Home

Čtvrtletní časové řady

 1. Příkladem krátkodobých časových řad jsou časové řady čtvrtletní, měsíční, týdenní atd. Jak uvidíme dále, toto členění je důležité při zkoumání jednotlivých složek časových řad. 1.2 Grafická analýza časových řad Jedním ze základních prostředků prezentace časových řad je jejich graf. Nejčastěj
 2. Obchod, pohostinství, ubytování - časové řady - Základní finanční ukazatele - čtvrtletní. Přílohy. Klasifikace NACE Rev. 2 (CZ-NACE) Archiv: Klasifikace NACE Rev. 1.1 (OKEČ
 3. Časové řady - měření sezónnosti Tabulka pomocných výpo čtů Rok Čtvrtletí roku yij tij yij *t ij tij ^2 Tt yij /T t Ij Yij oy ij 2007 I. 843399 -9,5 -8012291 90,25 916898,3 0,919839 0,933795 856195,2 903194,
 4. Průměr časové řady Použijeme pro charakteristiku časové řady jedním číslem. Průměr intervalové řady - prostý aritmetický průměr Příklad: Vypočtěte průměrné čtvrtletní tržby v provozovně Dřevo Jelínek, roční tržby dosáhly 2 468 700 Kč. 2 468 700 / 4 = 617 175 K
 5. ovaly z časové řady sezónní složku. Jejich délka je vždy o jedničku větší než délka sezóny a váhy jsou zvoleny tak, aby krajní pozorování měly poloviční váhu oproti ostatním. Např. pro čtvrtletní časovou řadu.

Hodnoty časové řady budeme značit symbolem Y t, kde t představuje čas. Y t tedy značí napozorovanou hodnotu časové řady v časovém bodě t. Naproti tomu odhadnutou hodnotu časové řady budeme značit obvyklým způsobem . Celou množinu hodnot časové řady až do časového bodu t potom značíme Y 1, Y 2 Y t-1, Y t Zpožděním časové řady na vstupu (max) volíme počet hodnot, které využiji na vstupu, jinak řečeno, nová hodnota bude vysvětlována na základě modelu sdvanácti předchozími pozorováními. Zpoždění časové řady (min): Tento parametr říká, kolik kroků dopředu chceme předpovídat. Pokud zvolím

Analýza čtvrtletní časové řady A s provedením následujících úkonů: a) Odstraňte případnou sezónnost budˇ pomocí klouzavých průměrů nebo lineární regresí s umělými sezónními proměnnými (ve druhém případě s pomocí gretlu). b) Vypočtěte trend této časové řady (po odstranění sezónnosti) nejméně 6 různým ČASOVÉ ŘADY - posloupnosti věcně a prostorově srovnatelných pozorování, která jsou jednoznačně uspořádána z hlediska času - ČŘ ekonomických ukazatelů vykazují určité specifické rysy, takže je třeba znát adekvátní postupy, vhodné k jejich zpracování - existují různé typy časových řad nově zařazené čtvrtletní míry inflace určuje průběh časové řady ročních měr inflace. Pokud se k této řadě přistupuje jako k prostředku měřícímu vývoj inflace v daném čtvrtletí (což je v naší praxi zcela obvyklé a běžné), jsou její pohyby velmi obtížně vysvětlitelné a interpretovatelné Bakalářská práce se zabývá analýzou časové řady počtu hostů v lázeňských ubytovacích zařízeních v celé České republice od roku 2000 do roku 2016. Jedná se o intervalovou časovou řadu se čtvrtletní periodicitou sledování počtu hostů

Obchod, pohostinství, ubytování - časové řady - Základní

 1. časové řady do 30. 11. 2008) - Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle měn FPT (ČNB) 4-04 (poznámka: pro časové řady do 30. 11. 2008) - Měsíční bilance aktiv a pasiv investičních fondů FKI (ČNB) 1-12 (poznámka: pro časové řady od 31. 12. 2008) - Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů.
 2. Metody očišťování jsou velmi složité, i když si je můžeme velmi zjednodušeně představit jako opakované vyhlazování časové řady pomocí různých typů klouzavých průměrů a měsíčních či čtvrtletních průměrů. Experti ČSÚ používají dvě standardní metody očišťování: TRAMO/SEATS a X-12-ARIMA
 3. čtvrtletní časové řady od roku 2007 bude stanoven přibližný vývoj pro druhý a třetí kvartál roku 2011. Součástí praktické části je i stručná charakteristika nezaměstnanosti Slovenské republiky z důvodu následného porovnání obou těchto měr za roky 1994-2010

Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady: Poznámka: Termíny zveřejnění souvisejí s RI Indexy cen výrobců. Termín publikování 4. čtvrtletí 2021 bude upřesněn do září 2021. Anotace: Čtvrtletní informace o vývoji indexů cen ve stavebnictví Časové řady členíme podle charakteru ukazatele: • okamžikové - hodnota ukazatele k určitému okamžiku t (např. počet evidovaných uchazečů), • intervalové - velikost sledovaného ukazatele závisí na délce intervalu, za který je sledová Analýza čtvrtletní časové řady C s provedením následujících úkonů: a) Posuďte vhodnost apriorní volby dále provedené ARMA(p,q)-modelem na základě grafického rozboru korelogramu parciální a parciální autokorelační funkce analyzované časové řady. Rámcově zhodnoťte na základě tohoto korelogramu, které typy ARMA(p.

> Časové řady > Metodika Čtvrtletní výsledky - 1. čtvrtletí 2021 » zpět na obsah. Informační systém o průměrném výdělku. Výsledky ke dni 09. 6. 2021. ČR Celkem: CR_211.pdf; CR_211.xlsx; Úvodní strana / Pro respondenty šetřen. hospodářství České republiky resp. časové řady pocházející ze zmíněného sektoru. V praxi by mělo být empiricky zjištěno zda vůbec moderní metody mají nějaké reálné využití pro oblast daných časových řad Tab. 1: Výsledky HEGY testu pro vybrané čtvrtletní demografické časové řady SNATKY koeficient sm ěr. chyba t-podíl p-hodnota const 6345,35000 1841,35000 3,446 0,0010 time -13,8541000 7,14161000 -1,940 0,0565 z1 -0,11011200 0,02968890 -3,709 0,0004 z2 -0,02753800 0,03003090 -0,917 0,3624. 24.02.2020 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 4. čtvrtletí 2019 Stavební Technik/Ička Stavebního Úřadu Oddělení Vyvlastňovacího Úřadu, Deliktů A Stavebního Dozoru, nejvyšší mzda - Volná pracovní míst

Analýza časových řad - vse

 1. 86 MAKROEKONOMICKÝ MODEL KREDITNÍHO RIZIKA V našem modelu byla míra defaultu modelována podílem nově vzniklých špatných úvěrů k celkovému objemu úvěrů v ekonomice.147 Čtvrtletní časové řady nově vzniklých špatných úvěrů byly k dispozici od Q1/1997 do Q3/2005. Jejic
 2. časové řady intervalové (intervalových indikátorů) časové řady okamžikové (okamžikových indikátorů) dle periodicity sledování: časové řady dlouhodobé (roční a delší) časové řady krátkodobé (čtvrtletní, měsíční aj.) dle způsobu vyjádření indikátorů: časové řady naturálních indikátor
 3. ČASOVÉ ŘADY - posloupnost chronologicky uspořádaných pozorování. - posloupnosti věcně a prostorově srovnatelných pozorování, která jsou jednoznačně uspořádána z hlediska času. - existují různé typy časových řad. A. Rozdělení ČŘ podle časového hlediska rozhodného pro zjišťování údajů: 1. ČŘ intervalové
 4. Proveďte vyrovnání časové řady přímkou a pokuste se o prognózu na rok 2011. Vyrovnané hodnoty vypočtěte s přesností na 1 desetinné místo. Úloha 2 Majitel prodejny evidoval čtvrtletně objem prodeje ovocných kompotů a jejich zásoby na počátku čtvrtletí. Čtvrtletí Prodej ks Zásoba ks I. 560 220 II. 480 210 III. 520 21
 5. časové řady obsažena v HP trendu, v případě vysokých hodnot je tomu naopak. Nevýhodou HP fi ltru je, že optimální hodnota parametru vyhlazení není před sa-motnou aplikací známá. Jistým standardem pro čtvrtletní data se stala hodnota 1600, která je doporučena v původní práci Hodricka a Prescotta (1997). Tato hodnota nic

