Home

NF VŠE studijní plán

Studijní oddělení - vse

Studijní referentky vyřizují nejen tyto, ale i další žádosti uchazečů a studentů na všech stupních studia. Studijní oddělení NF najdete ve 3. patře Nové budovy, VŠE. Úřední hodiny. Osobní konzultace pouze po písemné dohodě se studijní referentkou nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 - Žižkov IČO: 61384399 DIČ: CZ6138439 Studijní programy a studijní plány 13 Studijní program (hlavní specializace) a vedlejší specializace 14 kteří absolvovali bakalářské studium na VŠE již multifunkční identifi - kační kartu mají, ostatní studenti si kartu vyřídí na začátku září dle pokynů z centra informatiky. (NF) ttp://nf.vse.czh Děkan.

Studijní programy - vse

Předmět Státní zkouška z vedlejší specializace (5HD2) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 5HD2 - Státní zkouška z vedlejší specializace, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) Institucionální plán VŠE na roky 2019-2020; RVH projednala studijní programy FPH, NF a FM. Rada pro vnitřní hodnocení Vysoké školy ekonomické projednala na svém jednání dne 11. 9. 2018 nové studijní programy Fakulty podnikohospodářské, Národohospodářské a Fakulty managementu.. Národohospodářská fakulta (NF, F5, pátá fakulta) je jednou ze šesti fakult veřejné vysoké školy VŠE (tedy Vysoké školy ekonomické v Praze).Ve výuce a výzkumu se zaměřuje především na mikroekonomii, makroekonomii, na hospodářskou politiku, rakouskou školu, metodologii ekonomie, dějiny ekonomického myšlení, právo a ekonomii (ekonomickou analýzu práva), organizaci.

Identifikace pro studijní plán E (systém ECTS) Zkratka a identifikace: 3MI111 teorií - zájemcům lze doporuit další předm ty KMIE FPH i KEKE NF VŠE v Praze. Absolvování kurzu má znaný význam pro hlubší a kritické pochopení látky povinnýc 3.2. Předseda AS zahájil diskusi nad konceptem Plánu realizace Strategického záměru VŠE pro rok 2021, přičemž udělil slovo doc. Štěrbové, která jej krátce uvedla, přičemž též informovala o tom, že koncept byl projednán s MŠMT s tím výsledkem, že po provedení drobné úpravy a p NF (F5 - 5 členů): Ševčíková, Váňa, Vondráček (místopředseda), Studijní a pedagogická: Zima (předseda), Peterková, Čermáková 2. Změna statutu FFÚ VŠE 3. Institucionální plán VŠE pro rok 2021 4. Delegace členů RVŠ na období 2021-2023 5. Záměr digitalizace voleb do AS VŠE a hlasování v AS VŠE 6. Základní informace Učitelé - osobní stránky Vyučující - seznam. Studium a vědecko-výzkumná činnost. Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium. Vedlejší specializace. 5RR Ekonomický rozvoj měst, obcí a regionů. Publikační činnost a zprávy z katedry. Publikační činnost Zprávy z katedry. Galerie Na FPH, FIS a NF bude realizováno přijímací řízení též na přelomu prosince a ledna. Termín pro podání elektronické přihlášky ke studiu na VŠE a zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je v takovém případě uveden na stránkách fakulty, ostatní podmínky jsou platné beze změny

