Home

Přísudek fázová slovesa

Slovesa fázová a modální Učivo Čeština dom

 1. Učivo slovesa fázová a modální. Dnešní krátký příspěvek nám připomene, co jsou to fázová a modální slovesa. My víme, že slovesa lze rozdělit na slovesa plnovýznamová, která nesou význam samostatně (například: mluvit, zpívat, vyprávět, utíkat apod.) a slovesa pomocná, která potřebují doplnit slovy plnovýznamovými
 2. Součástí SLOVESNÉHO PŘÍSUDKU jsou i fázová a způsobová slovesa + infinitiv plnovýznamového slovesa FÁZOVÁ SLOVESA: začít, přestat, zůstat - př. Začal jsem číst skvělou knížku. ~začít + číst Ať už konečně přestane pršet! ~přestat + pršet ZPŮSOBOVÁ (MODÁLNÍ) SLOVESA: moci, muset, mít, smět, chtít - př
 3. Fázová slovesa vyjadřují, v jaké fázi se děj nachází (zda začal, probíhá nebo skončil). Je třeba si uvědomit, že modální i fázová slovesa se pojí s infinitivem, tudíž za složený slovesný přísudek nelze považovat věty jako: Musím na záchod. (musím - šlo by doplnit jít) Můžu sladké

nebo fázové sloveso (začít, začínat, přestat, přestávat) + infinitiv. př. mohl hrát chtěla zpívat začalo pršet Způsobová a fázová slovesa je třeba se naučit nazpaměť ! 2) PŘÍSUDEK JMENNÝ. a) SE SPONOU - skládá se ze dvou částí: sponové sloveso + jmén Slovesa sponová způsobová fázová pro určení přísudku. • Pro označení celého přísudku, při větném rozboru, je třeba správně vybrat všechna slovesa, která jej tvoří (tedy i pomocná slovesa). Určete zda se jedná o pomocné sloveso sponové, fázové, vlastní pomocné, či způsobové (modální). .Vyberte správnou. Typy sloves ZVRATN Á spojuje-li se FÁZOVÁ Vyjadřují časové ohraničení slovesného děje. začít, začínat, přestat, tvoří tak tzv. PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU (SLOVESNĚ - JMENNÝ) BÝT, BÝVAT, STÁT SE, STÁVAT SE Neurčitý slovesný tvar označujeme jako INFINITIV. Na rozdíl od slovesa v určitém tvaru Fázová slovesa jsou: začít, začínat, přestat, přestávat. Přísudek. vyjadřuje, co podmět dělá, jeho stav, co se s podmětem děje nebo jaké má vlastnosti. přísudek slovesný složený. sloveso fázové a infinitiv plnovýznamového slovesa - Začínala jsem mít

Anotace: • Přísudek slovesný jednoduchý • Přísudek slovesný složený • Způsobová slovesa • Fázová slovesa. Klíčová slova. Přísudek slovesný jednoduchý, slovesný složený. Relevantní materiály. Další materiály autora. Další materiály stejné kategorie. Další materiály školy #Druhy #přísudku. čeština,tabule por kebule,český jazyk,přísudek,druhy přísudku,větný člen,základní větné členy,přísudek slovesný,přísudek slovesný jednoduchý,přísudek slovesný složený,fázová slovesa,způsobová slovesa,sponová slovesa,přísudek jmenný se sponou,přísudek jmenný beze spony,jmenný se sponou. Jirka se učí. 2. Slovesný složený je tvořený způsobovým nebo fázovým slovesem a infinitivem a) způsobová slovesa: mít, chtít, moci, smět, muset b) fázová slovesa: začít, začínat, přestat, přestávat, zůstat, zůstávat Musím jít domů. Petr mohl odejít. Začnu číst novou knihu. Adam přestal mluvit. 3 c) fázové sloveso + infinitiv plnovýznamového slovesa - fázová slovesa: začít, začínat, přestat, zůstat, ustat - např. Přestal jsem cvičit už před měsícem. Začal jsem se učit automechanikem. přísudek jmenný se sponou (někdy nazýván jako slovesně jmenný Fázová slovesa - vyjadřují jednotlivé fáze děje (začátek, konec apod.), patří sem např.: Začít, začínat, počít, přestat, ustat, zůstat (např.: začal jsem zpívat). Mluvnické kategorie sloves. Slovesa jsou řazena mezi tzv. ohebné slovní druhy (stejně jako podstatná a přídavná jména, zájmena a číslovky)