Analýza časové řady počtu lázeňských hostů v České

Proč sezónně očišťovat? Statistika&M

 1. hraniční hodnotě -1 vyjadřují, že obě sledované časové řady mají zcela opačný směry v jejich časovém vývoji. Hodnoty sxy blížící se k 1 prozrazují, že časové řady x a y se vyvíjí téměř shodně s hlediska stejných směrů pohybů a vykazují stejnou relativní míru ve vzájemném vývoji
 2. Revize celé časové řady čtvrtletních finančních účtů od roku 2004 je plánována na říjen 2015. VI. Vykazující subjekty Čtvrtletní finanční účty jsou sestavovány z výkazů finančního sektoru sbíraných ČNB, statistických výkazů ČSÚ a dále údajů z centrálních úřadů a dalších institucí
 3. TEST, časové řady (bazické a řetězové indexy) 12. Časové řady 13. Indexní analýza V tabulce je čtvrtletní časová řada HDP ČR (v mld. Kč) v období od 1.1. 1994 do 31.12. 2000. Vyrovnejte tuto ČR centrovanými klouzavými průměry délky 5
 4. Jako příklad časové řady makroekonomických ukazatelů bylo zvolené čtvrtletní tempo růstu HDP v USA. Byl proveden odhad základních chaotických deskriptorů těchto časových řad. U HDP je nutné brát v úvahu nedostatečné množství dat pro kvalifikovanou analýzu. Pokud je Ljapunovovův exponent kladný, korelační dimenze.
 5. V eshopu IDSOK cestující zakoupí časové jízdní doklady (7 denní, měsíční) a nově od 1. ledna 2021 také čtvrtletní a roční elektronické jízdenky. Od 1. ledna 2021 dochází k rozšíření nabídky jízdních dokladů IDSOK. V eshopu IDSOK zakoupíte kromě 7 denních a měsíčních i čtvrtletní a roční elektronické.
 6. změnila hodnota časové řady za jeden časový interval. Počítáme jej následovně [4]: (1.4) Tempo růstu či poklesu hodnot časové řady se značí jako koeficient růstu, označený jako k i (y), vypočteme jej jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady
 7. Například měsíční časové řady mohou být interpolovány ze čtvrtletních časových řad anebo čtvrtletní časové řady mohou být agregovány z časových řad měsíčních. Procedura EXPAND poskytuje také i mnoho dalších transformací časových řad. Článok na stiahnutie PDF (986,9 KB, 108 stiahnutí

Časové řady ekonomických ukazatelů se člení různými způsoby. Nejčastějším způsobem rozdělení časových řad je z hlediska času, kdy rozlišujeme řady intervalové a čtvrtletní měření (CIPRA, 1986). Cyklická složka je nejspornější složkou časové řady. Místo označení této složk Funkce AggregateBy provádí agregaci hodnot v časové řadě pomocí nového časového intervalu, který zadáte pomocí kalendáře. Tuto funkci můžete použít k převedení časové řady s malým intervalem na časovou sadu s větším intervalem: například chcete-li vytvořit týdenní časovou řadu z denní časové řady. Pokud.

Hodrick-Prescott filtr (také známý jako Hodrick-Prescott rozkladu) je matematický nástroj používaný v makroekonomii, a to zejména v teorii reálného obchodního cyklu, k odstranění cyklické složky časové řady od nezpracovaných dat. Používá se k získání reprezentace vyhlazené křivky časové řady, která je citlivější na dlouhodobé než na krátkodobé fluktuace. Počet časových řad je průběžně zvětšován importováním dalších ekonomických dat. Časové řady jsou k dispozici v různých periodicitách (denní, měsíční, čtvrtletní a roční), mezi kterými je možné řady libovolně převádět. Virtuální burza Virtuální burza umožňuje obchodování na burze cenných papírů Nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008 , kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2 Model časové řady počtu nezaměstnaných skončení čtvrtletí (např. výsledky VŠPS za 4. čtvrtletní roku 2012 byly publikovány 2. 4. 2013). (ČSÚ, 2012a) Pomocí VŠPS určuje ČSÚ počet nezaměstnaných a celkovou pracovní sílu, jenž slouž Take a look at our interactive learning Quiz about Lekce 10: Časové řady , or create your own Quiz using our free cloud based Quiz maker