10. 8. 2021 Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy nabízí pracovní pozici Specialist(k)a strategie a rozvoje - ekonom(ka) Sekce rozvoje města, Institut plánování a rozvoje hl. m. Praze nabízí novou pracovní pozici Specialist(k)a strategie a rozvoje - ekonom(ka) pro multidisciplinární tým Kanceláře strategií a politik udržitelnosti Přijímací řízení Studijní plány. V Praze působí v roce 2011 jako hostující profesorka na Katedře hospodářských dějin NF VŠE. 21. února 2011 Uveřejněny konzultační hodiny v letním semestru 2010/2011. Aktualizován rozvrh! 6. února 2011 Uveřejněn rozvrh na letní semestr 2010/2011 Za účasti zástupců FMV proběhla Valná hromada Národního výboru Mezinárodní obchodní komory. Ve středu 23. června proběhla 32. Valná hromada Národního výboru Mezinárodní obchodní komory - ICC, jejímž zakládajícím členem je i Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Celý článek. 17 Pane děkane, co se na NF podle Vás za uplynulé 4 roky nejvíce povedlo?Největší pokrok vidím v tom, že se podařilo některé předměty přiblížit praxi. Dále se povedlo zvýšit zájem studentů o výjezdy do zahraničí i celkový počet výjezdů, který se více než zdvojnásobil. Velké díky v tomto patří panu docentu Chytilovi (proděkan pro zahraniční vztahy - pozn. Program: bakalářský (3 roky) Garant programu: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Garantující katedry: Katedra statistiky a pravděpodobnosti, Katedra ekonometrie, Katedra demografie Popis programu Jak se bránit dezinformacím a manipulaci pomocí práce s daty a jejich vizualizací? Kolik lektorů je potřeba na pokrytí všech aktivit na dětském táboře za rozumné náklady? Jaký bude.

VŠE BOREC.cz - vše pro studium na VŠE. Tyto stránky jsou určeny výhradně studentům VŠE (Vysoká škola ekonomická v Praze), kterým poskytují řadu užitečných informací o studiu na této škole, jako například informace o jednotlivých vyučujících nebo různé studijní materiály pro přípravu na zápočtové testy nebo. Akreditace, studijní programy a plány; AS FF UK žádá vedení FF UK a vedení UK, aby v souvislosti se zveřejněnými dokumenty EK NF VŠE ve věci prof. Martina Kováře podnikla potřebné právní a další kroky k ochraně dobrého jména FF UK a UK. Dále žádá vedení FF UK a vedení UK, aby ve stejné věci podnikla potřebné. Dny otevřených dveří: 21.12.2021, 14.1.2022 Den otevřených dveří, poznámka: Společný den otevřených dveří VŠE 21. prosince 2021, den otevřených dveří fakulty 28. ledna 2022 Obsah přijímaček: Bakalářské studium: termíny NSZ Scio (www.scio.cz) - testy OSP / VŠP absolvované od 1.6. 2019 do 31 Fakulta sdružuje katedry a studijní obory zabývající se informačními systémy a statistickými, ekonometrickými i dalšími matematickými metodami aplikovanými ve všech oblastech hospodářského života. Jedná se o moderní a rychle se rozvíjející disciplíny. Jejich výuka na VŠE má tradičně vysokou úroveň 131 563 024,92 Kč. Dotační titul. Operační program. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Název výzvy. ESF výzva pro vysoké školy. Prioritní osa. PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Fakulta managementu je hrdým členem svazku Vysoké školy ekonomické v Praze.V rámci studijního programu ekonomika a management předává studentům bohaté znalosti z oboru management a to nejen v teorii, ale i v praxi a to ve všech třech stupních vysokoškolského studia, které lze studovat jak v prezenční formě, tak ve formě kombinované, kterou ocení ti, kteří chtějí. 2021 Shrnutí hlavních zjištění průzkumu na téma uplatnění absolventů VŠE a hodnocení absolvovaného studia mezi absolventy z AK 2019/2020: Stejnou školu by s určitým odstupem od ukončení studia volilo 76 % absolventů (mírný nárůst), 63,4 % absolventů by volilo stejný program (téměř shodné). Z čerstvých absolventů by stejnou školu volilo více než 90 % a stejn