PPT - Větné členy – přísudek PowerPoint Presentation, free

 1. Vysvětlíme si, jak vypadá slovesný přísudek, jaké má další dělení. Procvičíme si přísudek slovesný na několika příkladech. Cvičení naleznete také ve skvělé u..
 2. Druhy přísudku: -přísudek slovesný jednoduchý Petr hrál tenis. -přísudek slovesný složený (obsahuje způsobové nebo fázové sloveso a infinitiv) způsobová slovesa - muset, smět, umět, chtít, mít (povinnost), fázová slovesa - začít, začínat, přestat, přestávat Petr musel trénovat. Petr začal hrát tenis
 3. Klíčová slova: přísudek, přísudek slovesný jednoduchý, přísudek slovesný složený, přísudek jmenný se sponou, přísudek jmenný beze spony, přísudek vyjádřený citoslov-cem, vedlejší věta přísudková, modální—způsobová slovesa, fázová slovesa, spona, jmenná část Autor: Mgr. Radmila Dočkalová Datum: 4. 12. 201
 4. 5.9.1.1. Modální predikáty. Modálním predikátem rozumíme víceslovný predikát složený z modálního slovesa, které ve větě vedle aktualizačních slovesných významů vyjadřuje modální význam predikátu, a z infinitivu slovesa plnovýznamového, který nese hlavní lexikální význam celého spojení. U jednotlivých.
 5. Přetažením zařaďte sloveso do správné skupiny. Přetažením zařaďte sloveso do správné skupiny. sponová. fázová. způsobová.
 6. Podtrhni přísudek : 1) Rychlík z Prahy přijel na druhé nástupiště. 2) Ve Strakonicích se bude vyrábět nový typ motocyklu. 3) Na Malé Fatře byla zřízena hvězdárna. 4) Počasí bylo příznivé. 5) Dokončit okopávku je důležité. Fázová slovesa : Správné řešení.
 7. Přísudek Přísudek jmenný a slovesný (fázová a způsobová slovesa) Podmět a přísudek Větné členy Přívlastek Zkoušení: Podmět Přísudek Přísudek jmenný a slovesný Podmět a přísudek Větné členy Přívlaste

Přísudek :: Magdaléna Dobromil

PŘÍSUDEK Přísudek základní větný člen, který vyjadřuje děj, činnost otázka: Co dělá podmět? zkratka Př, podtrhujeme vlnovkou Druhy přísudku Slovesný jednoduchý je vyjádřený určitým jednoduchým tvarem slovesa Petr čte. Jirka se učí. 2 fázová slovesa jsou slovesa vyjadřující nějaký stav, ve kterém se činnost nachází (např. začít, přestat, zůstat) přechodné sloveso (tranzitivní) rozlišujeme podle valence slovesa, tj. podle toho, zda mají povinnou vazbu na přímý předmět ve 4. pádě (např. české koupit [něco])

1. Přísudek sponový. Přísudek se vyjadřuje — v češtině jako v jiných jazycích — obvykle určitým slovesným tvarem. Jen na jeho okraji stojí malá skupina případů, kdy je přísudek vyjadřován jen jménem (příslovcem nebo příslovečným výrazem), t. j. i bez tzv. slovesa sponového, spony. Jde o případy typu plnovýznamového. Mezi modální slovesa se řadí slovesa dát se, dovést, hodlat, mít (v kontextech jako měl mu zavolat včera), moci/moct, muset, smět, umět, mezi slovesa fázová začít, začínat, přestat, přestávat. Složený přísudek: elý život musel někoho poslouchat. Složený podmět: Muset pořád poslouchat je pěkná. samotná slovesa sponová (vždy jsou součástí přísudku jmenného se sponou s podstatným: Bratr JE nemocný. Tatínek SE STAL ředitelem.) samotná slovesa způsobová a fázová (vždy tvoří celý přísudek s dalším slovesem: Tomáš SE MUSÍ učit. Tomáš SE ZAČAL učit.) oslovení a vsuvky (Napiš, Evo, všechno bez chyb Přísudek - vyjadřuje co podmět ve větě dělá - tvoří s podmětem základní skladební dvojici Fázová slovesa: - vyjadřují jednotlivé fáze děje významového slovesa - začínat, začít, počít, přestat, ustat, zůstat Modální slovesa: - spojují se s infinitivem plnovýznamového slovesa - chtít, mít, moct/moci, muset, smě tvoří přísudek společně. ZPŮSOBOVÁ = MODÁLNÍ slovesa: moci, muset, smět, mít, chtít, umět, FÁZOVÁ slovesa: začít, přestat DALŠÍ: slovesa dát, nechat C) sponové sloveso a podstatné jméno (Historie je učitelkou života.) → PŘ JMENNÝ SE SPONOU D) podstatné jméno (Sliby chyby.) → PŘ JMENNÝ BEZE SPON