Čtvrtletní hdp. Tab_GS Příspěvky k vývoji HDP a HPH, sezonně očištěno 02.10.2020 (kód: 050038-20) Čtvrtletní sektorové účty - časové řady Odkaz [nové okno Čtvrtletní HDP, HDP - Statistické ukazatele české národní banky, časové řady vývoje ekonomiky . Popis ČSÚ: Růst české ekonomiky loni zpomalil na 2,4 procent ČASOVÉ ŘADY ČASOVÉ ŘADY - u časových řad se pro nezávisle proměnnou místo x používá t Je dána čtvrtletní časová řada počtu motorových člunů, které vyplují z nejmenovaného přístavu. Jsou . uvedeny čtvrtletní údaje od 1.čtvrtletí 2008. Soubor vodni_doprava.sav To závisí na povaze dané časové řady. Časové řady rozlišujeme dvou základních typů, a~to spojité a~diskrétní časové řady. \textbf{Spojité časové řady} \index{Spojité časové řady} jsou řady, kde hodnoty časové řady známe a můžeme měřit v~každém okamžiku (např. odběr elektřiny nějakého odběrového místa)

Analýza Nezaměstnanosti V České Republice Pomocí Časových Řa

 1. čtvrtletní využijeme standardně používanou metodu nepřetržité inventarizace. Na zá- Kvůli omezení špatných odhadů na konci časové řady, což je další nedostatek HP fi ltru, je výhodné zejména u takto významné časové řady vhodné provést její projekci. V našem případě bude pro všechny země použit.
 2. Časové řady. Statistické informace o ekonomických činnostech. Hlavní statistické činnosti statistických jednotek. Orientace v předpisech pro statistické práce. Výsledky úloh. Přílohy. Základy statistiky. Postavení a úkoly statistiky. Základní statistické pojmy
 3. Začátek časové platnosti kuponů může být různý podle potřeb cestujícího. Pro pravidelné cestování z Regionu do okrajových částí Prahy není nutné dokupovat kupon pro celou Prahu a je možné si předplatit pouze tarifní pásmo 0 (obsahuje pásma 0 i B), které pokrývá dojezdové úseky příměstských autobusových.
 4. občanské/zlevněné čtvrtletní: 900/450 Kč; zlevněné 10měsíční: 1350 Kč; občanské/zlevněné roční: 2950/1475 Kč; Časové jízdenky, s výjimkou 1denní, jsou nepřenosné, vázané na průkaz DPMO, průkaz IDSOK nebo na platný průkaz ISIC nebo žákovský průkaz u studentů do 26 let
 5. Po kliknutí na tlačítko Create je třeba zadat formát časové proměnné, pro čtvrtletí údaje je to RRRR:Q, tedy například 2002:2 je druhé čtvrtletí roku 2002 jako výchozí hodnota časové proměnné. Dále je nutno zvolit interval, opět vyber s použitím tlačítka a volbou z menu. Pro čtvrtletní č.ř. zvolíme QTR
 6. Časové řady Největší výhodou grafů typu časové řady je možnost vidět jakékoliv výstupy z různých entit v jednom diagramu. Například celkový výsledek, obsahující hodnotu story points zavřených úkolů, příjmy v daném projektu podle data, množství uzavřených tiketů zákaznické podpory, částku za placené.
 7. Ceny E 6-04 Čtvrtletní výkaz o cenách zemního plynu pro konečné zákazníky mimo domácnosti. 5. č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009.
MICEX Index - aktuální graf akcie MICEX Index v bodech

Občanské měsíční a čtvrtletní časové jízdenky platí v obvodu zastávek MHD i pro autobusy linkové dopravy v systému ID ZK po dobu platnosti smlouvy upravující vztahy města a kraje. 6. Přeprava zavazadel. Zavazadla do celkové hmotnosti 50 kg a pes se přepravují bezplatně občanská čtvrtletní, občanská pololetní, občanská roční, žákovská měsíční, žákovská čtvrtletní, je zaplaceno časové jízdné. h) Za ztracený nebo poškozený jízdní doklad dopravce náhradní doklad neposkytuje, pokud ztrátu nebo poškození nezavinil nebo nezpůsobil sám Příkladem krátkodobých časových řad jsou časové řady čtvrtletní, měsíční, týdenní atd. Jak uvidíme dále, toto členění je důležité při zkoumání jednotlivých složek časových řad. 1.2 Grafická analýza časových řad . Ekonometrie - Elementární charakteristika časových řa