Harmonogramy - Vysoká škola ekonomická v Praze - vse

Studijní Bible21 přináší spojení textu Bible21 s rozsáhlým poznámkovým aparátem populární studijní Bible NLT Study Bible upraveným pro české prostředí. Čtenář v ní najde vše, co ke studiu a porozumění poselství Písma potřebuje - studijní poznámky, úvody k jednotlivým knihám Studijní plány. Na začátku bakalářského studia dostane každý student 216 poukázek na kredity ECTS.Pro úspěšné absolvování například oboru Podniková ekonomika a management musí student získat 180 kreditů. Z toho vyplývá, že 36 kreditových poukázek je rezervních, ty jsou určeny na opakování předmětů nebo na předměty navíc Anotace: V posledních přibližně patnácti letech pomalu narůstaly regionální disparity spojené s procesy ekonomické a společenské transformace v ČR. V Evroé unii i v jiných státech byla problémům regionálního rozvoje věnována větší pozornost. Nicméně se vstupem ČR do EU a s nárůstem již zmíněných regionálních diferencí bylo potřeba se tomuto tématu. Z médií: doc. Miroslav Ševčík: Měl by stát zvýhodňovat očkované proti COVID-19? Komentář doc. Miroslava Ševčíka pro časopis Ze Zdravotnictví:. Úvodem chci poznamenat, že mám vysokou míru pokory k onemocnění COVID-19, snažím se dodržovat byť mnohdy naprosto nesmyslná opatření, ale jsem zásadně proti dalšímu prohlubování zákazů a omezování individuální. Rozvoj VŠE. Vedení VŠE i vedení jednotlivých fakult klade důraz na zvyšování kvality všech činností školy. V akademickém roce 2019/20 mohla VŠE podpořit svůj strategický rozvoj jak prostředky z Institucionálního plánu na roky 2019-2020, tak prostředky z projektu OP VVV Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze, který se zaměřuje.

Uznávání předmětů - v rámci studia VŠE - Fakulta

iList.cz, informační a zpravodajský server studentů Vysoké školy ekonomické. Naší snahou je vydávat objektivní, nezávislé zpravodajství a publicistiku o dění na VŠE a přinášet informace z kultury, sportu a ze života studentů Praha, Nakladatelství OECONOMICA - VŠE v Praze 2005. ISBN 80-245-0855-9. 222 stran. Doporučená cena 235 Kč. Sirůček, P. : EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. 1. vydání. Praha, Nakladatelství OECONOMICA - VŠE v Praze 2003. ISBN 80-245-0473-1. 224 stran Josef Svoboda po 22 letech přerušovaného studia získal bakalářský diplom na Western University v Ontariu, pokračoval na univerzitě v Edmontonu a zaměřil se na arktickou rostlinnou ekologii. Znovu se oženil a narodili se mu dva synové. Nakonec v roce 1973 zakotvil coby profesor na torontské univerzitě v Torontu a se svými.

Státní zkouška z vedlejší specializace - NF - VŠE

  1. Akreditace, studijní programy a plány; UK považuje výroky na adresu naší fakulty a členů naší akademické obce, které jsou v materiálech na webu NF VŠE obsaženy, za velmi urážlivé a zváží další kroky včetně právních. za vedení Filozofické fakulty UK
  2. Ahoj, můžeš se nám představit (např. jméno, ročník studia, obor studia, případně koníčky, jiné práce apod.) a říci nám, proč jsi si vybral/a vedlejší specializaci 5PV - Praktikum ve veřejné správě? Kdy jsi stáž absolvoval/a (rok, semestr)? Jmenuji se Lenka Grau. Právě jsem dokončila magisterské studium oboru Hospodářská politika, pracuji jako business.
  3. Letos si organizátoři z Runczech připravili velkou novinku, a to oddělený závod určený speciálně pro týmy pod názvem O2 Pražská štafeta. Ten se uskutečnil ve čtvrtek 15. června na Výstavišti v Holešovicích a byl vypsán na distanci 4x5 km a závodu se zúčastnili i studenti naší školy

Aktuality - vse.c

  1. Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for
  2. 2014 - 2016: Ing., Ekonomická analýza, NF, VŠE v Praze 2011 - 2014: Bc., Národní hospodářství, NF, VŠE v Praze. Odborná praxe. 11/2020+: Hlavní analytik, sekce měnová, Česká národní banka 03/2018-10/2020: Analytik, sekce měnová, Česká národní banka Individuální studijní plán (ISP) ISP 201
  3. Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE, anglicky Prague University of Economics and Business) je veřejná vysoká škola zaměřená na výuku ekonomických studijních programů se sídlem v Praze, přičemž jedna z fakult je umístěna v Jindřichově Hradci.Byla založena v roce 1953 a dnes je největším univerzitním pracovištěm ekonomického zaměření v České republice
  4. Gymnázium Na Vítězné pláni je gymnázium se čtyřletým a šestiletým studiem. Patří mezi nejlepší česká gymnázia, jehož absoloventi studují na elitních vysokých školách nejenom v ČR. Také se pravidelně umísťují na předních příčkách středoškolských soutěží. Škola posledních pět let prochází velkou modernizací