Přísudek :: Zpravodaj učitelsk

Přísudek slovesný složený. Přísudek slovesný složený je tvořen modálním neboli způsobovým slovesem nebo fázovým slovesem a infinitivem plnovýznamového slovesa. Modální neboli způsobová slovesa - moci, muset, smět, chtít, mít ( ve smyslu mít povinnost), a všechna tato slovesa v záporu nemuset... Fázová slovesa. Druhy přísudku Slovesný Slovesný jednoduchý. Tvoří ho 1 sloveso: Maminka upekla tvarohový koláč. Slovesný složený. Je tvořený způsobovým nebo fázovým slovesem + infinitivem: Maminka chce upéct tvarohový koláč. Způsobová slovesa. muset, moci, smět, mít, chtít. Fázová slovesa PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU. vyjádřený podstatným nebo přídavným jménem (výjimečně zájmenem nebo příslovcem) + SPONOU (určitým tvarem sponového slovesa) - BÝT, BÝVAT, STÁT, STÁVAT SE. po sponě . BÝ

Český jazyk - 7.A - Nová látka - přísude

Vyhledej podmět a přísudek, urči druh přísudku: 1. Nejsem na tuto práci příliš zvyklá. 2. Odstěhovali jsme se někdy kolem Vánoc. 3. Stavy zvěře se ve volné přírodě snižují. 4. Nejraději bychom plavali až na druhý břeh. 5. Pro každého návštěvníka připravili sladké překvapení. 6 Neplnovýznamová slovesa sponová, modální a fázová jsou zvláštní skupinou sloves. Slovesa sponová <<být, bývat, stát se, stávat se>> Slovesa sponová ve funkci přísudku způsobují to, že jako přísudek musíme označit i jméno, ke kterému se tato sponová slovesa váží, např.: Byl to velký učitel - slovesa fázová - označují různé fáze děje - začít, začínat, přestat, přestávat, např. přestaň plakat, začněte se učit, - slovesa pomocná - být, mít - jejich pomocí se tvoří slovesné tvary složené, - slovesa sponová - spojují jmenný přísudek s podmětem - být, bývat, stát se, stávat se at sponová slovesa Ta tvoří jeden větný člen se jmény, spojení je prodavačkou tvoří jeden větný člen, a to přísudek jmenný se sponou. způsobová a fázová slovesa Ve spojení s infinitivem významového slovesa tvoří jeden větný člen, často přísudek, například musím se učit, začnu se učit, přestanu se učit

Slovesa sponová způsobová fázová pro určení přísudk

 1. Co nepatří mezi fázová slovesa: answer choices . začít. přestat. skončit. zůstat <p>začít</p> alternatives <p>přestat</p> V jaké větě nalezneme přísudek jmenný se sponou? answer choices . Stála venku na chodníku. Rozhodla se pracovat jako tanečnice
 2. 1. Pozn. k přísudku: způsobová slovesa: moci, smět, muset, mít, chtít; fázová slovesa: začít, začínat, zůstat, zůstávat, přestat, přestávat 2.
 3. PŘÍSUDEK, SLOVESA SPONOVÁ, FÁZOVÁ, ZPŮSOBOVÁ - přiřazování, jaknacestinu.cz PODMĚT A PŘÍSUDEK PODMĚT, SHODA S PŘÍSUDKEM - vypisování koncovky a podmětu, jaknacestinu.c