7 denní, měsíční a čtvrtletní jízdenky a Senior Pas pro samostatnou zónu 71 je možné zakoupit pouze v prodejnách DPMO. K nákupu časové jízdenky je nutné předložit průkaz DPMO, u studentů ve věku 15-26 let je možné předložit platný ISIC průkaz. Všechny tyto jízdenky jsou nepřenosné Ceník časového jízdného v zóně 301 Děčín. Výše jízdného placeného bezkontaktními bankovními kartami (BBK) ve vozidlech DPMD,a.s. na linkách MAD Děčín odpovídá výši jízdného placeného elektronickou peněženkou. Maximální limit plateb prostřednictvím BBK je 500.-Kč časové řady průměrného hrubého měsíč-ního výdělku zaměstnanců ve veřejné Obrázek č. 1: Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnanců ve veřejné správě a obraně, povinném sociál-ním zabezpečení, čtvrtletní údaje, sezonně neo-čištěno Zdroj dat: ČS

Mzdová sféra ČR - rok 2020. Výsledky ke dni 24. 3. 2021. [1] Tabulka M8 - hrubá měsíční mzda a její složky, diferenciace, placená doba podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO. Na rozdíl od publikace obsahuje všechny publikovatelné podskupiny a kategorie zaměstnání CZ-ISCO Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP) je hlavní provozovatel veřejné dopravy - metra, tramvají a autobusů v hlavním městě České republiky Praze a zároveň provozovatel městských drah (speciální a tramvajové), na nichž tuto dopravu provozuje

Pro nákup částečně integrované mobilní jízdenky - tzv. SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru MDJ na číslo 90206.Jízdenka stojí 22 Kč (+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora), je přestupní a platí 60 minut na linkách MHD a PAD pouze v zóně 101 Ústí nad Labem a neplatí u železničních dopravců. Jízdní doklady jsou platné na linkách MHD a PAD pouze v. Analýza periodické složky v časové řadě Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. et PhDr. Ivo Müller Ph.D. Vypracovala: Žaneta Janktová Studijní program: B1103 Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví Forma studia: prezenčn

16.08.2021 Indexy cen stavebních prací, indexy cen ..

čtvrtletní cykly) a graficky znázorněte původní řadu a řadu klouzavých průměrů. 28) Metodou nejmenších čtverců proveďte analytické vyrovnání časové řady z úlohy 27 přímkou a načrtněte obrázek. Proveďte prognózu pro první čtvrtletí roku 2006 a porovnejte ji se skutečností Toto ustanovení platí pouze pro zónu 71 a pro jízdenky vydané dopravcem DPMO. Duplikát časové jízdenky je možno vydat pouze u nepřenosné měsíční, čtvrtletní, 10 měsíční a roční jízdenky, vyjímaje Senior Pas. Vydání duplikátu časové jízdenky bude cestujícímu provedeno pouze jednou v kalendářním roce Čtvrtletní jednoduchý Těchto korekčních členů harmonické řady je velké množství, někdy i desetitisíce. Například ekliptikální délku Země vypočteme dle VSOP87D takto (celkem je těchto členů přes tisíc): L0 = 1.75347045673 Časové škály Pokud použijete agendu Časové rozlišení, v agendě Interní doklady o časovém rozlišení už neúčtujete, protože údaje se do účetního deníku přenáší přímo z agendy Časové rozlišení. Hodnoty se počítají na dny. Nejprve se vypočítá hodnota pro roční periodu, dále pro čtvrtletní, resp. měsíční periodu Čtvrtletní jednoduchý se totiž mění v gregoriánském kalendáři řady epakt, které platí následujících sto let až do roku končícího 99. Prázdné řádky v tabulce oddělují jednotlivé cykly Zlatého čísla. V tomto cyklu se opakují i epakty. Časové škály

is.muni.c

Časové řady a koeficient růstu (tempo) Text dotazu. Dobrý den, promiňtě, že ruším. Chci se prosím Vás zeptat jestli je možné aplikovat na časovou řadu hodnot počtu cizinců v jednotlivých letech koeficient růstu pro získání hodnoty, o kterou se počet cizinců navýšil oproti předchozímu roku Periodické časové řady. Kategorie: Statistika. Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Předmětem práce je analýza naměřených hodnot a predikování následného vývoje pomocí periodických časových řad. Obsa Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje Ministerstvo pro místní rozvoj ve státní správě významnou roli Časové řady 2. Časová řada Časová řada = posloupnost v čase seřazených údajů, zpravidla ve směru minulost přítomnost. Analýza časových řad soubor metod, které slouží k: o popisu dynamiku vývoje sledovaných jevů v referenčním období (tj. období, kterého se to týká), o prognózování budoucího vývoje 3 Videokurzy Excel . Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:. Jak na Excel - naučte se efektivně využívat Excel - nejoblíbenější (Hodnocení 97%, přes 13.000 studentů, + 750 pozitivních zpětných vazeb) - Získat kurz; MaxiKurz Excel - získejte lepší práci, více peněz, staňte se nepostradatelní (přes 6 hodin videí, 160 lekcí) - Získat kur