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické - Wikipedi

1. Studijní průměr (až 10 b) 2. Absolvované předměty z marketingu (až 40 b) 3. Praxe v marketingu nebo byznysu (až 10 b) 4. Osobní motivace (až 10 b) 5. Znalost angličtiny (až 20 b) •Pokud jste z FFU, FIS nebo NF (až +10 b ) •Pokud se hlásíte opakovaně (až +10 b) •Na požádání Vám poradíme a přihlášku. Studijní informační systém Office 365 Kontakty 2018; Ediční činnost Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze - vydávání tištěných a elektronických publikací, skript a pracovních textů (SR 01/2017) Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi. Marinič, P. 2009: Finanční analýza a plánování podniku

Vysoká škola ekonomická v Praze - vse

Informace o přijímacím řízení na ak

Ústav světových dějin FF UK v Praz

  1. Na VŠE v Praze je doplňující pedagogické studium organizováno současnou katedrou didaktiky ekonomic-kých předmětů. Studium je zaměřeno na pedagogiku, psychologii, didaktickou techniku. Významnou součástí studia jsou didaktiky ekonomických předmětů. Učební plán obsahuje bohatou strukturu předmětů
  2. Aktuální informace KamPoMaturite.CZ - duben 2021. Milí maturanti i ostatní zájemci, je tu dubnové číslo KamPoMaturite.CZ! A co v čísle najdete? Aktualizovaný přehled VŠ bez přijímacích zkoušek. V květnu můžete podat přihlášku na VŠPJ, FAPPZ ČZU (nově akreditovaný program Veterinární asistent), FSZ TUL, DFJP a FEI.
  3. STUDIJNÍ PLÁN PROGRAMU HONORS ACADEMIA Fakulta podnikohospodářská, VŠE Jazyk výuky: čeština/angličtina Hodnota studia: 100 kreditů Zakončení studia: Program jen zakončen osobnostním testem a prezentací portfolia projektů, které shrnuje výsledky studenta v programu Honors. Portfolio je prezentováno před komisí. Úspěšn

Fakulta mezinárodních vztahů - vse

2021, 9:15 - 18:30, VŠE so 11. 9. 2021, 8:00 - 15:45, VŠE ne 12. 9. 2021, 8:00 - 15:45, online: Profil absolventa Forma výuky Okruhy otázek k přijímací zkoušce Přijímačky nanečisto Přijímací zkoušky Studijní plán Video představení studijního programu Časté otázky - FAQ Základy marketingu Průvodce studijní oporou 6 PRŮVODCE STUDIJNÍ OPOROU Studijní opora Základy marketingu je určena studentům studijního oboru Management a regionální rozvoj, kteří studují v kombinované formě studia. Kombinovaná forma studia předpokládá zvládnutí části předmětu formou samostudia

Téměř tři čtvrtě milionu korun rozdělených mezi osm studentů, workshopy zaměřené na komunikaci vědy a využití vědeckých poznatků v praxi či osvojení speciální projektové metodiky. To je jen ve zkratce bilance právě skončeného roku Nadačního fondu Univerzity Palackého, který už pět let podporuje mladé talentované vědce a umělce Správní rada VŠE nepožadovala žádné další údaje dle § î í odst. î písm. d) zákona. Výroční zpráva Vysoké školy ekonomické v Praze za rok î ì í5 byla projednána Správní radou VŠE dne õ. května 2016, Kolegiem rektorky VŠE dne í ì. května î ì í ò a schválena Akademický Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Rigorózní řízení Vzdělávání po celý život E-přihláška ke studiu Přípravné kurzy Výzkum. Výzkum Řešené projekty.