DRUHY PŘÍSUDKU - SLOVESNÉ Slovesný jednoduchý = je vyjádřen určitým slovesným tvarem: a) ve tvaru jednoduchém - Petr šel na nákup. b) ve tvaru složeném - Petr bude nakupovat. Slovesný složený = určitý tvar způsobového / fázového slovesa + infinitiv způsobová slovesa: moci, smět, muset / musit, mít (povinnost),. Přísudek . Co dělá podmět, co se o něm praví? ad1. slovesný- jednoduchý- složený (způsobové sloveso + inf.; fázové sloveso + inf.) muset, mít, chtít; fázová slovesa: začít, začínat, zůstat, zůstávat, přestat, přestávat 2. Stejný charakter mají vedlejší věty, které nahradí příslušné větné členy.

Přísudek - slovesa sponová, fázová a způsobová. Podmět a přísudek - podmět vyjádřený a nevyjádřený, přísudek slovesný a jmenný se sponou - přitáhni k sobě správné dvojice, číslo u podmětu znamená, jakým slovním druhem je podmět vyjádřen. Předmět fázová slovesa: začít, začínat, zůstat, zůstávat, přestat, přestávat - jmenný se sponou: je pracovitý, byl ředitelem, stane se senátorem jednoduchá = má pouze 1 přísudek (Večer jsme šli do kina.) souvětí = více přísudků (Odpoledne se sejdeme, půjdeme do lesa na houby.). 2. PŘÍSUDEK jednoduchý a složený (tady najednou to jasné pravidlo přestává platit): a) za jednoduchý PŘÍSUDEK se považuje ten, který je utvořen z jednoho slovesa (a klidně může na sebe mít navěšeno spoustu dalších tvarů vyrobených ze slovesa BÝT: Králík bude běhat. My bychom byli bývali běhali s králíkem na louce Přísudek slovesnějmenný neboli jmenný se sponou. Tento typ přísudku je tvořen sponovým slovesem a podstatným nebo přídavným jménem. V jednočlenných větách se se sponou pojí příslovce. Sponová slovesa - být, bývat, stát se, stávat se. Ne vždy jsou však tato slovesa sponová

Slovesa - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm . ulost, nebo se teprve odehrají v budoucnosti.Tato slovesa tedy poznáme také podle toho, že od nich nemůžeme vytvořit přítomný čas ; Učivo slovesa fázová a modální. Dnešní krátký příspěvek nám připomene, co jsou to fázová a modální slovesa ↗kondicionál (Já [bych [četl]] přísudek), ↗infinitiv s auxiliárem budu, Třetí kategorii tvoří ↗modální slovesa a ↗fázová slovesa; neplnovýznamová slovesa druhé a třetí kategorie mají tvary určité i neurčité a nejsou klitiky. V některých teoriích se mezi neplnovýznamová slovesa řadí i tzv Najdi a potrhni přísudek, pozor na složené slovesné tvary, na přísudek složený z fázového a způsobového slovesa a infinitivu a na přísudek jmenný se sponou, (najdi si také podmět, nejdříve se na přísudek zeptej): Babička napekla dětem hromadu buchet. Zamyšlený čtenář si pomalu listoval stránkami knížky. Letos budem Přísudek - základní větný člen, který vyjadřuje, co dělá podmět ( původce děje): a) slovesný. b) jmenný se sponou. c) jmenný beze spony Slovesa většinou vytvářejí ve větách přísudek. Plnovýznamová slovesa: dělat, chodit, stát. způsobová slovesa: muset, moct, chtít, mít, smě Slovesa (lat. verbum) (jít,zdolat,pracovat) »vyjadřuje činnost (jít),stav (ležet),změnu stavu (zčervenat),ve větě je často přísudkem « Slovesa svým tvarem vyjadřují: »osobu, číslo, čas, slovesný způsob, rod, vid, třídu, vzor« ♠ Osoba(já-my,ty-vy,on-oni): »mluvčí (první osoba) posluchač (druhá osoba

DUMY.CZ Materiál Přísudek slovesný jednoduchý, slovesný ..