ISPV - Aktuáln

Periodické časové řady - protokol ze statistiky V rámci protokolu jsou ze čtvrtletních údajů o tržbách jedné stavební firmy v daných letech vypočtené rovnice trendové funkce (přímky) a empirické sezónní indexy Časové doplatky do 1. vozové třídy: ceník 2C: od 14.12.2014: Ceník 2C (6 kB) Zpáteční sleva: ceník 2D: od 14.12.2014: Ceník 2D (45 kB) Týdenní traťové jízdenky: ceník 2E: od 14.12.2014: Ceník 2E - týdenní (32 kB) Měsíční a čtvrtletní traťové jízdenky: ceník 2E: od 14.12.2014: Ceník 2E - měsíční (38 kB. Tuto šablonu Excel časové osy si můžete stáhnout zde - šablonu Excel časové osy Časová osa Excel - Příklad č. 1 . Uváděli jsme seznam řady produktů, které se prodávají v regionu a po měsíci. Postupujte podle následujících kroků: Nejprve vytvořte kontingenční tabulku pro daná data Např.: čtvrtletní, měsíční, týdenní, denní, hodinové (koncentrace NOx v ovzduší), minutové a dokonce i vteřinové časové řady (burza cenných papírů). Úvod do časových řad Časové řady lze dělit podle několika hledisek: • způsob vyjádření 1. peněžníčasové řady- ukazatel je veden v peněžních. průměrného růstu časové řady ve sledovaném období K odstranění sezónní složky ve čtvrtletní časové řadě HDP je nejvhodnější použít. Answer. prosté koluzavé průměry. centrované klouzavé průměry. centrované klouzavé průměry, pokud má časová řada HDP sudý počet hodnot a prosté klouzavé průměry.

Česká Zemědělská Univerzita V Praz

Výpočet je velmi snadný. Jde o aritmetický průměr denních kurzů, které byly vyhlášeny pro dané pracovní dny v období. Jsou zveřejňovány vždy v poslední den daného období a spadají do něj. Tím je možné vzájemné kurzy devizového trhu porovnávat a dlouhodobě vyhodnocovat trendy a časové řady Jak řešit číselné řady — Matematika.cz; Číselné řady se používají v nejrůznějších logických testech. Máte zadanou posloupnost nějakých čísel a vaším úkolem je doplnit za řadu číslo, které by mělo logicky následovat. V tomto článku si ukážeme, jak takové číselné řady řešit. Hlasování: 0 Hlasování.

S.O.K. stavební, s.r.o. - Volná pracovní místa Kurzy.c

C) Časové jízdenky na čipové kartě: Měsíční jízdenka síťová občanská : 200,- Kč : Čtvrtletní jízdenka síťová občanská : 500,- Kč : Měsíční jízdenka síťová pro žáky, učně a studenty : 100,- Kč : Měsíční jízdenka síťová pro důchodce do 70 let věku : 120,- K Search:ekonomické časové řady Uloz . authorSTREAM enables presenters to upload & share PowerPoint, Keynote & PDF presentations online; embed in blogs, convert to video and share on social networks Užitečné informace ze světa Ekonomických staveb - nové domy, rady odborníků, trendy bydlení ze zahraničí, informace k zařízení a užívání staveb Toto jízdné je možné uplatnit pouze po předložení průkazu IDSOK. Senioři 65+ mají nárok na jednotlivou, 7denní, měsíční a čtvrtletní jízdenku. Jsou povinni zapsat na časovou jízdenku číslo průkazu IDSOK, pokud tak neučinil oprávněný výdejce časové jízdenky při jejím výdeji. Tyto jízdenky jsou nepřenosné. 6 • časové určení hodnoceného výkonu. nebo o čtvrtletní a pololetní písemné práce. Řadí se sem i závěrečné zkoušky. Cílem suma- základní řady vyjmenovaných slov a snažíš se uplatňovat pravidla psaní i, í, y, ý po obojetnýc 7. 2020 zakoupil/-a traťovou jízdenku ČD (týdenní, měsíční, čtvrtletní) pro cesty uvnitř kraje, smíte ji využít do konce její platnosti. Při dalším nákupu však bude nutné již využít předplatné jízdné IDPK. Pokud cestujete přes hranice kraje, traťové jízdenky bude možné zakoupit i po 1. 7. 2020

N.C.-stavební s.r.o. , Praha IČO 26163063 - Obchodní ..