Během 24 hodin se dokázala svolat více než stovka studentů k protestu proti děkanovi Národohospodářské fakulty Miroslavu Ševčíkovi před jednáním vědecké rady. Zjitřenou atmosféru na své domovské fakultě zakusil i prezident Václav Klaus, který přišel do školy na jednání vědecké rady, jejímž je členem Zkouška z angličtiny úrovně B2 pro studenty vyjíždějící na studijní/pracovní pobyt v rámci programu ERASMUS+ Centrum pohybové přípravy sportu a rehabilitace Předmět Sama doma, operace křečových žil, MUDr. Peter Baláž, Ph.D., FEBS jak na finance při zakládání rodiny, Vladimír Weiss, finanční poradce NF Pramen pomoci, Radka Rosická masopust makedonská kuchyn

Studijní informační systém Office 365 Kontakty přehled publikačních výstupů akademických pracovníků VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze. Centrum informačních a knihovnických služeb. tel.: +420 224 095 581 knihovna@vse.cz Alumni Newsletter 2020. Milé absolventky, milí absolventi, vítáme Vás již u třetího čísla Newsletteru Klubu absolventů Národohospodářské fakulty VŠE. Předně bychom Vám všem, kteří jste součástí Klubu absolventů NF VŠE, chtěli mnohokrát poděkovat za přízeň, a to i v této nelehké době! O to větší radostí je. Fakulta národohospodářská VŠE. náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Praha, Žižkov. Součástí fakulty je katedra ekonomie, ekonomiky životního prostředí, filosofie, hospodářské a sociální politiky, práva, regionálních studií a institucionální ekonomie. Nabízíme studijní pobyty v zahraničí, stipendia, soutěže.

Rychlý překlad slova piana do češtiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Italsko-český slovník zdarma Vše management. Management: 2 roky: 300 (předpokládaný, obě formy celkem) prezenční, kombinovan VŠE v Praze coby vysoká škola, která obdržela institucionální akreditaci, je podle § 48 odst. 4 až 6 zákona o vysokých školách oprávněna nevyžadovat v přijímacím řízení doklad o obecném uznání rovnocennosti zahraničního. . Buďte tak Seminář mě nadchnul, pomohl mi v mé další cestě, otevřel oči a vzbudil naději. Vytvoříme profil na jednu stránku holčičky, která je v naší třídě integrovaná. Uděláme vyrovnávací plán, budeme v týmu více komunikovat a vytvořit dobrý kolektiv. Oceňuji praktické znalosti lektorky Denní a kombinovaná forma vzdělání Stipendijní programy Individuální studijní plán Školné 23.000 Kč / školní rok Projekt První kariéra Projekt Aktivní rodič Nová podoba. Vývoj těžby a obchodu s hnědým uhlím v českých zemích Projekt Vývoj těžby a obchodu s hnědým uhlím v českých zemích je řešen na Katedře hospodářských dějin od roku 2020. Řešiteli projektu jsou členové KHD a studenti doktorského studia na KHD. V rámci projektu již vyšlo: Víšková, M. Horní zákonodárství v Československu po 2. sv. [

Studium řádně ukončilo 463 našich stipendistů, z toho cca 37% SŠ pokračuje na VŠ nebo VOŠ. A to vše jen díky příspěvkům od soukromých dárců. Jak to celé začalo a proč si někdy říkáme, že Verda je takový náš malý velký zázrak, si můžete přečíst zde Registrovat k očkování se mohou osoby starší 30 let, všichni zdravotničtí pracovníci, osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19. Chronicky nemocní se registrují pomocí speciálního kódu od ambulantního speciality či specializovaného pracoviště. Více informací o.

Nadační fond VERDA byl založen v roce 2001. Jako tehdy jediný nadační fond zřízený pro podporu studentů z romské komunity financovaný výhradně ze soukromých zdrojů existuje tedy již 17 let. Za tuto dobu se událo mnohé. Od počáteční nedůvěry ze strany většinové společnosti i našich stipendistů - velmi dobře si. Výuka na NF VŠE. Výuka archivní. Pracovní zařazení. Odborný lektor na MÚ UK, oddělení analýzy a geometrie. Seznam mých publikací. CV. Studenti se speciálními potřebami. Jsem kontaktní osobou MFF UK pro studenty se speciálními potřebami. Veškeré informace pro studenty se speciálními potřebami najdete na tomto odkazu Studium. V současné době studuje na Fakultě sociálních věd UK více než 4000 studentů. FSV UK udržuje jednu z nejvyšších mobilit v rámci Univerzity Karlovy. Každý rok sem přijíždí okolo 500 studentů z celého světa na výměnný pobyt. Více informac