Přísudek přísudek jmenný bez spony (věta neobsahuje určité sloveso, ale dělí se na část podmětnou a přísudkovou) přísloví, rčení Sliby, chyby. oznámení, telegramy, nadpisy Vchod zezadu. Pes - přítel člověka. citoslovce místo přísudku Vrabec frrr ze střechy fázová slovesa ur čují, v jaké fázi se d ěj práv ě nachází, jestli je na za čátku, na konci apod. - nap ř. za čít, po čít, pokra čovat, kon čit, uzavírat, p řestat, Příklady: Tatínek už přestal kou řit . Za čal jsem sekat dříví brzy ráno. Neza čínej zase bre čet ! !!! POZOR!! Přísudek - základní větný člen, který vyjadřuje, co dělá podmět ( původce děje): a) slovesný. b) jmenný se sponou. c) jmenný beze spony DÚ. 23/6 24/7. Slovesa většinou vytvářejí ve větách přísudek. Plnovýznamová slovesa: dělat, chodit, stát. způsobová slovesa: muset, moct, chtít, mít, smě

Druhy přísudku Nejnovější zprávy o druhy přísudků

 1. Slovesa Typy sloves. Rozlišujeme 2 typy sloves - plnovýznamová a pomocná. 1) Plnovýznamová slovesa. Mají sama o sobě věcný význam. sahat, skákat, plazit se. 2) Pomocná slovesa. Jsou ve větě spojena s plnovýznamovými. Dělíme je na vlastní pomocná slovesa, způsobová slovesa a fázová slovesa
 2. Pokud je ve větě infinitiv, nemusí být součástí přísudku. Je nutné se podívat, co jsme sijiž podtrhli. Infinitiv podtrhneme jako součást přísudku pouze v případě, máme-li již podtržené fázové nebo způsobové sloveso. fázová slovesa: začít, začínat, přestat, přestávat, zůstat, zůstáva
 3. Přísudek Základní větné členy - opakování 8. ročník Mgr. Eva Lepší Masarykova ZŠ Klatovy, Národních mučedníků 185 Přísudek slovesný 1) slovesný Petr by přišel. Musel jsem se vrátit domů. způsobová slovesa + infinitiv fázová slovesa + infinitiv Přísudek Už jsi to vypracoval? Smím zůstat u kamarádk
 4. Neplnovýznamová slovesa: sama se necítí dobře a potřebují kamaráda (plnovýznamové sloveso), kterého chytí za ruku. Ve větě pak tvoří přísudek spoleþně. ZPŮSOBOVÁ slovesa: moci, muset, smt, mít, chtít, umt, FÁZOVÁ slovesa: zaít, přestat DALŠÍ: slovesa dát, nechat Příklady: Náš tatínek umí dobře řídit
 5. Věta jednoduchá: Podmět; Přísudek; Přísudek jmenný a slovesný (fázová a způsobová slovesa); Větné členy; Přívlastek - testy + tahák . Souvětí: Druhy vedlejších vět; Poměry mezi HV; Druh souvětí - testy + tahák Literatura: . Pojmy abecedně řazené . Epika - pojmy . Lyrika - pojmy . Drama - pojmy
 6. PODMĚT A PŘÍSUDEK 2. část * muset, smět, chtít Fázová slovesa: začít, přestat, zůstat Nepleť si slovesný tvar složený u slovesa s přísudkem složeným! * syn a Pyrrha děkovali bohům Prométheův Prométheův syn a Pyrrha děkovali . PO PO je několikanásobný a současně první z nich - syn - rozvíjí slovo.
 7. No sloveso pokusit se mi taky zní, jako sloveso vyžadující doplnění, ale nebudu se hádat. Děkuju za tvůj čas. To ano, ale může se doplnit třeba podstatným jménem např. Pokusil se o salto. Kdežto modální a fázová slovesa vyžadují doplnění o infinitiv slovesa, a proto jsou vždy součástí přísudku. (např