JAK SE POČÍTÁ HDP. Redakce Euro.cz, Jan Heller, 30. 7. 2001. Zdroj: Euro.cz. Bleskový odhad vývoje bude k dispozici šest týdnů po skončení období. V reakcích odborné veřejnosti na čtvrtletní odhady vývoje základních makroekonomických agregátů se objevují požadavky na větší sdílnost Českého statistického úřadu. Matýskova matematika - Matematika od 1. do 5. ročníku základní školy. Vítáme Vás na výukovém portálu Matýskova matematika. Naleznete zde výuková videa, která Vás provedou výukou matematiky od 1. do 5. ročníku základní školy. Stačí si vybrat díl Matýskovy matematiky a můžete si přehrát výuková videa vytvořená. Měsíční a čtvrtletní kupóny jsou zdraženy o 25 %, cena ročního jízdného je stanovena na 9,5násobek ceny měsíční. U ročních kupónů proběhne oproti stávajícímu stavu zdražení o 10-15 %, což přináší ještě větší zvýhodnění než za stávajícího stavu 12.9 Finanční výkazy. Každá účetní jednotka, která účtuje v soustavě účetnictví, má ze zákona povinnost předkládat účetní závěrku vypracovanou k poslednímu dni účetního období. Ta se předkládá finančnímu úřadu ke dni odevzdání přiznání k dani z příjmů Čtvrtletní údaje o volných pracovních místech požadují Komise nejpozději tehdy, kdy jsou dostupné časové řady s alespoň 16 sledovanými čtvrtletími. V příloze je rovněž stanoveno, na jaké úrovni agregace klasifikace NACE Rev. 2 by měly bý

Ceník jízdného Dopravní podnik hl

Vyberte typ časové jízdenky, kterou chcete koupit: Týdenní, Měsíční nebo Čtvrtletní - a jakékoli Vám náležející slevy. V případě slevněných autobusových jízdenek zadejte číslo a datum vypršení platnosti dokladu, který Vás opravňuje ke slevě Další časové elektronické varianty (čtvrtletní a roční) zakoupíte prostřednictvím mobilní aplikace MobilOK nebo na e-shopu IDSOK (eshop.idsok.cz). Více informací o IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje najdete na www.kidsok.cz . Infolinka IDSOK 588 887 788 - můžete volat v pracovní dny od 5 do 22:30 hodin Vyhláška č. 386/2009 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 201 časové rozlišení v účetnictví. časové rozlišení účtování. rozliseni slovesne tvary jedno.. časové rozlišení nákladů. směrnice pro evidenci veřejnýc.. S-Rank: 1/10. Dnešní návstěvnost stránky: 0. Posledních 24 hodin: 0. Měsíční denní průměr: 0 Integrovaná doprava (SID) Středočeská integrovaná doprava (SID) je integrovaný dopravní systém zahrnující autobusové linky v mnoha oblastech Středočeského kraje, některé linky SID zajíždějí i do Prahy (tedy mimo středočeský kraj). Výpočet ceny jízdného v rámci SID je na základě počtu projetých tarifních pásem

Jízdné v příměstské dopravě Pražská integrovaná doprav

Existují i časové jízdenky. Měsíční občanská stojí 180,- Kč, měsíční žákovská a pro důchodce 100,- Kč, čtvrtletní občanská 520,- Kč. Bezplatně se přepravují jedno dítě do 6 let v doprovodu osoby starší 15 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P (v případě ZTP-P včetně průvodce a psa), důchodci starší 70. Zeptejte se nás, rádi vám pomůžeme s výběrem nejvhodnější jízdenky pro vaši plánovanou cestu. +420 221 111 122