NF pro konstrukci betonové desky a stěn kanálu. V současnosti kanál prochází sklepní úrovní budovy. [4] Obr. 1, 2: Vlevo původní kanál, vpravo vybetonovaná konstrukce vedoucí podzemím obchodního centra (zdroj: [4]) Další zajímavé uplatnění přísady bylo nalezeno při projektování stavby 409 and 499 Illinois Vítejte na portálu centrálního rezervačního systému. Pomocí centrálního rezervačního systému se můžete objednat na testy k průkazu onemocnění COVID-19 nebo se objednat na očkování proti onemocnění COVID-19.Dále na tomto portálu naleznete základní informace o onemocnění COVID-19 a současné epidemiologické situaci Při nákupu 4 ks dveří ze série PERMA, AURA a LATINO dostanete 1 ks dveří ZDARMA

V týmech jsou vytvořeny kanály pro jednotlivé studijní kruhy. Název týmu se skládá ze zkráceného názvu předmětu, akademického roku a kódu předmětu. Takže příklad názvu týmu je: Anatomie 20/21 B03004 v tomto týmu (předmětu) jsou kanály (kruhy) 1001 1002.. Café Evropa je série debat pro širokou veřejnost, která má zatraktivnit diskuzi o evroých tématech. Záznamy najdete na Facebooku a nově i jako podcast

Fakultní nemocnice v Motole. Očkování proti Covid-19. Více informací zde. Vstup do areálu FN Motol je možný pouze s povinnou ochranou dýchacích cest (respirátor FFP2 nebo podobný ochranný prostředek bez výdechového filtru) Vše o COVID-19. Vše o REGN-CoV2. Volná místa pro zdravotní sestry. Lékový záznam Studium. Dokumenty. ŠVP od 1. 9. 2020 Učební plán Formuláře Evaluace 2015 Výroční zprávy. 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/200 Studium pro asistenty pedagoga; Uděláme vyrovnávací plán, budeme v týmu více komunikovat a vytvořit dobrý kolektiv. Oceňuji praktické znalosti lektorky. V praxi využiji vše, co jsem se dozvěděla o komunikaci mezi asistentem pedagoga a pedagogem AMECA se prezentuje jako jedinečný projekt v České republice, který pomáhá současným i budoucím lékařům najít co nejvhodnější uplatnění ve zdravotnictví. Nesoustředí se jen na pracovní nabídky, ale zaměřuje se i na stáže a praxe pro mediky. Zároveň nabízí nemocnicím prosto www.spravazeleznic.cz zatez-test-page. Cestující . Vyhledání spojení ; Stanice ; Infotabul

VSE—fak.ekonomiky dopravy a 17. voá.katedra — 1971 anal pråkaz B 12. nast podporuëik nadporuE£E kapitin 126 NS1,76/75 NS1,56/79 Fw 016/84 2. st .3.1972 1975 '9 .1979 1.9. 1984 KOPIE 'Ÿxro ChS'1'EèNA 12 03 listú 36 4 Číslo 7/2021 vyšlo tiskem 30. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 30. 7. 2021. Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely. Technická informace o výrobku Nová generace přepěťových ochran CITEL s integrovaným předjištěním - DACF25 05-1 Modelování DW Přílady. Vladimír Kyjonka, Petr Mášapodzim 2015 / zima 2016. NDBI027Datovéskladya analytickémetody pro podporurozhodován Vedlejší specializace 3NG NextGen Consulting se zaměřuje na aktivní vyhledávání příležitostí pro úspěšný rozvoj již existujících firem. Jejím cílem je rozvíjet strategické a tvůrčí myšlení jako klíčový aspekt úspěšného růstu a výkonnosti podniku. Podniky dnes čelí novým výzvám, které jsou spojené s komplexními problémy často bez jakékoli vazby na.