fázová slovesa: začít, začínat, přestat, přestávat, zůstat, zůstávat (přísudek vyžaduje doplnění podmětem) věty, které obsahují pouze část přísudkovou (přísudek nevyžaduje doplnění podmětem) věty, v nichž zcela chybí přísudek (základem bývá: podstatné jméno, přídavné jméno, infinitiv, příslovce. Přísudek Co dělá podmět, co se o něm praví? Že slovesný (viz pozn.) jmenný se sponou (být, bývat, stát se, stávat se) jmenný beze spony (rčení) 5(1,2,3,4,) ad1. slovesný. jednoduchý. složený (způsobové sloveso + inf.; fázové sloveso + inf.) Přívlaste (SurfHead) a jmenný přísudek 4.2.2 Pomocná, modální a fázová slovesa a. Mít/mívat, dostat/dostávat jako pomocná slovesa V rezultativních konstrukcích typu Mám uvařeno má pomocné sloveso mám na rozdíl od spony přisouzenu funkci Head a uvařeno funkci VbAttr Mluvnice: procvičování a opakování větných členů do písemné práce (v pátek) - podmět (vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný, holý, rozvitý, několikanásobný), Vv podmětná, přísudek (slovesný, jmenný se sponou, slovesa fázová, způsobová), předmět (jak se na něj ptáme, jaký slovní druh může být předmětem.

PŘÍSUDEK - zsliptal

Místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, přípustky, podmínky. 6,13,4 • Vyjádření podmětu různými slovními druhy, přísudek • Rozvíjející větné členy • Popis pracovního postupu Témata přesunutá do školního roku 2020/2021: • Věta jednočlenná, dvojčlenná • Přísudek - složený (fázová, způsobová slovesa) jmenný se sponou • Shoda podmětu s přísudke 23. SLOVESA (verba) *vyjadřují - činnost, stav, změnu stavu *ve větě obsazují místo přísudku *rozlišují se na: oplnovýznamová slovesa sponová - být, stát se, stávat se opomocná slovesa způsobová (modální) - smět, moci, muset, mít, chtít fázová - zač ít - zač ínat, přestat - přestávat, skonč i b) promluvil, vložil, mohli vstoupit - mohli=způsobové sloveso → přísudek slovesný složený. c) bylo hlasitější a rychlejší; byl přemožený. d) bylo hlasitější a rychlejší. e) fázová slovesa jsou podtržena - přestala hrát, začal se hýbat, zůstal leže

PRAVIDLA - Sloves

Podmět a přísudek. Navazující: Shoda přísudku s podmětem , Předmět (větný člen) , Přívlastek shodný a neshodný , Příslovečné určení , Doplněk , Větné členy obecně , Vedlejší věty podmětné a předmětné , Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent Druhy sloves. Plnovýznamová slovesa (P) jsou taková, která nesou věcný význam - popisují nějaký děj či stav.. Tato slovesa dělíme do dvou základních skupin: dějová (nebo také činnostní, akční) - vyjadřují aktivní děj, činnost, kterou provádí podmět, např.malovat, chodit, lézt; stavová - vyjadřují nějaký stav či změnu stavu, např Způsobový a fázový se neurčuje, to není druh přísudku, to jsou slovesa, která přísudek tvoří. Způsobová jsou chtít, moct, mít (povinnost), muset, smět, fázová jsou začít, začínat, přestat, přestávat. Sponová jsou být, bývat, stát se, stávat se, ale musí být ve spojení se jménem, aby to byl jmenný (bude.

Video: Přísudek slovesný jednoduchý a slovesný složený - YouTub

mezi fázová slovesa patří např.: zažít, přestat, vykonat, Kromě těchto typů se v české větě vyskytuje přísudek slovesně-jmenný, který obsahuje sponu a jmennou část. Sponou rozumíme určitý tvar slovesa, které ale nemá samostatný význam (hlavně být, bývat, stát se, stávat se),jmennou částí může být Základní pojmy: slovesa plnovýznamová (dějová), slovesa neplnovýznamová, slovesa předmětová (valenční), slovesa bezpředmětová, slovesa způsobová, slovesa fázová, slovesa pomocná, slovesa sponová, slovesné tvary jednoduché, slovesné tvary složené, zvratná slovesa Naučte se pojmenovat druhy přísudku, sponová, způsobová a fázová slovesa (přehled najdete v Teamsech v souborech). Vyplňte pracovní list (zadání v MS Teams) - ke stažení také zde. Rozvíjející větné členy - PŘEDMĚT - zápis do sešitu zde (také v Teamsech). Cvičení pod zápisem uděláme společně na hodině. Týden.