Inventura - Wikipedi

Jízdenky lze zakoupit pro jednu nebo dvě zóny SID, ve kterých je MHD provozována. Území Berouna a Králova Dvora tvoří zónu 18 a území Hýskova a Nižbora zónu 75 . Jízdenka pro jednu jízdu bez přestupu v obvodu MHD za 11,- Kč vydaná v březnu 2005. Existují také časové jízdenky, a to buď žákovské nebo občanské Autobusové linky smluvních partnerů Dopravy Ústeckého kraje jsou od 1. 1. 2015 integrovány s linkami MHD Teplice. Je tedy možné jet na jednu jízdenku z okolí Teplic do města a v rámci platnosti jízdenky přestupovat. Pro výpočet ceny jízdného použijte Tarifní počítadlo jízdného Dopravy Ústeckého kraje Jízdné v MHD Hradec Králové. platnost od 1. 1. 2020. 1) Při nástupu se strhne základní jízdné. Proto je třeba při výstupu přiložit kartu znovu ke čtečce a finanční rozdíl je zpět nahrán na kartu. 2) Druhá jízda se bude počítat jako zlevněná za uvedenou částku, pokud je přestup realizován do 35 minut od zahájení. Dlouhodobé časové jízdenky ODIS ve formě zápisu na bezkontaktní čipovou kartu lze zakoupit POUZE v přepravní kanceláři ČSAD Havířov a.s. na autobusovém nádraží v Havířově-Podlesí. V souladu s jednotným celokrajským číselníkem pro linky ODIS budou linky MHD Havířov (č. 1 až 22) nově označeny čísly 401 až 422 Na základě novely l zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se sníží s platností od 1.5.2020 sazby DPH u vodného a stočného z 15 % na 10 %

Měsíční a čtvrtletní jednoduché tabulk

ZDAR, a.s. stanovuje výši přirážek v MHD Žďár nad Sázavou takto: a) neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem činí výše. přirážky 500,- Kč, b) neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby dokladem o zaplacení dovozného činí. výše přirážky 100,- Kč Časové předplatné jízdné IDPK: - je jízdní doklad aktivovaný na Plzeňské kartě, - je přestupné mezi všemi dopravci zapojenými do IDPK *, územní platnost (zóny). Území IDPK je rozděleno do 70 tarifních zón. Tarifní podmínky (tzn. výše předplatného a poskytované slevy) se pro zónu 001 Plzeň a pro vnější zóny. Časové jízdenky lze využít pouze formou adresné odbavovací karty. Jízdním dokladem je odbavovací karta s platným kuponem. Časové jízdenky (kupony) neplatí v linkách příměstské veřejné linkové dopravy! Časové kupóny nelze platit bankovní kartou. ODBAVOVACÍ KARTY /ČIPOVÉ BEZKONTAKTNÍ

Zápis duplikátu časové jízdenky na BČK 50,- Kč čl.144 / 17 400,- 16,- 72,-Vrácení jízdného z důvodu na straně cestujícího 50,- Kč čl.144 / 18 400,- 16,- 72,- měsíční čtvrtletní obyčejné jízdné (100%) obyčejné jízdn Nový SOR NBG12. V sobotu 20.12.2008 byl poprvé nasazen do provozu nový typ autobusu v MHD Tábor - SOR NBG12 (za info díky RB). Jedná se o plně nízkopodlažní čtyřdveřový autobus s pohonem na zemní plyn, který má obsaditelnost 27 + 75 (27 sedících, 75 stojících cestujících) Pro pravidelné cestování třikrát a více týdně se vyplatí předplatní časové kupony. Ceny jízdného se řídí počtem projetých pásem. K dispozici jsou předplatní kupony měsíční, čtvrtletní nebo roční. Pro možnost využít předplatné jízdné je potřeba mít vystavenu Průkazku PID, čipovou kartu Lítačka, IN. Pokud chcete ušetřit na pravidelných cestách, vyplatí se časové kupony PID, ty jsou měsíční, čtvrtletní nebo roční. Které časové kupony jsou nejvýhodnější? Časové kupony se vyplatí všem, kdo jezdí pravidelně, ať už do práce, nebo do školy. Nejvýhodněji vychází roční kupon, nejméně výhodný je měsíční Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2007 projednal na 11.schůzi dne 23.5.2007 a přijal usnesení č.227 . Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2007 projednala dne 25.dubna 2007 (viz bod č. 8) a přijala usnesení č. 435