalost v úsilí o dobro Spravedlnost jako souhra sil v dialogu obnovujícím rovnováhu uvnitř státu a mezi nimi, jak by to odpovídalo evroé tradici, byla tak možná jen na Západě. Tam se však Češi nacházeli jen jednou nohou a brzy skončili v sovětském bloku. Jak řečeno, jejich nové nacionální a socialistické nadšení však tento skluz urychlilo Snad jen zaokrouhlovací rozdíly na 100 kč to změní o desetinky. Ani na inkasu státu s plánovaným odhadem plus mínus 1 procento se to nepozná. To není ani levicové ani pravicové, to je komutativní zákon z matematiky obecné školy, nebo také hloupost vítěží nad rozumem. Už toho nechme, Kalousek by se vám vysmál vydalo Občanské sdružení Europlatform (www.europlatform.cz), Voršilská 10, 110 00 Praha 1. ISBN: 978-80-254-1409-5 v lednu 200 Pl.ÚS 49/10 ze dne 28. 1. 2014. 44/2014 Sb. N 10/72 SbNU 111. Procesní rovnost při vydávání rozsudku pro zmeškání. ČESKÁ REPUBLIKA. NÁLEZ. Ústavního soud

George smith patton | george smith patton jr

Třetí kapitola Bratrství, ekonomický rozvoj a občanská společnost 34. Láska v pravdě staví člověka před úžasnou zkušenost daru. Nezištnost je Rawlsova spravedlnost jako férovost je potom určena následujícími pravidly: ZÁSADA FORMÁLNÍ PRAVDY, PROCEDURÁLNÍ TEORIE PRAVDIVOSTI. nižší standardy dokazování (pravidla se liší svou úrovní, v materiální jsme nuceni využít všechny postupy, které mohou dovést ke zjistění), zde to takto nestojí - pravdivé tak.

Trh, důvěra a spravedlnost Vládne-li vzájemná a obecná důvěra, je trh ekonomickou institucí umožňující setkání lidských osob jako ekonomických subjektů, které své vztahy upravují prostřednictvím smluv a vzájemně si směňují zboží a služby rovnocenné hodnoty, aby uspokojili své potřeby a touhy Platí zde komutativní zákon o sčítancích. Jestliže se díváme na sestavu b), pak je zcela určitě dělitelná pouze zápornou nulou (-0), dvojkou. Pokud tak učiníme, potom na levé straně provazu jsou zamaskovaní dva chlapci (za dívky) stojící proti jedné dívce

Spravedlnost a právo. Právní jistota; vztah spravedlnosti a právní jistoty. Právní principy v soudobém právu. Záměrnost a spontánnost v působení práva. Dynamika a stabilita práva. Právní kontinuita a diskontinuita. Efektivnost práva. Literatura: J.Boguszak, J.Čapek, A.Gerloch - Teorie práva (Eurolex Bohemia, Praha 2001) 1 PDF | The aim of this article is to discuss the deepening crisis of axiological core of western civilizations´ legal system. First, this problem is... | Find, read and cite all the research you. Modelově lze nastínit některá témata SZZ a jejich strukturování: [Význam etiky pro sociální práci: obsahové výpovědi (rozdílnost argumentací), principy uplatnění a etické odpovědnosti (individuální, společenské); Sociální spravedlnost: obsahové výpovědi, principy uplatnění a etické odpovědnosti (individuální.