5.9.1. Modální a fázové predikáty - cuni.c

Slovesa v přísudku - LearningApp

Druhy přísudku a) přísudek slovesný - jednoduchý - tvar jednoho slovesa Jirka se učí (bude se učit, učil se, učil by se) anglicky. - složený - způsobové/fázové sloveso + infinitiv způsobová slovesa - moci, smět, musit, mít, chtít fázová slovesa - začít, přestat, zůstat Musím už jít domů. Právě začíná pršet Indonéština nerozlišuje určité a neurčité tvary sloves, má však fázová a modální slovesa přechodná a nepřechodná. Autoři identifikují KPA a konstrukce složeného přísudku, zabývají se vztahy mezi modálním nebo fázovým a závislým slovesem; specifikou je spojení dvou modálních sloves různého významu

jmenný přísudek se sponou - např. byl přítelem, je rozsáhlý, bude zpěvákem, stali jsme se otužilými. způsobová (=modální) a fázová slovesa s infinitivem slovesa plnovýznamového - např. musíme si zajistit, měli byste si poradit, začíná sněžit, přestal cvičit. Cvičení na rozvíjející větné člen PŘÍSUDEK JMENNÝ přísudek jmenný se sponou skládá se ze spony - určitých tvarů sloves být, bývat, stát se, stávat se - a z podstatného či přídavného jména, zájmena, příslovce, číslovky nebo infinitivu slovesa, např. Dnešní den ve škole se pro mě stane úspěšným. Písemná práce z českého jazyk Opakujeme - druhy přísudku. 1. a) 4 sponová slovesa. b) s čím se pojí v přísudku. 2. a) 5 způsobových sloves. b) s čím se pojí v přísudku. 3. a) 4 fázová slovesa. b) s čím se pojí v přísudku. Rozvíjející větné členy - procvičování. Předmět (Pt) - ptáme se pádovými otázkami (kromě 1. a 5. pádu a) cv. 10a - najdi v přesmyčkách způsobová a fázová slovesa (viz podtržený zápis) a spoj je s vhodným infinitivem. b) cv. 14a - zaškrtni věty, kde je přísudek jmenný se sponou a daný přísudek ve větě podtrhni . Pracovní sešit mluvnice - oddíl Sloh (fialový) - Jednoduché komunikační žánry

s tahákem testy - KamiNe

Podmět, přísudek a jeho druhy. Anotace: Prezentace do českého jazyka. Lze použít v úvodní hodině při objasňování učiva skladby o základních větných členech i při následném utužování vědomostí ve vyšších ročnících. Materiál slouží jako přehled základních údajů o podmětu, přísudku a jeho druzích Přísudek - slovesný (píšu, budu psát, byla bych napsala) (musel cvičit, chtěla jsem přijít) b) fázové sloveso + infinitiv - fázová slovesa: začít, začínat, přestat, přestávat (začali jsme se připravovat, přestal bych hrát) - jmenný se sponou - spon. slovesa: být, bývat, stát se, stávat. s Ve středu provedeme kontrolu domácí práce. Zopakujte si vše o přísudku. Zítra na slyšenou I.Janiková 29.3.-31.3. 2021. Přísudek. Zopakovat si druhy přísudku, naučit se slovesa zúůsobová, fázová a sponová. Dokončit na s. 75/cv. 1 a snímek zaslat 29.3. do 18 h. Nezapomeňte na slohovou práci. Na slyšenou I.Janikov plnovýznamového slovesa - ve tvaru trpném: předprodej byl zahájen), modální (způsobová) - spojují se s infinitivem plnovýznamového slovesa (moci, muset, smět, chtít, mít - chci vyhrát), fázová - vyjadřují jednotlivé fáze děje (začít mluvit, přestávat pršet). Mluvnické kategorie sloves 1. Osoba a čísl Neplnovýznamová slovesa: sama se necítí dobře a potřebují kamaráda (plnovýznamové sloveso), kterého chytí za ruku. Ve větě pak tvoří přísudek spoleþně. ZPŮSOBOVÁ slovesa: moci, muset, smět, mít, chtít, umět, FÁZOVÁ slovesa: zaít, přestat DALŠÍ: slovesa dát, nechat Příklady: Náš tatínek umí dobře řídit fázová slovesa. částice ve všech svých funkcích. Navazovací výrazy. spojují větu s předchozím textem, tuto funkci většinou tvoří spojky a částice. Přívětné výrazy. odpověďové částice. kontaktové Přísudek. něco tvrdí o podmětu, shoduje se s ním v čísle a rodě.